ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านด้วยเครื่องพิมพ์ HP

ตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) โดยใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP โดยใช้การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

พิมพ์เอกสารทั้งสองด้าน (Windows)

ใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP เพื่อตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (สองด้าน) ผ่านเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือ LaserJet

 1. เพื่อป้องกันปัญหาการจัดลำดับหน้า ให้ใส่กระดาษให้เพียงพอในถาดกระดาษเพื่อให้พิมพ์ได้เสร็จครบถ้วน

  หมายเหตุ:

  เพื่อป้องกันกระดาษติด อย่าพิมพ์ทั้งสองด้านของซอง กระดาษภาพถ่าย กระดาษมันเงา หรือแผ่นใส อย่าพิมพ์บนกระดาษที่บางกว่า 60 g/m2 (16 ปอนด์) หรือกระดาษที่หนากว่า 105 g/m2 (28 ปอนด์)

 2. เปิดเอกสารที่จะพิมพ์ และจากนั้นคลิก File (ไฟล์) > Print (พิมพ์)

 3. คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) Preferences (ค่าปรับแต่ง) หรือ Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏขึ้น

  หน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) จะเปิดขึ้นมา

 4. พิจารณาว่าคุณต้องการอ่านหน้าเอกสารแบบหนังสือหรือแท็บเล็ต

  เลือกตัวเลือกการจัดเค้าโครงหนังสือหรือแท็บเล็ต

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1

  เค้าโครงหนังสือ

  2

  เค้าโครงแท็บเล็ต

 5. ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดและเลือกการตั้งค่าการพิมพ์สองหน้า ชื่อเมนูจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์

  • หากมีแท็บ Layout (เค้าโครง) Features (คุณสมบัติ) หรือ Finishing (เรียงชุด) ให้คลิกที่แท็บดังกล่าว แล้วเลือกตัวเลือกการเข้าเล่มและการพลิกหน้าในการตั้งค่า Print on Both Sides (พิมพ์ทั้งสองด้าน) หรือ Print on Both Sides Manually (พิมพ์ทั้งสองด้านด้วยตัวเอง)

   เมนูการพิมพ์ทั้งสองด้านใน Windows
  • หากมีแท็บ Printing Shortcut (ทางลัดการพิมพ์) ให้คลิกที่แท็บดังกล่าว แล้วเลือกทางลัด Two-sided (Duplex) Printing (พิมพ์สองด้าน (สองด้าน)) จากนั้นเลือกตัวเลือกการพลิกหน้าจากเมนู Print on Both Sides Manually (พิมพ์ทั้งสองด้านด้วยตัวเอง) Two-sided (Duplex) Printing (พิมพ์สองด้าน (สองด้าน))

   ทางลัดการพิมพ์สองด้านใน Windows
 6. คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

  หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์อีกด้านโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษเข้าไปใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านด้วยตัวเอง

 7. นำกระดาษที่พิมพ์ด้านแรกแล้วออกจากถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นป้อนกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหม่อีกครั้ง

  หมายเหตุ:

  ทำตามคำแนะนำในการใส่กระดาษที่ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์

  • สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตพร้อมถาดป้อนกระดาษด้านหน้าส่วนใหญ่ ให้ใส่ปึกกระดาษด้านที่พิมพ์แล้วหัน ขึ้น โดยให้ด้านล่างหรือขอบด้านบนเข้าไปในถาด

   การใส่กระดาษสำหรับพิมพ์สองหน้าด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีถาดกระดาษด้านหน้า
  • สำหรับเครื่องพิมพ์ LaserJet พร้อมถาดป้อนกระดาษด้านหน้าส่วนใหญ่ ให้ใส่ปึกกระดาษด้านที่พิมพ์แล้วหัน ลง โดยให้ด้านล่างหรือขอบด้านบนเข้าไปในถาด

   การใส่กระดาษสำหรับพิมพ์สองหน้าในเครื่องพิมพ์ LaserJet
  • สำหรับเครื่องพิมพ์พร้อมถาดป้อนกระดาษด้านหลังส่วนใหญ่ ให้ใส่ปึกกระดาษด้านที่พิมพ์แล้วหัน ลง โดยให้ขอบด้านล่างเข้าไปในถาด

   การใส่กระดาษสำหรับพิมพ์สองหน้าด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีถาดกระดาษด้านหลัง
 8. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อพิมพ์อีกด้านของหน้า

การตั้งค่าพิมพ์สองหน้าอาจถูกถ่ายทอดไปยังงานพิมพ์ครั้งถัดไป นำเครื่องหมายติดกับ Print on Both Sides (พิมพ์ทั้งสองด้าน) หรือเลือก None (ไม่มี) จากเมนูดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนกลับไปให้การพิมพ์ด้านเดียว

พิมพ์เอกสารทั้งสองด้าน (Mac)

ตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) จากคอมพิวเตอร์ Mac ที่มีเครื่องพิมพ์ HP

 1. เพื่อป้องกันปัญหาการจัดลำดับหน้า ให้ใส่กระดาษเปล่าให้เพียงพอในถาดป้อนกระดาษเพื่อให้พิมพ์ได้เสร็จครบถ้วน

  หมายเหตุ:

  เพื่อป้องกันกระดาษติด อย่าพิมพ์ทั้งสองด้านของซอง กระดาษภาพถ่าย กระดาษมันเงา หรือแผ่นใส อย่าพิมพ์บนกระดาษที่บางกว่า 60 g/m2 (16 ปอนด์) หรือกระดาษที่หนากว่า 105 g/m2 (28 ปอนด์)

 2. ตรวจสอบว่าคุณต้องการให้หน้าเอกสารอ่านเป็นแบบหนังสือหรือแท็บเล็ต

  เลือกเค้าโครงหนังสือหรือแท็บเล็ต

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1

  เค้าโครงหนังสือ

  2

  เค้าโครงแท็บเล็ต

 3. เปิดเอกสาร คลิกที่ File (ไฟล์) > Print (พิมพ์) จากนั้นคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

  • หากมีการตั้งค่า Two-Sided (สองด้าน) ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งาน จากเมนูตัวเลือกการพิมพ์ที่ไม่มีชื่อให้เลือก Layout (เค้าโครง) เลือก Long-Edge binding (การรวมขอบด้านยาว) สำหรับเค้าโครงหนังสือ หรือแบบ Short-Edge binding (การรวมขอบด้านสั้น) สำหรับเค้าโครงแท็บเล็ต จากเมนู Two-Sided (สองด้าน) แล้วคลิก Print (พิมพ์)

   ตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้านใน macOS
  • หากไม่มีการตั้งค่า Two-Sided (สองด้าน) ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

 4. จากเมนูตัวเลือกการพิมพ์ที่ไม่มีชื่อให้เลือก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) จากนั้นเลือก Odd Only (เลขคี่เท่านั้น) จากเมนู Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)

  เลือกหน้าคี่เพื่อพิมพ์ก่อน
 5. เลือกค่าต่อไปนี้ตามประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ จากเมนู Page Order (ลำดับหน้า)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์: เลือก Reverse (กลับด้าน)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ส่วนบนหลังของเครื่องพิมพ์: เลือก Automatic (อัตโนมัติ)

 6. คลิก Print (พิมพ์)

 7. หลังจากพิมพ์ด้านแรกแล้วให้นำกระดาษที่เหลือออกจากถาดป้อนกระดาษ

 8. นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดจ่ายกระดาษ จากนั้นป้อนเข้าไปในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์: ใส่กระดาษโดยให้ ด้านพิมพ์หงายขึ้น พร้อมขอบด้านบนอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงหนังสือ หรือขอบด้านล่างอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงแท็บเล็ต

   ใส่กระดาษอีกครั้งสำหรับพิมพ์สองหน้าด้วยถาดกระดาษด้านหน้า
  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ส่วนบนหลังของเครื่องพิมพ์: ใส่กระดาษโดยให้ ด้านพิมพ์คว่ำลง พร้อมขอบด้านบนอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงหนังสือ หรือขอบด้านล่างอยู่ข้างในสำหรับเค้าโครงแท็บเล็ต

   ใส่กระดาษอีกครั้งสำหรับพิมพ์สองหน้าด้วยถาดกระดาษด้านหลัง
 9. กลับไปที่การตั้งค่าการพิมพ์เอกสาร และเลือก Even Only (เฉพาะหน้าคู่) จากเมนู Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)

 10. เลือกตัวเลือกจากเมนู Page Order (การจัดลำดับหน้า)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์: เลือก Normal (ปกติ)

  • ถาดป้อนกระดาษอยู่ส่วนบนหลังของเครื่องพิมพ์: เลือก Automatic (อัตโนมัติ)

 11. คลิก Print (พิมพ์)

การตั้งค่าสองหน้าอาจถูกส่งต่อไปยังงานพิมพ์ถัดไป เปลี่ยนกลับไปใช้การพิมพ์ด้านเดียวโดยลบเครื่องหมายติดกับ Two-Sided (สองด้าน) หรือเลือก All Pages (หน้าเอกสารทั้งหมด) จากเมนู Pages to Print (หน้าที่จะพิมพ์)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย