ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

พิมพ์ภาพถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ HP

พิมพ์ภาพถ่ายที่มีคุณภาพโดยใช้กระดาษและการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ใส่กระดาษภาพถ่ายลงในถาดป้อนกระดาษลัก

ใส่กระดาษภาพถ่ายที่รองรับลงในเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

หมายเหตุ:

หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีถาดกระดาษภาพถ่ายแยกเฉพาะ ให้ดูคู่มือผู้ใช้เพื่อรับทราบวิธีการพิมพ์จากถาดดังกล่าว

 1. นำกระดาษธรรมดาออกจากถาดกระดาษหลัก

 2. ใส่กระดาษภาพถ่ายโดยให้ด้านสั้นเข้าไปในถาด หากกระดาษมีแถบรอยปรุ ให้ใส่กระดาษเพื่อให้แถบยื่นหันขึ้นหรือเข้าหาตัวคุณเพื่อป้องกันการพิมพ์ทับแถบยื่น

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหลัง: ใส่กระดาษอิงค์เจ็ตภาพถ่ายโดยให้ด้านผิวมันหรือด้านที่จะพิมพ์ หันขึ้น

   การใส่กระดาษภาพถ่ายในถาดป้อนกระดาษด้านหลัง
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า: ใส่กระดาษอิงค์เจ็ตภาพถ่ายโดยให้ด้านผิวมันหรือด้านที่จะพิมพ์ คว่ำลง

   การใส่กระดาษภาพถ่ายในถาดป้อนกระดาษด้านหน้า
  • เครื่องพิมพ์ LaserJet ที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า: ใส่กระดาษภาพถ่ายเลเซอร์โดยให้ด้านผิวมันหรือด้านที่จะพิมพ์ หันขึ้น

 3. ปรับตัวกำหนดความกว้างกระดาษจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดี

พิมพ์ภาพถ่าย (Windows)

พิมพ์ภาพถ่ายจากซอฟต์แวร์ตัดแต่งภาพหลังจากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

 1. ก่อนพิมพ์ ให้แก้ไขภาพเพื่อปรับคุณภาพสี ความสว่าง ความเปรียบต่างและค่าการแสดงผลอื่นๆ

 2. คลิกขวาที่ภาพ เลือก Open with (เปิดด้วย) จากนั้นเลือก Windows Photo Viewer หรือ Paint

  หมายเหตุ:

  สำหรับ Windows 10 สามารถเปิดภาพถ่ายผ่าน Paint ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ Windows Photo Viewer ไม่ได้ติดตั้งมาใน Windows 10 และถูกแทนที่ด้วยแอพ Photos

 3. คลิกที่ Print (พิมพ์), File (ไฟล์) หรือไอคอนเมนู Microsoft Paint (Paint) จากนั้นคลิกที่ Print (พิมพ์)

  หน้าต่าง Print (พิมพ์) หรือ Print Pictures (พิมพ์ภาพ) จะเปิดขึ้นมาพร้อมค่างานพิมพ์ทั่วไป

 4. เปิดหน้าต่าง Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร) ของเครื่องพิมพ์เพื่อเรียกดูค่าการพิมพ์เพิ่มเติม

  หากไม่พบค่าเหล่านี้ ให้ไปที่ 123.hp.com เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ HP ตัวเต็ม

  • ในหน้าต่าง Print Pictures (พิมพ์ภาพ) ของ Windows Photo Viewer คลิกที่ Options... (ตัวเลือก...) และจากนั้น คลิก Printer Properties... (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์...)

  • จากหน้าต่าง Print (พิมพ์) ใน Paint คลิกที่ Preferences (ค่าปรับแต่ง)

  หน้าต่าง Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)
 5. เปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์จากหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง) ใช้ปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) หรือแท็บที่ด้านบนของหน้าต่างเพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ

  • Portrait or landscape orientation (แนวตั้งหรือแนวนอน): เลือก Portrait (แนวตั้ง) สำหรับพิมพ์แนวตั้ง หรือ Landscape (แนวนอน) สำหรับพิมพ์แนวนอน

  • Paper tray or source (ถาดกระดาษหรือต้นทาง): เลือกถาดที่คุณใส่กระดาษภาพถ่ายไว้ หากเครื่องพิมพ์มีถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาด

  • Photo paper type (ประเภทกระดาษภาพถ่าย): การตั้งค่าประเภทกระดาษที่คุณใช้ เช่น กระดาษภาพถ่าย HP กระดาษผิวมัน หรือกระดาษผิวด้าน

  • Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์

  • Add or remove a border (เพิ่มหรือลบขอบ): เพิ่มขอบสีขาวรอบ ๆ ภาพหรือพิมพ์ขอบเล็ก ๆ ที่กระดาษ

  หมายเหตุ:

  หากหน้าต่าง Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร) มีแท็บ Printing Shortcut (ทางลัดการพิมพ์) ให้เลือกทางลัดพร้อมการตั้งค่าที่ต้องการ

 6. จากแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) และในการตั้งค่า Advanced (ขั้นสูง) ให้เลือกค่าคุณภาพการพิมพ์ที่ใช้ได้

  หมายเหตุ:

  คุณภาพจะถูกวัดเป็นจุดต่อนิ้ว (DPI) DPI ที่สูงกว่าจะทำให้ได้ภาพที่คุณภาพดีขึ้นแต่การพิมพ์ช้าลง

  • Draft (ร่าง): DPI ต่ำสุด มักใช้เมื่อระดับหมึกเหลือน้อยหรือไม่ต้องการคุณภาพการพิมพ์ที่สูงนัก

  • Normal (ธรรมดา): ค่าเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ส่วนใหญ่

  • Best (ดีที่สุด): DPI ดีกว่า Normal (ปกติ)

  • Max DPI (DPI สูงสุด): ค่า DPI สูงที่สุด

 7. จากแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ), Color (สี) หรือ Features (คุณสมบัติ) หรือจาก Advanced (ขั้นสูง), Color mode (โหมดสี) หรือ Print in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ตามความต้องการในการพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ:

  หากคุณพิมพ์ขาวดำเป็นประจำ แต่ก็พบว่าเครื่องพิมพ์ใช้หมึกสีด้วย แสดงว่าเครื่องพิมพ์รุ่นของคุณใช้การผสมหมึกสีดำและหมึกสีเพื่อลดการเกิดเม็ดสี นอกจากนี้ยังมีหมึกบางส่วนที่ถูกใช้จากตลับหมึกทั้งหมดเพื่อทำงานการบำรุงรักษาเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการอุดตันและปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่นๆ ไม่มีวิธีการหลีกเลี่ยงคุณสมบัติเหล่านี้

  • Black and white (ขาวดำ), Monochrome (สีเดียว), Black Ink Only (หมึกสีดำอย่างเดียว) หรือ Grayscale (แถบสีเทา): ใช้ตลับหมึกสีดำเท่านั้นเพื่อพิมพ์ออกมาเป็นขาวดำ

  • High Quality Grayscale (แถบสีเทาุคุณภาพสูง): ใช้สีทั้งหมดและสีดำเพื่อพิมพ์งานออกมาเป็นขาวดำที่มีคุณภาพสูง

  • Color (สี): ใช้สีทั้งหมดและสีดำเพื่อพิมพ์งานออกมาครบทุกสีตามต้นฉบับ

 8. คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 9. หากต้องการบันทึกการตั้งค่าของคุณสำหรับงานพิมพ์ในอนาคต ให้เลือกทางลัดงานพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่ง เปลี่ยนค่าปรับตั้ง จากนั้นคลิก User Specified Print Settings (ค่าการพิมพ์ที่ผู้ใช้กำหนด) จากนั้นคลิก Save as (บันทึกเป็น)

 10. หลังการพิมพ์ ให้นำกระดาษภาพถ่ายออกจากถาดและเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่จัดมาพร้อมกันหรือเก็บในถุงพลาสติก หากทิ้งไว้ในถาดเป็นเวลานาน กระดาษอาจเริ่มม้วน

พิมพ์ภาพถ่าย (Mac)

พิมพ์ภาพถ่ายจากซอฟต์แวร์ตัดแต่งภาพหลังจากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์

 1. ก่อนพิมพ์ ให้แก้ไขภาพเพื่อปรับคุณภาพสี ความสว่าง ความเปรียบต่างและค่าการแสดงผลอื่นๆ

 2. เปิดภาพถ่าย คลิกเลือก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์) สำหรับแอพ Photos เลือกเค้าโครงแล้วคลิก Print (พิมพ์) หน้าต่างค่าการพิมพ์จะเปิดขึ้นมา

  หากคุณไม่พบตัวเลือกต่อไปนี้ในหน้าต่าง ให้คลิกที่ Show Details (แสดงรายละเอียด)

  หน้าต่างการตั้งค่า Print (พิมพ์)
 3. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากเมนู Printer (เครื่องพิมพ์)

 4. เครื่องพิมพ์บางรุ่นมี Presets (ค่าปรับตั้งสำเร็จ) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย จากเมนู Presets (ค่าปรับตั้งสำเร็จ) ให้เลือกตัวเลือกสำหรับงานพิมพ์หรือประเภทกระดาษของคุณ

 5. จากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือกกระดาษที่จะใช้พิมพ์ ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกที่ด้านบนหรือด้านล่างของเมนูป็อปอัพเพื่อแสดงขนาดเพิ่มเติม

  กระดาษบางขนาดมีหลายตัวเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกขนาดกระดาษไม่มีขอบที่ถูกต้อง เช่น 4x6 in/10x15 cm Borderless (4x6 นิ้ว/10x15 ซม. แบบไร้ขอบ) หากคุณต้องการพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบ

 6. เลือก Orientation (ทิศทาง) ของภาพถ่าย (แนวตั้งหรือแนวนอน)

 7. คลิกที่เมนูตัวเลือกการพิมพ์ที่ยังไม่ตั้งชื่อที่ตรงกลางของหน้าต่างโต้ตอบเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการพิมพ์เพิ่มเติม

  ค่าการพิมพ์อื่นๆ
 8. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ์

  หมายเหตุ:

  หากต้องการบันทึกการตั้งค่าของคุณไว้สำหรับงานพิมพ์ในอนาคต คลิกเมนู Presets (ค่าปรับตั้งสำเร็จ) จากนั้นเลือก Save Current Settings as Preset (บันทึกค่าปัจจุบันเป็นค่าปรับตั้งสำเร็จ)

  • Paper type (ประเภทกระดาษ): การเลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ใช้หมึกได้ถูกต้องกับกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ คลิก Media & Quality (สื่อและคุณภาพ) จากนั้น คลิกที่เมนู Paper Type (ประเภทกระดาษ)

  • Paper Tray (ถาดกระดาษ): เลือกถาดที่คุณใส่กระดาษภาพถ่ายไว้ หากเครื่องพิมพ์มีถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาด คลิก Media & Quality (สื่อและคุณภาพ) จากนั้นเลือกตัวเลือกจากเมนู Feed from (ป้อนจาก)

  • Print in color or black and white (การพิมพ์สีหรือขาวดำ): เลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก Black & White (ขาวดำ) ในหน้าต่างโต้ตอบหลัก เมนู Presets (ค่าปรับตั้งสำเร็จ) ยังมีตัวเลือกสีและขาวดำ

  • Adjust print quality (ปรับคุณภาพงานพิมพ์): คลิกที่แท็บ Media & Quality (สื่อและคุณภาพ) จากนั้นเลื่อนแถบเลื่อน Quality (คุณภาพ) ไปยังค่าที่ต้องการ

  • Add or remove a border (เพิ่มหรือลบขอบ): คลิก Layout (เค้าโครง) แล้วคลิกที่เมนู Border (ขอบ) เพื่อเลือกความกว้างขอบหรือเลือก None (ไม่มี) สำหรับการพิมพ์แบบไร้ขอบ

  • Mirror printing (พิมพ์ลอกลาย): กลับด้านภาพหรือเอกสารเพื่อพิมพ์แบบลอกลาย คลิก Layout (เค้าโครง) จากนั้นเลือกตัวเลือก Flip horizontally (พลิกในแนวนอน)

 9. คลิก Print (พิมพ์)

 10. หลังการพิมพ์ ให้นำกระดาษภาพถ่ายออกจากถาดและเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่จัดมาพร้อมกันหรือเก็บในถุงพลาสติก หากทิ้งไว้ในถาดเป็นเวลานาน กระดาษอาจเริ่มม้วน

คำแนะนำในการพิมพ์ภาพถ่ายให้มีคุณภาพ

เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับการพิมพ์ภาพให้ได้ผลดีที่สุดผ่านเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

 • ใช้กระดาษภาพถ่าย HP: กระดาษภาพถ่าย HP เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต และให้คุณภาพการพิมพ์สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดหรือกำหนดพื้นที่ชัดเจน

 • ถ่ายภาพความละเอียดสูง: ภาพความละเอียดสูงจะทำให้งานพิมพ์ชัดเจนและสมจริงมากกว่า

 • แก้ไขภาพถ่ายก่อนพิมพ์: ก่อนพิมพ์ ให้ใช้เครื่องมือตัดแต่งภาพเพื่อครอปภาพและปรับสี ความสว่าง คอนทราต์ และการแสดงผลอื่น ๆ

 • เลือกระดับคุณภาพ Best (ดีที่สุด) หรือ Max DPI (DPI สูงสุด) สำหรับเครื่องพิมพ์: ค่าคุณภาพการพิมพ์ที่สูงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย