solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ช้า (Windows, macOS)

ใน Windows หรือ macOS ความเร็วในการพิมพ์จะช้ากว่าที่ครรจะเป็น หรือไม่เป็นไปตามความเร็วที่ระบุในรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์
ประเทศ/ภูมิภาค: