ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

พิมพ์เอกสารทั้งสองด้านของกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ HP Laser

ตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Laser โดยใช้การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

พิมพ์เอกสารทั้งสองด้าน (Windows)

ใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP เพื่อตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) ผ่านเครื่องพิมพ์ HP Laser

 1. เพื่อป้องกันปัญหาการจัดลำดับหน้า ให้ใส่กระดาษเปล่าให้เพียงพอในถาดป้อนกระดาษเพื่อให้พิมพ์ได้เสร็จครบถ้วน

  หมายเหตุ:

  เพื่อป้องกันกระดาษติด อย่าพิมพ์ทั้งสองด้านของซอง กระดาษภาพถ่าย กระดาษมันเงา หรือแผ่นใส อย่าพิมพ์บนกระดาษที่บางกว่า 60 g/m2 (16 ปอนด์) หรือกระดาษที่หนากว่า 105 g/m2 (28 ปอนด์)

 2. เปิดภาพหรือเอกสารที่ต้องการพิมพ์ และจากนั้นคลิก File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)

 3. คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) Preferences (ค่าปรับตั้ง) หรือ Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏขึ้น

  หน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) จะเปิดขึ้นมา

 4. ตรวจสอบว่าคุณต้องการให้หน้าเอกสารอ่านเป็นหนังสือเล่มเล็กหรือสมุดบันทึกหรือไม่

  เลือกตัวเลือกเค้าโครงหนังสือคู่มือหรือสมุดบันทึก

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1

  เค้าโครงหนังสือเล่มเล็ก

  2

  เค้าโครงสมุดบันทึก

 5. จากแท็บ Basic (เบื้องต้น) เลือกตัวเลือกในการวางแนวและเค้าโครงหน้ากระดาษ จากนั้นเลือก Long Edge (ขอบยาว) สำหรับเค้าโครงหนังสือเล่มเล็ก หรือ Short Edge (ขอบสั้น) สำหรับสมุดบันทึกจาก Double-Sided Printing (Manual) (การพิมพ์สองด้าน (ด้วยตัวเอง))

  การตั้งค่าการพิมพ์สองด้านใน Windows สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser
 6. คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

  หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์อักด้านโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโหลดอีกด้านของเอกสารเพื่อพิมพ์อีกด้านด้วยตัวเอง

 7. นำหน้าที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรับกระดาษออก จากนั้นใส่กลับเข้าไปในถาดป้อนกระดาษใหม่โดยให้ ด้านพิมพ์คว่ำลง และขอบด้านบนเข้าไปก่อน

 8. กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) , Resume/Cancel (ดำเนินการต่อ/ยกเลิก) , หรือ OK (ตกลง) เพื่อสิ้นสุดการพิมพ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

การตั้งค่าสองด้านอาจถูกส่งต่อไปยังงานพิมพ์ครั้งถัดไป หากต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้การพิมพ์แบบด้านเดียว ให้เลือก None (ไม่มี) จากเมนู Double-Sided Printing (การพิมพ์แบบสองด้าน)

พิมพ์เอกสารทั้งสองด้าน (Mac)

ตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) จากคอมพิวเตอร์ Mac ที่มีเครื่องพิมพ์ HP

 1. เพื่อป้องกันปัญหาการจัดลำดับหน้า ให้ใส่กระดาษเปล่าให้เพียงพอในถาดป้อนกระดาษเพื่อให้พิมพ์ได้เสร็จครบถ้วน

  หมายเหตุ:

  เพื่อป้องกันกระดาษติด อย่าพิมพ์ทั้งสองด้านของซอง กระดาษภาพถ่าย กระดาษมันเงา หรือแผ่นใส อย่าพิมพ์บนกระดาษที่บางกว่า 60 g/m2 (16 ปอนด์) หรือกระดาษที่หนากว่า 105 g/m2 (28 ปอนด์)

 2. ตรวจสอบว่าคุณต้องการให้หน้าเอกสารอ่านเป็นแบบหนังสือหรือแท็บเล็ต

  เลือกเค้าโครงหนังสือหรือแท็บเล็ต

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1

  เค้าโครงหนังสือ

  2

  เค้าโครงแท็บเล็ต

 3. เปิดเอกสาร คลิกที่ File (ไฟล์) > Print (พิมพ์) จากนั้นคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

  • หากมีการตั้งค่า Two-Sided (สองด้าน) ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งาน จากเมนูตัวเลือกการพิมพ์ที่ไม่มีชื่อให้เลือก Layout (เค้าโครง) เลือก Long-Edge binding (การรวมขอบด้านยาว) สำหรับเค้าโครงหนังสือ หรือแบบ Short-Edge binding (การรวมขอบด้านสั้น) สำหรับเค้าโครงแท็บเล็ต จากเมนู Two-Sided (สองด้าน) แล้วคลิก Print (พิมพ์)

   ตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้านใน macOS
  • หากไม่มีการตั้งค่า Two-Sided (สองด้าน) ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

 4. จากเมนูตัวเลือกการพิมพ์ที่ไม่มีชื่อให้เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) จากนั้นเลือก Odd Only (เลขคี่เท่านั้น) จากเมนู Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)

  เลือกหน้าคี่เพื่อพิมพ์ก่อน
 5. เลือกค่าต่อไปนี้ตามประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ จากเมนู Page Order (ลำดับหน้า)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์: เลือก Reverse (กลับด้าน)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ส่วนบนหลังของเครื่องพิมพ์: เลือก Automatic (อัตโนมัติ)

 6. คลิก Print (พิมพ์)

 7. หลังจากพิมพ์ด้านแรกแล้วให้นำกระดาษที่เหลือออกจากถาดป้อนกระดาษ

 8. นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นป้อนเข้าไปในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์: ใส่กระดาษโดยให้ ด้านพิมพ์หงายขึ้น พร้อมขอบด้านบนอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงหนังสือ หรือขอบด้านล่างอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงแท็บเล็ต

   ใส่กระดาษอีกครั้งสำหรับพิมพ์สองหน้าด้วยถาดกระดาษด้านหน้า
  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ส่วนบนหลังของเครื่องพิมพ์: ใส่กระดาษโดยให้ ด้านพิมพ์คว่ำลง พร้อมขอบด้านบนอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงหนังสือ หรือขอบด้านล่างอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงแท็บเล็ต

   ใส่กระดาษอีกครั้งสำหรับพิมพ์สองหน้าด้วยถาดกระดาษด้านหลัง
 9. กลับไปที่การตั้งค่าการพิมพ์เอกสาร และเลือก Even Only (เฉพาะหน้าคู่) จากเมนู Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)

 10. เลือกตัวเลือกจากเมนู Page Order (การจัดลำดับหน้า)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์: เลือก Normal (ปกติ)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ส่วนบนหลังของเครื่องพิมพ์: เลือก Automatic (อัตโนมัติ)

 11. คลิก Print (พิมพ์)

การตั้งค่าสองหน้าอาจถูกส่งต่อไปยังงานพิมพ์ถัดไป เปลี่ยนกลับไปใช้การพิมพ์ด้านเดียวโดยลบเครื่องหมายติดกับ Two-Sided (สองด้าน) หรือเลือก All Pages (หน้าเอกสารทั้งหมด) จากเมนู Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย