ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ด้วย HP ePrint

HP ePrint เป็นบริการที่ปลอดภัยบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ได้จากทุกที่โดยใช้บัญชีอีเมลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้

ค้นหาที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์

ค้นหาที่อยู่อีเมล ePrint ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือบัญชี HP ของคุณ

 • จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์: กดเลือกไอคอนหรือปุ่ม HP ePrint หรือไปที่หัวข้อ Web Services Setup (ตั้งค่าบริการทางเว็บ), Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย) เพื่อค้นหาเมนู Web Services (บริการทางเว็บ) ที่อยู่อีเมล ePrint จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ Web Services (บริการทางเว็บ)

  ตัวอย่างที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์จากหน้าจอ Web Services (บริการทางเว็บ)
 • จากบัญชี HP ของคุณ: เข้าสู่ระบบ HP Smart ที่อยู่อีเมลของ ePrint จะแสดงติดกับชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

  ตำแหน่งที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์บนเว็บไซต์ของ HP Smart

พิมพ์ด้วย HP ePrint

ส่งงาน ePrint ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลของ ePrint

 1. จากบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้สร้างอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือก Forward (ส่งต่อ)

 2. จากช่อง To (ถึง) ให้กรอกที่อยู่อีเมล ePrint ของเครื่องพิมพ์

 3. จากช่อง Subject (หัวเรื่อง) ให้พิมพ์ชื่ออีเมล

 4. แนบเอกสารหรือภาพถ่ายได้สูงสุด 10 รายการโดยจะต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 10 MB

  หมายเหตุ:

  เอกสารที่มีลายเซ็นดิจิทัล เข้ารหัส หรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไม่รองรับการทำงานใน HP ePrint

  ตัวอย่างอีเมลงาน ePrint

  ตัวอย่างอีเมลงาน ePrint
 5. คลิก Send (ส่ง) เพื่อส่งอีเมลไปยังเครื่องพิมพ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

จะทำอย่างไรหากงานจาก ePrint ไม่พิมพ์ออกมา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมสำหรับการรับงานจาก ePrint และงานเป็นไปตามเงื่อนไขของการพิมพ์

 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ Web Services (บริการทางเว็บ) แล้ว

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: แตะไอคอน HP ePrint แล้วแตะเลือก Settings (การตั้งค่า) หรือไปที่เมนู Web Services (บริการทางเว็บ) ภายใต้ Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย) หากได้รับแจ้ง ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้ Web Services

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่ายหรือการทดสอบตัวเองเพื่อหาที่อยู่ IP ของคุณเครื่องพิมพ์ แล้วป้อนในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิด Embedded Web Server คลิกแท็บ Web Services เพื่อเปิดคุณสมบัติ

 2. ตรวจสอบว่างานพิมพ์เป็นไปตามเงื่อนไขทางอีเมล ePrint

  • ป้อนที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์เท่านั้นในฟิลด์ 'To': ที่อยู่อีเมลหลายรายการอาจทำให้งานจาก ePrint ล้มเหลว

  • เพิ่มข้อความในฟิลด์ 'Subject': ฟิลด์หัวเรื่องที่ว่างอาจทำให้งานพิมพ์จาก ePrint ล้มเหลว

  • รวมไฟล์แนบได้ไม่เกิน10ไฟล์: ขนาดรวมของอีเมลรวมทั้งไฟล์เอกสารแนบจะต้องไม่เกิน 10 MB

  ตัวอย่างอีเมลงานจาก ePrint ตัวอย่างของอีเมลงานจาก ePrint

 3. หากคุณมีไฟล์ที่แนบไว้ ให้ตรวจสอบว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้

  • รูปถ่ายจะต้องมีนามสกุล GIF, JPG, PNG, BMP หรือ TIFF และมีความละเอียดอย่างน้อย 100 พิกเซล

  • เอกสารจะต้องเป็นไฟล์ PDF, HTML, TXT, Microsoft Word, PowerPoint หรือ Excel HP ePrint ไม่สามารถพิมพ์เอกสารที่ได้ลงนามแบบดิจิทัล เข้ารหัส หรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของผู้ส่งมีสิทธิ์อนุญาตส่งงาน ePrint ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี HP Smart ภายใต้ ePrint Access เลือก Open to Anyone (เปิดสำหรับทุกคน) เพื่อให้ใครก็ได้สามารถส่งงานจาก ePrint หรือเลือก Allowed (อนุญาต) ป้อนที่อยู่อีเมล จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า ePrint ตรงกับการตั้งค่าที่ต้องการสำหรับงานพิมพ์ของคุณ เข้าสู่ระบบ HP Smart ภายใต้ ePrint preferences (ค่าปรับแต่ง ePrint) ให้แก้ไขค่าการพิมพ์ที่ต้องการ ค่าที่ใช้การได้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์

  ตามค่าเริ่มต้น ePrint จะพิมพ์งานแบบด้านเดียว และในสีและการวางแนวเดียวกันกับภาพต้นฉบับ เอกสารจะถูกพิมพ์บนกระดาษ Letter หรือ A4 และภาพถ่ายจะพิมพ์บนกระดาษ 101.6 มม. x 152.4 มม. (4 นิ้ว x 6 นิ้ว)

การพิมพ์ผ่าน HP ePrint มีเงื่อนไขใดบ้าง

ในการพิมพ์ด้วย HP ePrint ให้ยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ HP ePrint

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: ค้นหาไอคอน HP ePrint หรือไอคอน Web Services บนเครื่องพิมพ์หรือจอแสดงผลของแผงควบคุม

   หรือ สืบค้นไปที่ Web Services Setup (การตั้งค่า Web Services), Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย) เพื่อยืนยันว่ามีเมนู Web Services

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: กดปุ่ม Information (ข้อมูล) เพื่อพิมพ์รายงาน Printer Information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์) มองหาการรองรับ HP ePrint หรือ Web Services บนรายงานที่พิมพ์ออกมา

 • เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยใช้สาย USB, HP ePrint จะไม่ทำงาน

บัญชี HP Smart จำเป็นต้องใช้ HP ePrint หรือไม่

ไม่ บัญชี HP ไม่จำเป็นต้องใช้ HP ePrint หรือฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องพิมพ์ของคุณ เช่น การตั้งค่า การสแกน และการพิมพ์

เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP (เดิมคือ HP Connected) คุณจะสามารถเข้าไปยังบริการทางเว็บและค่าปรับตั้งเพิ่มเติม เช่น การสร้างที่อยู่อีเมล ePrint แบบกำหนดเอง การจัดการการเข้าถึง ePrint การเปลี่ยนค่าปรับแต่งของ ePrint และการเข้าถึงการสมัครสมาชิก Instant Ink ของคุณ หากมี

จะแก้ไขค่างานจาก ePrint ได้อย่างไร

ใช้บัญชี HP ของคุณ (เดิมคือ HP Connected) เพื่อเปลี่ยนค่างานจาก ePrint

หมายเหตุ:

ตามค่าเริ่มต้น ePrint จะพิมพ์งานแบบด้านเดียว และในสีและการวางแนวเดียวกันกับภาพต้นฉบับ เอกสารจะถูกพิมพ์บนกระดาษ Letter หรือ A4 และภาพถ่ายจะพิมพ์บนกระดาษ 101.6 มม. x 152.4 มม. (4 นิ้ว x 6 นิ้ว)

 1. เข้าสู่ระบบ HP Smart

 2. ภายใต้ ePrint preferences (ค่าปรับแต่ง ePrint) ให้แก้ไขค่าที่ต้องการ

  หมายเหตุ:

  ค่า ePrint ที่ใช้การได้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างของค่าปรับแต่ง ePrint

ใครบ้างที่สามารถส่งงานจาก ePrint ไปยังเครื่องพิมพ์ของฉัน

ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนที่ทราบที่อยู่อีเมลเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ทางเว็บของคุณได้ คุณสามารถใช้บัญชี HP Smart ของคุณ (เดิมคือ HP Connected) เพื่อบล็อกผู้อื่นไม่ให้ส่งงานจาก HP ePrint ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณหรือจัดการผู้ส่งที่ได้รับอนุญาตได้

จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมล ePrint ได้อย่างไร

ใช้บัญชี HP Smart ของคุณเพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมล HP ePrint ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ HP Smart

 2. ภายใต้ ePrint Address (ที่อยู่ ePrint) ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก Submit (ส่ง)

  การคลิก Submit (ส่ง)
 3. แจ้งรายชื่อผู้ใช้ของที่อยู่ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ

เหตุใดหน้าข้อมูลจึงแสดงที่อยู่อีเมลของ ePrint ที่ปรับแต่ง

มีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังบัญชี HP Smart (เดิมคือ HP Connected) เรียบร้อยแล้ว

หากคุณซื้อหรือได้รับเครื่องพิมพ์ต่อจากคนอื่น โดยเจ้าของก่อนหน้าไม่ได้ลบ Web Services จากเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจยังเชื่อมโยงอยู่กับบัญชี HP Smart ของเจ้าของรายเดิม ปิด Web Services (บริการทางเว็บ) แล้วเปิดใหม่เพื่อพิมพ์หน้าข้อมูลพร้อมรหัสเครื่องพิมพ์ใหม่ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย