ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - เปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ์ (macOS)

เรียนรู้วิธีใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ใน macOS เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์

ลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์จะมีการจัดระดับความสำคัญทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ:

ชื่อคำสั่งและชื่อกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณใช้

 • กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) หรือคำสั่งที่คล้ายกันในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนการตั้งค่าที่นี่อาจแทนที่การตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงจากที่อื่นๆ

 • กล่องโต้ตอบพิมพ์: คลิก Print (พิมพ์), Print Setup (การตั้งค่าการพิมพ์) หรือคำสั่งที่คล้ายกันในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบนี้ การตั้งค่าที่เปลี่ยนในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) จะมีลำดับความสำคัญต่ำกว่าและมักจะไม่แทนที่การเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ Page Setup (การตั้งค่าหน้า)

 • การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับไดรเวอร์การพิมพ์: ค่าเริ่มต้นของไดรเวอร์การพิมพ์เป็นค่าที่จะใช้ในงานพิมพ์ทั้งหมด เว้นแต่ ค่านั้นจะถูกเปลี่ยนในกล่องโต้ตอบ Page Setup, Print หรือ Printer Properties

 • การตั้งค่าแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: การตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงไว้ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะมีความสำคัญน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในที่อื่นๆ

เปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์

ขั้นตอนนี้ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ์

 1. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์

 3. ขยายรายการดรอปดาวน์เมนู หรือคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วเปิดเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

 4. สำหรับรายการเมนูแต่ละรายการ ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการ

 5. คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับงานพิมพ์ทั้งหมด

 1. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์

 3. ขยายรายการดรอปดาวน์เมนู หรือคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วเปิดเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

 4. สำหรับเมนูแต่ละรายการ ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณต้องการบันทึกเพื่อกลับมาใช้ใหม่

 5. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) ให้คลิกตัวเลือก Save Current Setting as Preset (บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันเป็นค่าล่วงหน้า) แล้วป้อนชื่อสำหรับค่าล่วงหน้า

 6. คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใหม่

  หมายเหตุ:

  การตั้งค่าเหล่านี้ถูกบันทึกในเมนู Presets เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่นี้ คุณต้องเลือกค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์งาน

การเปลี่ยนการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์

เรียนรู้วิธีใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ใน macOS เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

 1. ที่คอมพิวเตอร์ ให้เปิดเมนู Apple ไอคอนเมนู Apple แล้วคลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ)

 2. คลิกไอคอน Printers & Scanners หรือไอคอน Print & Scan

 3. เลือกเครื่องพิมพ์ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง

 4. คลิกปุ่ม Options & Supplies (อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง)

 5. คลิกแท็บ Options

 6. กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้ง

เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน

เรียนรู้วิธีใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ใน macOS เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นเป็นการพิมพ์ด้านเดียวหรือพิมพ์สองด้าน

 1. เปิดเมนู Apple ไอคอนเมนู Apple แล้วคลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ)

 2. คลิกไอคอน Printers & Scanners หรือไอคอน Print & Scan

 3. เลือกเครื่องพิมพ์ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง

 4. คลิก Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง)

 5. คลิก Utility แล้วคลิก Open Printer Utility

  กล่องโต้ตอบ HP Utility จะเปิดขึ้น

 6. คลิกไอคอน All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)

 7. คลิกไอคอน Duplex Mode (โหมดพิมพ์สองด้าน)

 8. ในส่วน Duplex Mode (โหมดพิมพ์สองด้าน) ให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย Enable Duplex Mode (เปิดโหมดพิมพ์สองด้าน) และปิดกล่องโต้ตอบ HP Utility

  หมายเหตุ:

  หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย Enable Duplex Mode (เปิดใช้งานโหมดพิมพ์สองด้าน) การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นการพิมพ์สองด้านประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย