ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - วิธีการสร้างและใช้ลายน้ำเมื่อพิมพ์ (Windows)

เรียนรู้วิธีการเพิ่มลายน้ำในหน้าที่พิมพ์เมื่อพิมพ์จาก Windows ลายน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีอยู่ในซอฟต์แวร์ หรือมีตัวเลือกให้การสร้างลายน้ำใหม่

นอกเหนือจากคำแนะนำด้านล่างแล้ว คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับวิธีสร้างลายน้ำเมื่อพิมพ์จาก Windows

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

 3. คลิกแท็บ ลักษณะ

 4. ในรายการดรอปดาวน์ Watermarks (ลายน้ำ) ให้เลือกลายน้ำ หรือ เพื่อสร้างลายน้ำใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. คลิกปุ่ม Edit (แก้ไข) แล้วคลิก OK (ตกลง)

  2. ในช่อง Watermark Message (ข้อความลายน้ำ) ให้พิมพ์ข้อความที่จะแสดงเป็นลายน้ำบนหน้าที่พิมพ์

  3. ระบุการตั้งค่าสำหรับลายน้ำ (เช่น แบบอักษรและสี) แล้วคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)

  4. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Watermarks (ลายน้ำ)

 5. เมื่อต้องการพิมพ์ลายน้ำในหน้าแรกเท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายด้านข้าง First page only (หน้าแรกเท่านั้น) มิฉะนั้น เครื่องจะพิมพ์ลายน้ำบนหน้าแต่ละหน้า

 6. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)

 7. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย