ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (ไดรเวอร์ในตัวของ Mac)

ใช้ AirPrint หรือไดรเวอร์พื้นฐานที่มีเพื่อตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์ HP บนคอมพิวเตอร์ Mac

หมายเหตุ:

สําหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อและการติดตั้งที่แนะนํา การลงทะเบียน HP+ และการเข้าใช้งานคุณสมบัติที่รองรับการสแกนและเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม ให้ติดตั้ง HP Smart - Mac App Store (ภาษาอังกฤษ)

เชื่อมต่อและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใน macOS

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่ออยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับเครื่อง Mac หรือผ่านสาย USB โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์ของคุณจะแสดงในรายการอยู่แล้วหหากอยู่ในเครือข่ายหรือเชื่อมต่อผ่าน USB จากแอปที่ต้องการใช้พิมพ์ ให้คลิกที่ File (ไฟล์) > Print (ไฟล์) คลิกที่เมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือก Nearby Printers (เครื่องพิมพ์ใกล้เคียง) หรือ Printers & Scanners preferences (ค่าปรับตั้งของเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) หากไม่มีเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. สําหรับการเชื่อมต่อ USB หรือหากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับ AirPrint ให้เปิดเมนู Apple คลิกที่ System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากนั้นคลิก Software Update (การอัปเดตซอฟต์แวร์) เพื่อยืนยันว่าเครื่อง Mac เป็นรุ่นล่าสุด หรือเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ที่มี

 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายเดียวกับที่เครื่อง Mac เชื่อมต่อ หรือใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB โดยตรง

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส: เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า) Network (เครือข่าย) หรือ Wireless settings (การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) เลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครือข่ายและป้อนรหัสผ่าน

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส: กดปุ่ม ไร้สาย ค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีจนกระทั่งไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ ภายในสองนาที ให้กดปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) บนเราเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์หยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: กดปุ่ม ไร้สาย และปุ่ม เปิด/ปิด ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ห้าวินาทีจนกระทั่งแถบสถานะสีน้ำเงินติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ค้างไว้จนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มต้น แถบสถานะสีน้ำเงินหยุดกะพริบหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

  • การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต): ต่อสายเครือข่ายเข้าที่พอร์ตอีเทอร์เน็ตของเครื่องพิมพ์ และพอร์ตที่ใช้ได้บนเราเตอร์หรืออุปกรณ์จุดเชื่อมต่อ ที่พอร์ตเครื่องพิมพ์ ไฟสีเขียวควรติดคงที่และไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

  • เชื่อมต่อผ่าน USB: ต่อสายเข้าที่พอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และเข้ากับพอร์ตบนเครื่อง Mac ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ เมื่อได้รับแจ้ง

 3. คลิกที่เมนู Apple คลิก System Preferences (ค่าปรับแต่งทางระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)

  หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ เครื่องหมายบวก จากนั้นทําตามคําแนะนํา หรือเลือกเครื่องพิมพ์จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

อาจมีตัวเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพิ่มเติมที่ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย