ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ช้า

ความเร็วในการพิมพ์ช้ากว่าที่คาดไว้ หรือไม่เป็นไปตามความเร็วที่แจ้งในรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่อง

แก้ไขปัญหาการพิมพ์ช้า (Windows)

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ในคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณเพื่อปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ปิดโหมดเงียบ (Windows 10)

โหมดเงียบจะลดระดับเสียงขณะพิมพ์ แต่ยังสามารถลดความเร็วในการพิมพ์ด้วย

โหมดเงียบไม่ได้มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น

 • แอพ HP Smart: เปิดแอพ HP Smart คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) จากแท็บ Settings (การตั้งค่า) คลิก Quiet Mode (โหมดเงียบ) ใน Preferences (การกำหนดค่า) เลือก Off (ปิด) จากนั้นคลิก Apply (ปรับใช้)

  หมายเหตุ:

  หากได้รับแจ้งขอรหัสผ่านหรือ PIN ให้กรอกรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบหรือ PIN ของเครื่องพิมพ์ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถค้นหาฉลากที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์หรือเปิดฝาช่องตลับหมึกและมองเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์

 • HP Printer Assistant: ค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณจาก Windows จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากผลการค้นหาเพื่อเปิด HP Printer Assistant จากแท็บ Quiet Mode (โหมดเงียบ) ให้เลือก Off (ปิด) จากนั้นคลิก Save Setting (บันทึกการตั้งค่า)

ลดคุณภาพการพิมพ์เพื่อปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์ (Windows)

การเลือกกระดาษบางประเภทหรือการพิมพ์ในคุณภาพที่ดีกว่า อาจทำให้ความเร็วในการพิมพ์ลดลง พิมพ์โดยใช้กระดาษธรรมดาหรือคุณภาพที่ลดลง เพื่อให้ความเร็วในการพิมพ์ดีขึ้น

 1. ค้นหา printers ใน Windows จากนั้นคลิกที่ Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) ในผลการค้นหา

 2. คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Manage > Printing preferences

 3. คลิกที่ แท็บ Paper (กระดาษ ) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก Plain Paper (กระดาษธรรมดา) ไว้ในฟิลด์Type (ประเภท) หรือ Paper type (ประเภทกระดาษ)

 4. ปรับคุณภาพการพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ HP Inkjet และ LaserJet: ในฟิลด์ Print Quality (ค่าคุณภาพ) ให้เลือก Draft (ร่าง) หรือ Normal (ปกติ)

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP: คลิกแท็บ Graphics (กราฟิก) จากนั้นคลิก Standard (มาตรฐาน) ในช่อง Quality (คุณภาพ)

 5. คลิก OK (ตกลง) หรือ Apply (ปรับใช้) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

พิมพ์โดยใช้ตลับหมึกทั้งสอง (เครื่องพิมพ์ Inkjet)

หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการพิมพ์โดยใช้ตลับหมึกเพียงตัวเดียว การดำเนินการดังกล่าวอาจลดความเร็วในการพิมพ์

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งตลับหมึกถูกต้อง

 2. ตรวจสอบระดับหมึก และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP ใหม่ (Windows)

ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows

 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add or remove programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)

 3. มองหาชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณในรายการโปรแกรม

  • หากพบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Remove device (ลบอุปกรณ์)

 4. หากข้อความ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Yes (ใช่)

 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นสุดการลบซอฟต์แวร์ แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 6. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวล่าสุด

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 • อัพเดตจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีจอระบบสัมผัสหรือเมนูที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HP เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดต ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ในเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  จากเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาเมนู Product Update (ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์) หรือ Check for Updates (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต) โดยกดที่ไอคอน HP ePrint หรือปุ่ม ( หรือ ) หรือเปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Service (บริการ) หรือ Settings (การตั้งค่า) เลือก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) หรือ Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Web Services (บริการบนเว็บ), Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์) หรือ LaserJet Update (อัพเดต LaserJet )

 • ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP: ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ให้ไปที่หัวข้อ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่อยู่ในรายการ Firmware (เฟิร์มแวร์)

 • ติดตั้งข้อมูลอัพเดตผ่านแอพ HP Smart: เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ หลังจากเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))หรือ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) หรือ Web Services (บริการบนเว็บ) จากนั้นคลิกที่ Printer Updates (ข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์)

แก้ไขปัญหาการพิมพ์ช้า (Mac)

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ใน Mac ของคุณเพื่อปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ปิดโหมดเงียบ (Mac)

โหมดเงียบจะลดระดับเสียงขณะพิมพ์ แต่ยังสามารถลดความเร็วในการพิมพ์ด้วย

โหมดเงียบไม่ได้มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น

 • แอพ HP Smart: เปิดแอพ HP Smart คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Printer Home Page (EWS) จากแท็บ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลง คลิก Quiet Mode (โหมดเงียบ) ใน Preferences (การกำหนดค่า) เลือก Off (ปิด) จากนั้นคลิก Apply (ปรับใช้)

  หมายเหตุ:

  หากได้รับแจ้งขอรหัสผ่านหรือ PIN ให้กรอกรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบหรือ PIN ของเครื่องพิมพ์ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถค้นหาฉลากที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์หรือเปิดฝาช่องตลับหมึกและมองเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์

 • HP Utility: คลิก Finder คลิก Go > Applications ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ HP จากนั้นดับเบิลคลิกที่ HP Utility เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Quiet Mode (โหมดเงียบ) เลือก Off (ปิด) จากนั้นคลิก Apply Now (ปรับใช้ตอนนี้)

ลดคุณภาพการพิมพ์เพื่อปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์ (Mac)

การเลือกกระดาษบางประเภทหรือการพิมพ์ในคุณภาพที่ดีกว่า อาจทำให้ความเร็วในการพิมพ์ลดลง พิมพ์โดยใช้กระดาษธรรมดาหรือคุณภาพที่ลดลง เพื่อให้ความเร็วในการพิมพ์ดีขึ้น

 1. บน Mac ของคุณ ให้เปิดภาพหรือเอกสารที่ต้องการพิมพ์ และจากนั้นคลิก File > Print

 2. ในหน้าต่าง การตั้งค่าการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว จากนั้นคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

 3. ในเมนูดรอปดาวน์ตรงกลางหน้าต่าง เลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) หรือ Media & Quality (สื่อและคุณภาพ) จากนั้นเลือก Normal (ปกติ) หรือ Draft (ร่าง) จากเมนูหรือแถบเลื่อน Quality (คุณภาพ) หรือ Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)

  การเลือกคุณภาพการพิมพ์ปกติในหน้าต่างการตั้งค่าการพิมพ์

พิมพ์โดยใช้ตลับหมึกทั้งสอง (เครื่องพิมพ์ Inkjet)

หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการพิมพ์โดยใช้ตลับหมึกเพียงตัวเดียว การดำเนินการดังกล่าวอาจลดความเร็วในการพิมพ์

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งตลับหมึกถูกต้อง

 2. ตรวจสอบระดับหมึก และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน AirPrint (Mac)

ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง Mac ของคุณ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน AirPrint

 1. ดาวน์โหลดและเปิด HP Easy Start

 2. จากเมนูแสดงรายการ HP Easy Start คลิก Uninstall HP Software (ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)

  การคลิก Uninstall HP software (ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์) ใน HP Easy Start
 3. ทำตามคำแนะนำเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ทั้งหมด

 4. คลิกที่ไอคอน Apple คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์), Print and Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Print and Fax (พิมพ์และแฟกซ์)

 5. คลิกที่ เครื่องหมายบวก

 6. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ

 7. คลิกที่ช่อง Use (ใช้งาน) หรือ Print Using (พิมพ์โดยใช้) เลือก AirPrint จากส่วนแสดงรายการ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ แล้วเปิดช่อง Use (ใช้งาน)
 8. หาก AirPrint ไม่พร้อมใช้งานหรือคุณต้องการใช้คุณสมบัติเฉพาะของ HP ให้ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 • อัพเดตจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีจอระบบสัมผัสหรือเมนูที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HP เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดต ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ในเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  จากเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาเมนู Product Update (ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์) หรือ Check for Updates (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต) โดยกดที่ไอคอน HP ePrint หรือปุ่ม ( หรือ ) หรือเปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Service (บริการ) หรือ Settings (การตั้งค่า) เลือก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) หรือ Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Web Services (บริการบนเว็บ), Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์) หรือ LaserJet Update (อัพเดต LaserJet )

 • ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP: ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ให้ไปที่หัวข้อ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่อยู่ในรายการ Firmware (เฟิร์มแวร์)

 • ติดตั้งข้อมูลอัพเดตผ่านแอพ HP Smart: เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ หลังจากเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))หรือ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) หรือ Web Services (บริการบนเว็บ) จากนั้นคลิกที่ Printer Updates (ข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย