ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - กำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษบนเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบขั้นตอนในการกำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษบนเครื่องพิมพ์

ในกรณีต่อไปนี้ ข้อความจะปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อให้คุณกำหนดค่าถาดสำหรับขนาดและประเภทของกระดาษที่ใช้อยู่:

 • เมื่อใส่กระดาษลงในถาดแล้วปิดถาด

 • เมื่อคุณระบุถาดกระดาษหรือชนิดกระดาษที่ต้องการสำหรับงานพิมพ์ผ่านไดรเวอร์การพิมพ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ แต่ไม่ได้กำหนดค่าถาดกระดาษด้วยการตั้งค่าที่เหมือนกัน

ข้อความแจ้งจะไม่ปรากฏหากคุณกำลังพิมพ์จากถาด 1 และถาด 1 มีการกำหนดค่าไว้สำหรับการตั้งค่า ขนาดใดๆ และประเภทกระดาษ ประเภทใดๆ

หมายเหตุ:

ในกรณีนี้ หากงานพิมพ์นั้นไม่ระบุถาด เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาด 1 แม้ว่าการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษในงานพิมพ์จะไม่ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด 1 ก็ตาม

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าถาดและทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้

กำหนดค่าถาดเมื่อใส่กระดาษ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษเมื่อใส่กระดาษลงในถาด

 1. ใส่กระดาษลงในถาดแล้วปิดถาด (หากคุณกำลังใช้ถาด 2 หรือถาด 3)

  หมายเหตุ:

  ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษมีขนาดเท่ากับขนาดกระดาษที่ใส่อยู่ในถาด ตัวกั้นควรอยู่ชิดกับปึกกระดาษแต่ไม่ควรทำให้กระดาษงอ

 2. เลือก OK เพื่อยอมรับขนาดและประเภทกระดาษที่ตรวจพบ หรือเลือก แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น

  หมายเหตุ:

  เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะไม่ตรวจจับขนาดและประเภทของกระดาษที่ใช้โดยอัตโนมัติ

 3. เลือกขนาดและประเภทกระดาษที่ถูกต้อง แล้วเลือก OK หรือ เสร็จ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

กำหนดค่าถาดให้ตรงกับการตั้งค่างานพิมพ์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าถาดและกระดาษในโปรแกรมซอฟต์แวร์ก่อนส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

 1. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้ระบุถาด แหล่งกระดาษ ขนาดกระดาษ และประเภทกระดาษ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบุการตั้งค่าเหล่านี้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ โปรดดูเอกสารด้านล่างที่ตรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ (Windows หรือ Mac):

 2. เลือก Print (พิมพ์) ในโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์

  หากถาดต้องมีการกำหนดค่า ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 3. ใส่กระดาษตามประเภทและขนาดที่ระบุไว้ลงในถาด แล้วปิดถาด

 4. เลือก OK เพื่อยอมรับขนาดและประเภทกระดาษที่ตรวจพบ หรือเลือก แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น

 5. เลือกขนาดและประเภทกระดาษที่ถูกต้อง แล้วเลือก OK หรือ เสร็จ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

กำหนดค่าถาดโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าขนาดและประเภทของถาดได้โดยไม่ต้องรับข้อความแจ้งจากเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ค้นหาส่วนด้านล่างที่ตรงกับประเภทของแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์ และทำตามขั้นตอนในการกำหนดค่าถาดสำหรับขนาดและประเภทกระดาษ

FutureSmart 3

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุม FutureSmart 3:

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือก ถาด

 2. เลือกถาดที่คุณต้องการกำหนดค่า แล้วเลือก แก้ไข

 3. เลือกขนาดและประเภทกระดาษจากตัวเลือก

 4. เลือกปุ่ม OK เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

FutureSmart 4

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุม FutureSmart 4:

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก ถาด

 2. เลือกถาดที่จะกำหนดค่า

 3. เลือกขนาดและประเภทกระดาษจากตัวเลือก

 4. เลือก เสร็จ เพื่อบันทึกการเลือกของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย