ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, Pro 8020 และ 8030 - ข้อผิดพลาดกระดาษติด

ขณะพิมพ์ เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฎขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แสดงว่ากระดาษอาจติดอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันหรือติดค้างที่สามารถเข้าถึงได้ออกจากพื้นที่ถาดป้อนกระดาษ

หมายเหตุ:

ห้ามใช้กระดาษที่หน้ากว่า 105 g/m2 (กระดาษปอนด์ 28 ปอนด์) สำหรับกระดาษธรรมดาหรือ 200 g/m2 (ดัชนี 110 ปอนด์) สำหรับการ์ด

 1. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ

 2. กดปุ่มถาดรับกระดาษออกทั้งสองปุ่มค้างไว้ และถอดถาดรับกระดาษออก

  การกดปุ่มถาดรับกระดาษออกทั้งสองปุ่มค้างไว้ และถอดถาดรับกระดาษออก
 3. ดึงถาดป้อนกระดาษออก

  การดึงถาดป้อนกระดาษออก
 4. ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดค้างหรือเศษกระดาษออกจากพื้นที่ถาดกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษขาด ให้ดึงกระดาษโดยใช้สองมือ

  การนำกระดาษติดออกจากพื้นที่ถาดกระดาษ
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมในเส้นทางกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษโดยใช้กระดาษใหม่

 6. ใส่ถาดป้อนกระดาษกลับไปยังเครื่องพิมพ์ และติดตั้งถาดรับกระดาษออกใหม่

นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด

ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งเพื่อช่วยป้องกันกระดาษติดในอนาคต

นำเศษกระดาษออกจากเส้นทางเดินกระดาษ

เมื่อเศษกระดาษเล็กๆ ติดอยู่ในทางเดินกระดาษ จะมีโอกาสเกิดกระดาษติดขัดได้ ในการนำเศษกระดาษออกจากเส้นทางกระดาษและลูกกลิ้งดึงกระดาษออก ให้ป้อนกระดาษหนาผ่านเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษภาพถ่าย

 1. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ และใส่กระดาษภาพถ่ายขนาดมาตรฐานหนึ่งแผ่น (Letter หรือ A4)

 2. ส่งงานพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเปล่า

 3. หลังจากที่เครื่องดันกระดาษออก ให้ดึงถาดป้อนกระดาษออก

  การดึงถาดป้อนกระดาษออก
 4. ยกด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ จากนั้นนำเศษกระดาษหรือสิ่งสกปรกจากด้านในถาดและลูกกลิ้ง

  ตัวอย่างกระดาษหรือเศษวัสดุด้านในถาดกระดาษและพื้นที่ลูกกลิ้ง
 5. ใส่ถาดกระดาษกลับเข้าไป จากนั้นใส่กระดาษธรรมดาเข้าไปใหม่

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย