ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (ไดรเวอร์ในตัวของ Windows)

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งมาใน Windows

หมายเหตุ:

HP ขอแนะนำให้ติดตั้ง HP Smart - Microsoft Store (ภาษาอังกฤษ) หรือไดรเวอร์ตัวเต็มจาก 123.hp.com เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด

เพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่ายไปยัง Windows

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เครือข่ายไร้สายหรือผ่านสายใน Windows โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม

 1. ค้นหาและเปิด Change device settings (เปลี่ยนแปลงค่าการตั้งค่าอุปกรณ์) ใน Windows จากนั้นตรวจสอบว่า Yes (recommended) (ใช่ (แนะนำ)) ถูกเลือกไว้

  การอนุญาตให้ Windows ดาวน์โหลดไดรเวอร์จากผู้ผลิต
 2. จัดวางเครื่องพิมพ์ใกล้กับเราเตอร์เครือข่าย

 3. เปิดเครื่องพิมพ์และต่อเข้ากับเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

  • เครื่องพิมพ์ถูกเชื่อมต่อผ่านสายอีเทอร์เน็ต: ต่อสายเข้าที่พอร์ตด้าน ด้านหลังเครื่องพิมพ์และพอร์ตที่ใช้ได้บนเราเตอร์

 4. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์

 5. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add a printer or scanner (เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์)

 6. คลิก Add a printer or scanner (เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์) รอให้ Windows ค้นหาเครื่องพิมพ์ เมื่อพบ คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Add device (เพิ่มอุปกรณ์) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

  หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเลือก The printer that I want isn't listed (เครื่องพิมพ์ที่ต้องการไม่อยู่ในรายการ) จากหน้าต่าง Find a printer by other options (ค้นหาเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเลือกอื่น) ให้เลือกตัวเลือกเพื่อค้นหาและเพิ่มเครื่องพิมพ์

  การเปิดตัวเลือกเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการ

เพิ่มเครื่องพิมพ์ที่ต่อผ่าน USB ไปยัง Windows

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน USB ใน Windows โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม

 1. ค้นหาและเปิด Change device settings (เปลี่ยนแปลงค่าการตั้งค่าอุปกรณ์) ใน Windows จากนั้นตรวจสอบว่า Yes (recommended) (ใช่ (แนะนำ)) ถูกเลือกไว้

  การอนุญาตให้ Windows ดาวน์โหลดไดรเวอร์จากผู้ผลิต
 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าพอร์ต USB ที่เปิดอยู่ พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านฮับ USB หรือแท่นเสียบเชื่อมต่อ เนื่องจากเครื่องพิมพ์อาจได้รับไฟเลี้ยงไม่เพียงพอสำหรับการทำงานอย่างปกติ

 3. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นต่อสาย USB กับเครื่องพิมพ์ และกับพอร์ตของคอมพิวเตอร์

 4. หากข้อความ Found new hardware (พบฮาร์ดแวร์ใหม่) ปรากฏขึ้น ให้ทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์

  • หากคุณสามารถพิมพ์งานได้แสดงว่าไดรเวอร์ถูกติดตั้งถูกต้อง

  • หากคุณไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ในค่าปรับตั้งของ Windows

 5. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add a printer or scanner (เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์)

 6. คลิก Add a printer or scanner (เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์) จากนั้นรอให้ Windows ค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้

  • หากพบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกที่เครื่องพิมพ์นั้น จากนั้นคลิก Add device (เพิ่มอุปกรณ์) เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งไดรเวอร์

  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 7. คลิกเลือก The printer that I want isn't listed (เครื่องพิมพ์ที่ต้องการไม่อยู่ในรายการ)

  การเปิดตัวเลือกเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการ
 8. จากหน้าต่าง Find a printer by other options (ค้นหาเครื่องพิมพ์โดยตัวเลือกอื่น) เลือก Add a Local printer or network printer with manual settings (เพิ่มเครื่องพิมพ์ภายในหรือเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่มีการตั้งค่าด้วยตัวเอง) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

 9. จากหน้าจอ Choose a printer port (เลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์) เลือก Use an existing port (ใช้พอร์ตที่มีอยู่) จากนั้นเลือก USB001: (Virtual printer port for USB) (พอร์ตเครื่องพิมพ์เสมือนสำหรับ USB) จากเมนูแบบหล่นลง แล้วคลิก Next (ถัดไป)

 10. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

จะใช้ฟังก์ชันการทำงานและค่าปรับตั้งของเครื่องพิมพ์ได้อย่างไร

Windows รองรับงานและการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนมาตรฐานส่วนใหญ่ด้วยไดรเวอร์ในตัว

 • สแกนเอกสารและภาพถ่าย: สแกนงานโดยใช้แอพ Windows ที่ทำงานร่วมกับไดรเวอร์ในตัว

  • Windows Fax and Scan (การสแกนและแฟกซ์ของ Windows): จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Windows Fax and Scan (การสแกนและแฟกซ์ของ Windows) คลิกที่ New Scan (สแกนใหม่) จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • Windows Paint: จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Paint คลิก File (ไฟล์) > From scanner or camera (จากสแกนเนอร์หรือกล้อง)

  • แอพ Windows Scan: จาก Windows ให้ค้นหาและเปิดแอพ Windows Scan หากไม่อยู่ในรายการ ให้ไปที่ Windows Scan (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทำการติดตั้ง

 • การตั้งค่างานพิมพ์และค่าปรับตั้ง: คลิกที่ไอคอนเมนู จากนั้นคลิก Print (พิมพ์) หรือคลิก File (ไฟล์) > Print (พิมพ์) โดยขึ้นอยู่กับแอพ

 • ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ: ดูสัญลักษณ์แจ้งระดับหมึกที่แผงควบคุม ถ้ามี หรือพิมพ์หน้าทดสอบในตัวหรือรายงานสถานะเครื่องพิมพ์

 • เปลี่ยนค่าการพิมพ์: จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) ขึ้นมา คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Manage (จัดการ) แล้วคลิก Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)

 • Fax (รับส่งแฟกซ์): ใช้ปุ่มและเมนูที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 • เข้าไปที่หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์เครือข่าย): จัดการการกำหนดลักษณะ รับข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ และทำงานบำรุงรักษา สำหรับการเปิดหน้าแรก ให้ขอรับที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์ลงในแถบที่อยู่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ แล้วกด Enter ที่อยู่ IP จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายบนเครื่องพิมพ์ที่มีจอแสดงผลของแผงควบคุม สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม ไร้สาย และ ข้อมูล พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม ไร้สาย และ เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ พร้อมๆ กัน รายงานจะจัดพิมพ์ออกมาซึ่งแสดงรายการที่อยู่

  ตัวอย่างหน้าจอสรุปเครือข่ายไร้สาย

จะทำอย่างไรหากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและพิจารณาเงื่อนไขในการตั้งค่าหากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่าย: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดที่หน้าจอสัมผัสหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็น ออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์: การรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์อาจล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้และคืนค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

 • ตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์: หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่มเครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานสัญญาณ

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

จะทำอย่างไรหากไม่พบเครื่องพิมพ์ของฉันหรือการเชื่อมต่อล้มเหลวในระหว่างการตั้งค่าผ่าน USB

ตรวจสอบสาย USB ว่ามีความเสียหายและมีความยาวมากเกินไปหรือไม่ เปลี่ยนแทนหากจำเป็น แล้วรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ปลดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสาย

  • หากสายมีความเสียหายหรือมีความยาวมากกว่า 3 เมตร () ให้เปลี่ยนใหม่

  • หากสายไม่มีความเสียหายและสั้นกว่า 3 เมตร () ให้ต่อสายไปยังพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตควรเป็นชนิด USB 2.0 หรือสูงกว่า หากคุณใช้ฮับ USB หรือแท่นต่อพ่วง ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

 3. ต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบให้เสร็จสิ้น

 5. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Mac) หรือรอให้คอมพิวเตอร์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Windows)

จะทำอย่างไรหากไม่พบเครื่องพิมพ์หรือการเชื่อมต่อผ่านสายล้มเหลว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Ethernet ที่ไม่เสียหาย ตรวจสอบไฟบอกสถานะสีเขียวใกล้กับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์หน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสาย Ethernet ออกจากเราเตอร์และเครื่องพิมพ์

 2. ตรวจสอบสายไฟว่าเสียหายหรือไม่ แล้วยืนยันว่าเป็นสาย Ethernet และไม่ใช่สายโทรศัพท์

  หมายเหตุ:

  สาย Ethernet และสายโทรศัพท์มีลักษณะคล้ายกัน แต่สาย Ethernet มักมีขนาดใหญ่กว่าและมีสายไฟที่มองเห็นได้ แปด สายที่ส่วนปลาย

 3. ต่อสายเคเบิลเข้าที่ พอร์ต Ethernet หรือ LANพอร์ตอื่นบนเราเตอร์ จากนั้นต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดเครื่องพิมพ์

 5. ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟสีเขียวควรติดค้างและไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

 6. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 7. จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) อยู่ที่ Ready (พร้อมทำงาน)

  จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) แสดงเป็น Ready (พร้อมทำงาน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย