ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet, ENVY 5000 - คุณสมบัติการทำงานที่แผงควบคุม

แผงควบคุมมีปุ่มสั่งการและไอคอนต่างๆ เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ และหน้าจอแผงควบคุมสำหรับเลือกตัวเลือกในการพิมพ์ต่างๆ

ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม

จากหน้าจอแผงควบคุม ให้เข้าไปที่ปุ่มหน้าหลัก ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สายและเข้าไปยังเมนูวิธีใช้

ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

ปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด): เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์

2

ปุ่ม Back (ย้อนกลับ): กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ปุ่มจะสว่างขึ้นเมื่อสามารถใช้งานคุณสมบัตินั้นๆ ได้

3

ปุ่ม Help (วิธีใช้): เปิดเมนู Help (วิธีใช้) สำหรับการทำงานในขณะนั้นขึ้นมา ปุ่มจะสว่างขึ้นเมื่อสามารถใช้งานคุณสมบัตินั้นๆ ได้

4

ปุ่ม Home (หน้าหลัก): ย้อนจากหน้าจอแผงควบคุมไปยังหน้าจอหลักซึ่งเป็นหน้าจอแรกเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ ปุ่มจะสว่างขึ้นเมื่อสามารถใช้งานคุณสมบัตินั้นๆ ได้

5

หน้าจอแผงควบคุม: กดที่หน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกเมนู หรือกวาดนิ้วไปบนหน้าจอโดยใช้นิ้วเพื่อไล่รายการเมนู

6

ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย:ระบุสถานะการเชื่อมต่อไร้สายของเครื่องพิมพ์ ไฟสีน้ำเงินติดค้างระบุว่ามีการเชื่อมต่อไร้สายและคุณสามารถพิมพ์งานแบบไร้สายได้ หากปิดเครือข่ายไร้สายไว้ ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายจะดับ และหน้าจอ Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) จะแสดงข้อความเป็น Wireless Off (ปิดเครือข่ายไร้สาย)

เมนูที่หน้าจอแผงควบคุม

กดที่หน้าจอแผงควบคุมเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์ ถ่ายสำเนา และสแกนจากเมนูหลัก กวาดนิ้วไปที่หน้าจอเพื่อไล่รายการเมนู

ตัวอย่างเมนูที่หน้าจอแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

Copy (ถ่ายสำเนา): เปิดเมนู Copy (ถ่ายสำเนา) ซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทการถ่ายสำเนา หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนาได้

2

Scan (สแกน): เปิดเมนู Scan To (สแกนไปที่) ที่คุณสามารถเลือกปลายทางสำหรับการสแกนของคุณได้

3

Setup (ตั้งค่า): เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า) ขึ้นมาเพื่อปรับแต่งค่าและใช้ชุดเครื่องมือสำหรับงานการบำรุงรักษาต่างๆ

4

ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมนู Wi-Fi Direct Details (รายละเอียด Wi-Fi Direct) เพื่อเปิดหรือปิดการพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct และแสดงชื่อและรหัสผ่านสำหรับ Wi-Fi Direct

5

ไอคอน HP ePrint: เปิดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสถานะ HP ePrint ปรับค่า HP ePrint หรือพิมพ์หน้า Web Services Information (ข้อมูลบริการทางเว็บ)

6

ไอคอนไร้สาย: เปิดเมนู Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สายและปรับค่าเครือข่ายไร้สาย คุณสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

7

ไอคอนหมึก: แตะเพื่อแสดงระดับหมึกโดยประมาณสำหรับตลับหมึก ไอคอนจะแสดงสัญลักษณ์เตือนเมื่อระดับหมึกพิมพ์ต่ำกว่าระดับหมึกพิมพ์ที่ต่ำที่สุดที่คาดหมายให้มีได้

8

Help (วิธีใช้): เปิดเมนู Help (วิธีใช้) ขึ้นมาเพื่อดูวิดีโอสาธิตขั้นตอน ข้อมูลคุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์ และคำแนะนำต่างๆประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย