ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet, HP OfficeJet Enterprise Color, HP PageWide Enterprise Color - จัดการการตั้งค่าสี

เรียนรู้วิธีเปลี่ยนและจัดการการตั้งค่าสีของเครื่องพิมพ์

ใช้ตัวเลือก HP EasyColor

เรียนรู้วิธีการเพิ่มคุณภาพของภาพถ่ายโดยใช้ตัวเลือก HP EasyColor ที่มีอยู่ในไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP

หมายเหตุ:

ตัวเลือก HP EasyColor จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นทั้งในไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 สำหรับ Windows และไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ macOS

หากใช้ HP EasyColor กับไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 สำหรับ Windows จะทำให้เกิดการปรับปรุงเอกสารเนื้อหาแบบผสมที่พิมพ์จากโปรแกรม Microsoft Office โดยอัตโนมัติ

HP EasyColor จะสแกนเอกสาร และปรับภาพถ่ายในรูปแบบ .JPEG หรือ .PNG โดยอัตโนมัติ

แทนที่จะแบ่งภาพออกเป็นหลายๆ ชิ้น เทคโนโลยี HP EasyColor จะเพิ่มความคมชัดของภาพทั้งภาพในครั้งเดียว ซึ่งส่งผลให้ความสม่ำเสมอของสีดีขึ้น รายละเอียดคมชัดขึ้น และการพิมพ์รวดเร็วขึ้น

หากใช้ HP EasyColor กับไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ macOS จะทำให้เกิดการสแกนเอกสารทั้งหมดและปรับภาพถ่ายทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของสีและปรับให้คุณภาพรายละเอียดคมชัดขึ้น

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ภาพทางซ้ายถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตัวเลือก HP EasyColor ภาพทางขวาแสดงการปรับปรุงที่เป็นผลจากการใช้ตัวเลือก HP EasyColor

ตัวอย่างภาพที่สร้างโดยไม่ใช้ HP EasyColor (ซ้าย) และโดยใช้ HP EasyColor (ขวา)

ตัวอย่างภาพที่สร้างโดยไม่ใช้ HP EasyColor (ซ้าย) และโดยใช้ HP EasyColor (ขวา)

ปิดใช้งาน HP EasyColor

หากต้องการยกเลิกการใช้ HP EasyColor และปรับการตั้งค่าสีด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างตามระบบปฏิบัติการของคุณ (Windows หรือ macOS)

 • Windows:

  1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

  2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์

  3. คลิกแถบ Color (สี) แล้วล้างช่องทำเครื่องหมาย HP EasyColor

 • macOS:

  1. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

  2. เลือกเครื่องพิมพ์

  3. คลิกแถบ Color/Quality Options (ตัวเลือกสี/คุณภาพ) แล้วล้างช่องทำเครื่องหมาย HP EasyColor

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสำหรับงานพิมพ์ (Windows)

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนชุดรูปแบบสีสำหรับงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน Windows

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

 3. คลิกแท็บ สี

 4. ลบเครื่องหมายออกจากช่อง HP EasyColor

 5. ในรายการดรอปดาวน์ Color Themes (ชุดรูปแบบสี) ให้เลือกชุดรูปแบบสีจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ค่าเริ่มต้น (sRGB): ชุดรูปแบบนี้จะตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูล RGB ในโหมดอุปกรณ์ดั้งเดิม เมื่อใช้ชุดรูปแบบนี้ ให้จัดการสีในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในระบบปฏิบัติการสำหรับการแสดงสีที่ถูกต้อง

  • สีสดใส (sRGB): เครื่องพิมพ์จะเพิ่มความอิ่มตัวของสีในระดับกลาง ใช้ชุดรูปแบบนี้เมื่อพิมพ์กราฟิกด้านธุรกิจ

  • ภาพถ่าย (sRGB): เครื่องพิมพ์จะแปลงสี RGB ราวกับว่าถูกพิมพ์เป็นภาพถ่ายโดยใช้มินิแล็บแบบดิจิตอล ซึ่งเครื่องพิมพ์จะให้สีที่คมชัดมากกว่าแตกต่างกับชุดรูปแบบค่าเริ่มต้น (sRBG) ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับพิมพ์ภาพถ่าย

  • ภาพถ่าย (Adobe RGB 1998): ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับภาพถ่ายดิจิตอลที่ใช้สี Adobe RGB แทนที่จะใช้ sRGB ปิดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟต์แวร์เมื่อใช้ชุดรูปแบบนี้

  • ไม่มี: ไม่ใช้ชุดรูปแบบสี

  • รูปแบบที่กำหนดเอง: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้โปรไฟล์การป้อนค่าด้วยตนเอง เพื่อควบคุมความถูกต้องของงานพิมพ์สี (ตัวอย่างเช่น เพื่อจำลองสีของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet)

 6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)

 7. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

เปลี่ยนตัวเลือกสี (Windows)

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกสีสำหรับงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน Windows

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

 3. คลิกแท็บ สี

 4. ลบเครื่องหมายออกจากช่อง HP EasyColor

 5. ในส่วน Color Options (ตัวเลือกสี) ให้คลิกตัวเลือก Manual (ด้วยตนเอง) แล้วคลิกปุ่ม Settings (การตั้งค่า)

 6. ปรับการตั้งค่าทั่วไปสำหรับ Edge Control (การควบคุมขอบ) และการตั้งค่าสำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

เปลี่ยนตัวเลือกสี (macOS)

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนตัวเลือกสีสำหรับงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน macOS

 1. จากเมนู File (ไฟล์) ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากเมนู Printer (เครื่องพิมพ์)

 3. ขยายรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วเลือก Color Options (ตัวเลือกสี)

 4. ลบเครื่องหมายออกจากช่อง HP EasyColor

 5. เปิดการตั้งค่าขั้นสูง

 6. ปรับค่าต่างๆ ในแต่ละส่วนให้กับข้อความ กราฟิก และภาพถ่ายด้วยตนเอง

 7. คลิก Print (พิมพ์)

ตัวเลือกการเลือกสีด้วยตนเอง

ใช้ตัวเลือกการเลือกสีด้วยตนเองเพื่อปรับค่าการตั้งค่า สีเทา, ฮาล์ฟโทน และ การควบคุมขอบ สำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

การตั้งค่าการเลือกสีด้วยตนเอง

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ตัวเลือก

ควบคุมขอบ

การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงสีของขอบ การควบคุมขอบมีสองส่วนประกอบ: (1) ฮาล์ฟโทนแบบปรับค่าได้และ (2) การเกลี่ยสี

ฮาล์ฟโทนแบบปรับค่าได้เพิ่มความคมชัดของขอบ

ส่วนการเกลี่ยสีจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการทับกันของสี ด้วยการเกลี่ยให้ขอบขององค์ประกอบในภาพที่อยู่ติดกันเหลื่อมทับกันเล็กน้อย

 • ปิด ไม่มีการเกลี่ยสีและฮาล์ฟโทนแบบปรับค่าได้

 • จาง ตั้งค่าการเกลี่ยสีที่ระดับน้อยที่สุด เปิดใช้ฮาล์ฟโทนแบบปรับค่าได้

 • ปกติ ตั้งค่าการเกลี่ยสีที่ระดับปานกลาง เปิดใช้ฮาล์ฟโทนแบบปรับค่าได้

 • สูงสุด เป็นการตั้งค่าการเกลี่ยสีระดับสูงสุด เปิดใช้ฮาล์ฟโทนแบบปรับค่าได้

ฮาล์ฟโทน

การตั้งค่านี้ส่งผลต่อความคมชัดและความละเอียดของงานพิมพ์สี

 • เรียบ ให้งานพิมพ์ที่ดีขึ้นสำหรับพื้นที่การพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยรูปทึบ และปรับภาพถ่ายให้มีสีเรียบเนียนขึ้น เลือกตัวเลือกนี้เมื่อพื้นที่ที่สม่ำเสมอและราบเรียบมีความสำคัญ

 • ตัวเลือก ละเอียด จะเหมาะสำหรับงานข้อความและกราฟิกที่ต้องการความคมชัดของลายเส้นหรือสี หรือภาพที่มีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเส้นขอบที่คมและรายละเอียดเล็กๆ มีความสำคัญ

สีเทา

การตั้งค่านี้เป็นตัวกำหนดวิธีการสร้างสีเทาที่นำมาใช้ในข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

 • เฉพาะสีดำ จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดำ) โดยใช้เฉพาะผงหมึกสีดำ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าสีกลางที่ได้ไม่ได้เป็นสีจากการผสม การตั้งค่านี้จะให้ผลดีที่สุดสำหรับเอกสารและแผ่นใสโทนสีเทา

 • 4 สี สร้างสีกลาง (สีเทาและสีดำ) โดยการผสมผงหมึกทั้งสี่สี วิธีนี้ทำให้ได้ระดับสีที่เรียบเนียนกว่า มีการไล่สีไปเป็นสีอื่น และสีดำที่ได้จะเป็นสีดำที่มีความเข้มสูงสุด

การเทียบสี

เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเทียบสีในหน้ากระดาษที่พิมพ์กับสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพ์ออกมากับสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากวิธีในการสร้างสีของเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน

หน้าจอจะแสดงสีด้วยจุดภาพโดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ RGB (แดง, เขียว และน้ำเงิน) แต่เครื่องพิมพ์พิมพ์สีต่างๆ โดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ CMYK (น้ำเงิน, แดง, เหลือง และดำ)

มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการทำให้สีในงานที่พิมพ์ออกมาตรงกับสีของงานบนหน้าจอ ได้แก่:

 • กระดาษ

 • สีของเครื่องพิมพ์ (เช่น หมึกหรือผงหมึก)

 • กระบวนการพิมพ์ (เช่น เทคโนโลยีอิงค์เจ็ต, เพรส หรือเลเซอร์)

 • ไฟของเครื่องฉาย

 • ความแตกต่างในการรับรู้สีของแต่ละคน

 • โปรแกรมซอฟต์แวร์

 • ไดรเวอร์การพิมพ์

 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • หน้าจอและการตั้งค่าจอ

 • การ์ดแสดงผลและไดรเวอร์

 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น ระดับความชื้น)

สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้สีบนหน้าจอกับหน้าที่พิมพ์ออกมาตรงกัน คือ การสั่งพิมพ์สีแบบ RGB

การเทียบสีของหนังสือตัวอย่าง

ขั้นตอนสำหรับการเทียบสีงานของเครื่องพิมพ์กับหนังสือตารางสี และหนังสืออ้างอิงสีมาตรฐานนั้นค่อนข้างยุ่งยาก โดยทั่วไป คุณจะสามารถเทียบสีกับหนังสือตารางสีได้ดีพอสมควรหากหมึกที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือคือ หมึกสีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดำ โดยทั่วไปเรียกจะเรียกว่าหนังสือตารางสี Process Color

หนังสือตารางสีบางเล่มถูกสร้างขึ้นจากสี Spot Color สี Spot Color เป็นสีที่สร้างพิเศษ สี Spot Color จำนวนมากอยู่นอกช่วงสีของเครื่องพิมพ์ หนังสือตารางสี Spot Color ส่วนใหญ่มีหนังสือตารางสี Process Color คู่กันซึ่งให้ข้อมูล CMYK โดยประมาณที่ใกล้เคียงกับสี Spot Color

หนังสือตารางสี Spot Color ส่วนใหญ่จะระบุกระบวนการมาตรฐานใดที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือตารางสี ในกรณีส่วนใหญ่ จะเป็น SWOP, EURO หรือ DIC เพื่อให้การเทียบสีกับหนังสือตารางสี Process Color ที่ดีที่สุด ให้เลือกการจำลองหมึกที่เกี่ยวข้องจากเมนูของเครื่องพิมพ์ หากคุณไม่สามารถระบุกระบวนการมาตรฐาน ให้ใช้การจำลองหมึก SWOP

พิมพ์ตัวอย่างสีโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ (รุ่นเครื่องพิมพ์ Enterprise เท่านั้น)

เรียนรู้วิธีการพิมพ์ตัวอย่างสีโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ในการใช้ตัวอย่างสี เลือกตัวอย่างสีที่ตรงกับสีที่ต้องการมากที่สุด ใช้ค่าสีตัวอย่างในโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่ออธิบายวัตถุที่คุณต้องการจับคู่ สีที่พิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษและโปรแกรมซอฟต์แวร์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามคำแนะนำเพื่อพิมพ์ตัวอย่างสี

การเทียบสี Pantone®

Pantone มีระบบการเทียบสีหลายระบบ Pantone Matching System® ได้รับความนิยมมาก ซึ่งใช้หมึกในลักษณะขี้ผึ้งมาผสมเพื่อให้สีเดี่ยวผสมกันเพื่อให้ได้สีต่างๆ มากมาย

หมายเหตุ:

สี Pantone ที่สร้างขึ้นอาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ Pantone ระบุไว้ โปรดดูที่เอกสารงานพิมพ์ล่าสุดของ Pantone เพื่อตรวจสอบสีที่ถูกต้อง

พิมพ์ข้อความสีเป็นสีดำ (โทนสีเทา) (Windows)

เรียนรู้วิธีปรับการตั้งค่าการพิมพ์ใน Windows เพื่อพิมพ์ข้อความสีเป็นสีดำ (โทนสีเทา)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

 3. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง)

 4. ขยายส่วน ตัวเลือกเอกสาร

 5. ขยายส่วน คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

 6. จากรายการดรอปดาวน์ พิมพ์ข้อความทั้งหมดเป็นสีดำ ให้เลือกตัวเลือก ใช้งานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย