ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - เลือกขนาดกระดาษ (macOS)

เรียนรู้วิธีการเลือกขนาดกระดาษ (หรือสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) สำหรับงานพิมพ์เมื่อพิมพ์จาก macOS

เลือกขนาดกระดาษ

เรียนรู้วิธีการเลือกขนาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน macOS

หมายเหตุ:

ขั้นตอนจะแตกต่างกันตามโปรแกรมซอฟต์แวร์

 1. จากแอปพลิเคชัน ให้คลิกเมนู File (ไฟล์)

 2. ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกขนาดกระดาษ:

  • หากมีตัวเลือก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ):

   1. คลิก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

   2. ในรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือกขนาดกระดาษแล้วคลิกปุ่ม OK (ตกลง)

   3. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์งาน

  • หากตัวเลือก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) ไม่ปรากฏ:

   1. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

   2. ในรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือกขนาดกระดาษ

   3. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์งาน

สร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

เรียนรู้วิธีการสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเองสำหรับงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน macOS

 1. จากแอปพลิเคชัน ให้คลิกเมนู File (ไฟล์)

 2. ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเอง:

  • หากมีตัวเลือก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ):

   1. คลิก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

   2. ในรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือก Manage Custom Sizes... (จัดการขนาดที่กำหนดเอง...)

    กล่องโต้ตอบ Custom Paper Sizes (ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) จะเปิดขึ้น

   3. ในกล่องโต้ตอบ Custom Paper Sizes (ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม

   4. ดับเบิลคลิก Untitled (ไม่มีชื่อ) แล้วป้อนชื่อของขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

   5. ระบุขนาดของกระดาษ

    • ด้านกว้างคือขอบด้านสั้นของกระดาษ

    • ด้านยาวคือขอบด้านยาวของกระดาษ

   6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Custom Paper Sizes (ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) แล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

   7. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์งาน

  • หากตัวเลือก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) ไม่ปรากฏ:

   1. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

   2. ในรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือก Manage Custom Sizes... (จัดการขนาดที่กำหนดเอง...)

    กล่องโต้ตอบ Custom Paper Sizes (ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) จะเปิดขึ้น

   3. ในกล่องโต้ตอบ Custom Paper Sizes (ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม

   4. ดับเบิลคลิก Untitled (ไม่มีชื่อ) แล้วป้อนชื่อของขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

   5. ระบุขนาดของกระดาษ

    • ด้านกว้างคือขอบด้านสั้นของกระดาษ

    • ด้านยาวคือขอบด้านยาวของกระดาษ

   6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Custom Paper Sizes (ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) แล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

   7. คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์งานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย