ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ฉลากสำหรับที่อยู่ แผ่น CD แผ่น DVD ฯลฯ

ใช้แอพของเครื่องพิมพ์ HP และเวิรด์โปรเซสเซอร์หรือแม่แบบสำเร็จเพื่อพิมพ์ที่อยู่ รายละเอียดจัดส่ง แผ่น CD/DVD และฉลากประเภทอื่น ๆ

ก่อนที่คุณจะเริ่มการพิมพ์ฉลาก

อ่านคำแนะนำเหล่านี้สำหรับการพิมพ์ฉลาก

 • ทดสอบงานพิมพ์กับกระดาษธรรมดาก่อน: เพื่อยืนยันการป้อนกระดาษฉลากในถาดกระดาษ ให้ทำเครื่องหมายกำกับด้านหนึ่งของกระดาษ จากนั้นสังเกตว่าเครื่องหมายกำกับอยู่ที่ด้านพิมพ์ใดในกระดาษทดสอบ

  จัดวางกระดาษทดสอบด้านหลังกระดาษฉลาก จากนั้นยกขึ้นเข้าหาแสงเพื่อยืนยันว่าข้อความตรงกันและใหญ่เพียงพอ

 • ป้อนกระดาษฉลากเพื่อให้ป้อนเข้าไปยังเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง: เป่ากระดาษฉลาก ระวังอย่าให้งอตามมุมหรือทำให้ฉลากแยกจากแผ่นรองรับ ใส่กระดาษในถาดกระดาษที่ด้านบนของปึกกระดาษธรรมดาประมาณ 25 แผ่น อย่าใส่กระดาษเต็มความจุ

 • เลือกค่างานพิมพ์: จากโปรแกรมจัดทำฉลาก ให้ตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์เป็น Normal (ปกติ) จากนั้นกำหนดประเทศกระดาษเป็น Plain (ธรรมดา) หรือ Labels (ฉลาก) หากมีให้เลือก หากหน้าฉลากทั้งหมดไม่ได้แนว ให้ลองปรับด้านบนและ/หรือด้านซ้ายของขอบจากค่าเค้าโครงกระดาษ

 • ตรวจสอบสภาพของฉลาก: อย่าใช้ฉลากที่ยับ ม้วนหรือแยกจากแผ่นรอง หรือที่มีความเสียหายในลักษณะใด ๆ

การพิมพ์ฉลาก (Windows)

พิมพ์ฉลากโดยใช้แม่แบบกำหนดรูปแบบสำเร็จ หรือระบบส่งจดหมายใน Microsoft Word หรือใช้ระบบการทำงานจากผู้ผลิตฉลาก

 • ชุดเครื่องมือ Mailings (การส่งเมล) จาก Microsoft Word Mailings: จากแถบเมนูด้านบน คลิกเลือก Mailings (ส่งจดหมาย) จากนั้นคลิก Labels (ฉลาก) จากหน้าต่าง Envelopes and Labels (ซองและฉลาก) คลิกที่ Options (ตัวเลือก) เลือกแบรนด์ฉลากของคุณจากเมนู Label (ผู้จำหน่ายฉลาก) เลือก Product number (หมายเลขผลิตภัณฑ์) จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)

  หมายเหตุ:

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ฉลากผ่านคุณสมบัติ Mail Merge โดยไปที่หัวข้อ Microsoft Office: สร้างและพิมพ์ฉลากโดยใช้ Mail Merge (ภาษาอังกฤษ)

  เมนู Mailings จาก Microsoft Word:
 • แม่แบบฉลากกำหนดรูปแบบสำเร็จจาก Microsoft Word: จาก Word คลิกที่ File (ไฟล์) คลิก New (ใหม่) จากนั้นค้นหาแม่แบบฉลาก

 • แม่แบบจากผู้จำหน่ายฉลาก: บริษัทผู้จำหน่ายฉลาก เช่น Avery (ภาษาอังกฤษ) จะมีุชุดเครื่องมือออนไลน์และแม่แบบสำหรับพิมพ์ฉลากจัดไว้ให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลและทางเลือกต่าง ๆ จากเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตฉลาก

การพิมพ์ฉลาก (Mac)

พิมพ์ฉลากโดยใช้แอพจัดการรายชื่อของ Mac หรือเวิร์ดโปรเซสเซอร์ หรือลองใช้แม่แบบจากผู้จำหน่ายฉลาก

 • แอพ Mac Contacts หรือ Pages: ไปที่ Contacts: (การติดต่อ) Print labels, envelopes, and lists (พิมพ์ฉลาก ซอง และรายการ) (ภาษาอังกฤษh) หรือ วิธีใช้ Pages สำหรับ Mac: Print envelopes, labels, and business cards (พิมพ์ซอง ฉลาก และนามบัตร) (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรับทราบขั้นตอนการพิมพ์ฉลาก

 • แม่แบบจากผู้จำหน่ายฉลาก: บริษัทผู้จำหน่ายฉลาก เช่น Avery (ภาษาอังกฤษ) จะมีุชุดเครื่องมือออนไลน์และแม่แบบสำหรับพิมพ์ฉลากจัดไว้ให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลและทางเลือกต่าง ๆ จากเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตฉลาก

ข้อพิจารณาพิเศษสำหรับฉลากแผ่น CD และ DVD

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เมื่อพิมพ์ป้ายฉลากสำหรับแผ่น CD และ DVD

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับฉลากแผ่น CD และ DVD ให้จัดซื้อฉลากพิเศษสำหรับแผ่นดิสก์ และใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบและแม่แบบที่มีเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบออกแบบและจัดทำแม่แบบ Avery Custom Printed CD and DVD Labels (ภาษาอังกฤษ) และ SureThing Disc Labeler (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อไดร์ฟ CD หรือ DVD ของคุณ ฉลากจะต้องระบุประเภทดิสก์ของคุณที่จะใช้ไว้อย่างถูกต้อง ทำตามคำแนะนำทั้งหมดเพื่อติดและปรับฉลากให้อยู่กลางแผ่นดิสก์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย