ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ทำการถ่ายสำเนาผ่านเครื่องพิมพ์ HP

ถ่ายสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายและเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนา เช่น จำนวนสำเนา ขนาดสำเนา และขนาดกระดาษ

เปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนา

เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานถ่ายสำเนาของคุณ การตั้งค่าการถ่ายสำเนาที่มีขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ

เปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนาบนเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่มบนแผงควบคุม

เปิดเมนูค่าการถ่ายสำเนาจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Copy (ถ่ายสำเนา), Copy Document (ถ่ายสำเนาเอกสาร) หรือ Copy Photo (ถ่ายสำเนาภาพถ่าย)

 2. เปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น จำนวนสำเนา

 3. แตะ Settings (การตั้งค่า) หรือไอคอน รูปเฟือง เพื่อเปิดตัวเลือกการถ่ายสำเนา

 4. ไล่รายการไปหาและแก้ไขค่าการถ่ายสำเนาต่อไปนี้

  • 2-Sided Copying (การถ่ายสำเนา 2 ด้าน): ค่านี้มักอยู่ภายใต้การตั้งค่าถ่ายสำเนา Document (เอกสาร) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

  • ID Copy (ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว): พิมพ์ทั้งสองด้านของบัตรประจำตัวหรือใบขับขี่ยานยนต์บนสำเนาแบบด้านเดียว เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณพลิกบัตรประจำตัวเพื่อเสร็จสิ้นการถ่ายสำเนา

  • Size or Resize (ขนาดหรือปรับขนาด): ตัวเลือกอาจประกอบไปด้วยค่าสำเร็จต่าง ๆ ขนาดกำหนดเองระหว่าง 25 - 400 เปอร์เซ็นต์จากต้นฉบับ Fit to Page (ปรับพอดีหน้า) และ Actual Size (ขนาดจริง) สำหรับการถ่ายสำเนาแบบไร้ขอบ

  • Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการถ่ายสำเนา หรือเลือก Automatic (อัตโนมัติ) เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบกระดาษที่ป้อนไว้ในถาดโดยอัตโนมัติ

  • Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษที่คุณใช้ถ่ายสำเนา การเลือกประเภทกระดาษไม่ถูกต้องอาจทำให้ความเร็วในการถ่ายสำเนาช้าลง

  • Tray Selection (การเลือกถาด): เลือกถาดป้อนกระดาษที่มีกระดาษที่คุณจะใช้สำหรับถ่ายสำเนา

  • Quality (คุณภาพ): เลือกระดับคุณภาพสำเนาที่ใช้งานได้ เวลาการถ่ายสำเนาอาจนานขึ้นหากเลือกการตั้งค่าคุณภาพสูงขึ้น

  • Lighter/Darker (สว่างขึ้น/เข้มขึ้น): หากต้นฉบับซีดจางหรือสีเข้มเกินไป ให้ปรับสำเนาให้จางหรือเข้มขึ้น

  • Optimize (ปรับแต่ง) หรือ Enhancements (ปรับปรุงประสิทธิภาพ): เลือกประเภทต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนาเพื่อใช้การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์โดยอัตโนมัติ เช่น ปรับข้อความให้คมชัด ปรับขอบภาพให้ชัด หรือเพื่อแก้ไขสีที่ซีดจางสำหรับภาพถ่าย

  • HP Copy Fix: ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ปรับปรุงคุณภาพการถ่ายสำเนาโดยอัตโนมัติและปรับการเบ้เอียง

  • Collate (เรียงชุด): เปิดหรือปิดคุณสมบัติสำหรับสำเนาแบบหลายหน้า

  • Binding Margin or Margin Shift (การเชื่อมต่อขอบหรือการเลื่อนขอบ): แตะที่่ On (เปิด) เพื่อทำสำเนาหน้าเอกสารที่มีระยะของไปทางด้านซ้ายของหน้า

  • Restore Factory Defaults (กู้คืนค่าจากโรงงาน): คืนค่าการถ่ายสำเนาทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นเดิม

 5. เลือก Save Current Settings (บันทึกค่าปัจจุบัน) หรือ Set as New Defaults (กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นใหม่) เพื่อเก็บค่านี้ไว้สำหรับใช้ในอนาคต

เปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนาสำหรับเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่มบนแผงควบคุมเท่านั้น

เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบเฉพาะปุ่มจะรองรับฟังก์ชันการถ่ายสำเนาเบื้องต้นโดยใช้ค่าเริ่มต้น

 • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต: กดปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี) หรือ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) เพื่อเริ่มงานถ่ายสำเนา หากคุณต้องการสำเนามากกว่าหนึ่งชุด ให้กดปุ่มอย่างรวดเร็วเพื่อเลือกสำเนาจำนวนเท่าที่ต้องการ งานถ่ายสำเนาจะเริ่มขึ้นหลังจากกดปุ่มล่าสุด

  ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี)

  ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี)

  ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ)

  ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ)
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต: กดปุ่ม Number of Copies (จำนวนสำเนา) , Setup (ตั้งค่า) หรือ Copy Setup/Menu (ตั้งค่าถ่ายสำเนา/เมนู) เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Start Copy (เริ่มถ่ายสำเนา) เพื่อเริ่มงานการถ่ายสำเนา

เปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนาจากหน้าเว็บภายในของเครื่องพิมพ์ (เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่าย)

ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปลี่ยนค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้น ค่าที่สามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณ

เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในเพื่อใช้งาน EWS

 1. ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: ค้นหาที่อยู่ IP จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือในการตั้งค่าเครือข่าย

   ตัวอย่างหน้าจอสรุปเครือข่ายไร้สาย
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย เพื่อค้นหาที่อยู่ IP

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

   ตัวอย่างที่อยู่ IP จากรายงานกำหนดค่าเครือข่าย
 2. ในเว็บเบราวเซอร์ พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ จากนั้นกด Enter ที่หรือคลิกไอคอน Search (ค้นหา)

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในเว็บเบราว์เซอร์
 3. หากเอกสารรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ)

 4. เปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้นในแท็บ Settings (ค่าปรับตั้ง) หรือ Copy Settings (ค่าการถ่ายสำเนา)

  ค่าการถ่ายสำเนาใน EWS
  • Reduce/Enlarge or Resize (ย่อ/ขยายหรือปรับขนาด): เปลี่ยนขนาดของสำเนา ตัวเลือกอาจประกอบไปด้วยค่าสำเร็จต่าง ๆ ขนาดกำหนดเองระหว่าง 25 - 400 เปอร์เซ็นต์จากต้นฉบับ Fit to Page (ปรับพอดีหน้า) และ Actual Size (ขนาดจริง) สำหรับการถ่ายสำเนาแบบไร้ขอบ

  • Lighter/Darker (สว่างขึ้น/เข้มขึ้น): ถ่ายสำเนาที่มีสีสว่างขึ้นหรือเข้มขึ้นหากต้นฉบับซีดจางหรือเข้มเกินไป

  • Two-Sided Copying (การถ่ายสำเนาสองด้าน): ถ่ายสำเนาทั้งสองด้านของกระดาษ เลือกตัวเลือกที่ใช้ได้จากเมนูแสดงรายการ

  • Quality (คุณภาพ): เลือกระดับคุณภาพสำเนาที่ใช้งานได้ เวลาการถ่ายสำเนาอาจนานขึ้นหากเลือกการตั้งค่าคุณภาพสูงขึ้น

  • Media or Paper Size (ขนาดกระดาษหรือสื่อพิมพ์): เลือกขนาดกระดาษที่จะถ่ายสำเนา หรือเลือก Automatic (อัตโนมัติ) เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบกระดาษที่ป้อนไว้อัตโนมัติ

  • Media or Paper Type (ประเภทสื่อพิมพ์หรือกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถ่ายที่คุณใช้ถ่ายสำเนา ตัวเลือกประเภทกระดาษไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเร็วในการถ่ายสำเนาช้าลงหรือคุณภาพการถ่ายสำเนาไม่ดี

  • Default Tray (ถาดกระดาษเริ่มต้น): เลือกถาดป้อนกระดาษที่มีกระดาษที่คุณจะใช้สำหรับถ่ายสำเนา

  • Default Enhancement (การปรับปรุงเริ่มต้น): เลือกประเภทต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เช่น ปรับข้อความให้คมชัด ปรับขอบภาพให้ชัด หรือเพื่อแก้ไขสีที่ซีดจางสำหรับภาพถ่าย

  • Collate (เรียงชุด): เปิดหรือปิดคุณสมบัติสำหรับสำเนาแบบหลายหน้า

  • Margin Off (ลบขอบกระดาษ): เปิดใช้คุณสมบัตินี้เพื่อลบขอบกระดาษจากการถ่ายสำเนา

 5. คลิก Apply (ใช้งาน) เพื่อบันทึกค่าปรับตั้ง

ใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา

เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว ให้วางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนหรือในตัวป้อนเอกสาร

 • กระจกสแกน: ยกฝาปิดสแกนเนอร์ จากนั้นวางต้นฉบับให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกตามแนวที่แนะนำในเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาสแกนเนอร์

  ตัวอย่างการวางต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกสแกน
 • ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF): ใส่เอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าตามแนวที่ให้ไว้บนถาดกระดาษ สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้ใส่เอกสารโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หันขึ้นและขอบด้านบนเข้าก่อน ปรับตัวกำหนดความกว้างกระดาษจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดี

  ข้อควรระวัง:

  กลไก ADF อาจทำให้ภาพถ่ายเสียหายได้ ถ่ายสำเนาภาพถ่ายโดยใช้วิธีการอื่น เช่น กระจกสแกน หรือกล้องพกพาของคุณกับแอพ HP Smart

  การใส่เอกสารลงใน ADF โดยทำตามคำแนะนำในเครื่องพิมพ์
 • ตัวป้อนเอกสาร: โหลดเอกสารต้นฉบับตามตัวบอกแนวบนเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หันขึ้น แต่สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเคลื่อนที่ ให้วางโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและคุณภาพของสำเนา อย่าถ่ายสำเนาต้นฉบับที่มีความหนาหรือแข็งที่ไม่สามารถพับโดยไม่ทำให้เกิดรอยย่นได้

  การใส่เอกสารลงในตัวป้อนเอกสาร

เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ

ใส่กระดาษกลับเข้าไปใหม่เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจจับขนาดกระดาษ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าขนาดการถ่ายสำเนาถูกต้อง

ใส่กระดาษอีกครั้ง

ตรวจสอบว่าใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ูถูกต้อง

 1. นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

 2. ใส่กระดาษใหม่ ตรวจสอบว่าตัวปรับความกว้างกระดาษชิดกับขอบปึกกระดาษพอดี

 3. หากข้อความยืนยันประเภทและขนาดกระดาษปรากฏขึ้นที่เครื่องพิมพ์ ให้แตะ OK (ตกลง) หากขนาดกระดาษถูกต้อง หรือแตะ Change (ปรับเปลี่ยน) หรือ Modify (แก้ไข) เพื่อเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดการถ่ายสำเนา

ปรับการตั้งค่าขนาดกระดาษและการถ่ายสำเนาจากเมนูแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อขยายหรือย่อขนาดของสำเนา

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์หลายรุ่นที่ไม่มีเมนูบนแผงควบคุมแสดงขึ้นมาจะใช้การตั้งค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์หรือคุณภาพการพิมพ์หรือเปลี่ยนขนาดสำเนาของคุณ ให้สแกนต้นฉบับแก้ไขค่าจากซอฟต์แวร์สแกนของ HP จากนั้นพิมพ์สำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายที่สแกนหลายชุด

 1. กดเลือก Copy (ถ่ายสำเนา) Copy Document (ถ่ายสำเนาเอกสาร) หรือ Copy Photo (ถ่ายสำเนาภาพถ่าย) จากนั้นเลือกค่าพื้นฐานที่มีสำหรับงานถ่ายสำเนาของคุณ

 2. แตะ Settings (การตั้งค่า) หรือไอคอน รูปเฟือง เพื่อเปิดตัวเลือกการถ่ายสำเนา

 3. ไล่รายการไปหาและแก้ไขค่าการถ่ายสำเนาต่อไปนี้

  • Resize or Size (ปรับขนาดหรือขนาด): เปลี่ยนขนาดของสำเนา ตัวเลือกอาจประกอบไปด้วยค่าสำเร็จต่าง ๆ ขนาดกำหนดเองระหว่าง 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์จากต้นฉบับ Fit to Page (ปรับพอดีหน้า) และ Actual Size (ขนาดจริง) สำหรับการถ่ายสำเนาแบบไร้ขอบ

  • Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายสำเนา หรือเลือก Automatic (อัตโนมัติ) เพื่อให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบกระดาษที่ป้อนไว้ในถาดโดยอัตโนมัติ

  • Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายสำเนา

  • Tray Selection (การเลือกถาด): เลือกถาดป้อนกระดาษที่มีกระดาษที่คุณจะใช้สำหรับถ่ายสำเนา

 4. เลือก Save Current Settings (บันทึกค่าปัจจุบัน) หรือ Set as New Defaults (กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นใหม่) เพื่อเก็บค่านี้ไว้สำหรับใช้ในอนาคต

ถ่ายสำเนาสองด้าน (เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูบนแผงควบคุม)

ทำการถ่ายสำเนาสองด้านจากกระจกสแกนหรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณพลิกหน้าเอกสาร

หมายเหตุ:

หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับการถ่ายสำเนาสองด้าน คุณสามารถถ่ายสำเนาสองด้านด้วยตัวเอง ถ่ายสำเนาด้านแรก จากนั้นใส่กระดาษเข้าไปในถาดกระดาษ ทำการถ่ายสำเนาทดสอบอีกด้านเพื่อยืนยันขอบของสำเนาที่จะโหลดก่อนและด้านที่จะหันขึ้น

 1. วางต้นฉบับลงในสแกนเนอร์

  • กระจกสแกน: ยกฝาสแกนเนอร์ จากนั้นวางต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกตามคำแนะนำบนเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาสแกนเนอร์

   ตัวอย่างคำแนะนำในการจัดวางกระจกสแกน
  • ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF): ใส่เอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าตามคำแนะนำบนถาดกระดาษ สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้ใส่เอกสารหงายขึ้นและขอบด้านบนก่อน ปรับตัวกำหนดความกว้างกระดาษจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดี

   ข้อควรระวัง:

   กลไก ADF อาจสร้างความเสียหายให้กับภาพถ่ายได้ คัดลอกหรือสแกนภาพโดยใช้วิธีอื่น เช่น กระจกสแกนหรือกล้องบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยใช้แอพ HP Smart

   ตัวอย่างคำแนะนำในการใส่กระดาษสำหรับตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Copy (ถ่ายสำเนา) หรือ Copy Document (ถ่ายสำเนาเอกสาร)

 3. กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) หรือไอคอน รูปเฟือง เพื่อดูการตั้งค่าการถ่ายสำเนาเพิ่มเติม

 4. เปิดเมนู 2-Sided Copying (การถ่ายสำเนา 2 ด้าน) แล้วเปิดใช้คุณสมบัตินี้

  • กดเลือก On (เปิด) หรือเลือกช่องติดกับชื่อของค่าปรับตั้ง

  • กดที่เมนูเพื่อแสดงตัวเลือกในการถ่ายสำเนาสองด้าน

 5. เริ่มงานถ่ายสำเนา ใส่ด้านที่สองหรือพลิกหน้าเอกสารเมื่อได้รับแจ้ง

ปรับปรุงคุณภาพการถ่ายสำเนา

สำเนาที่ซีดจาง เบลอ หรือมีสีไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับต้นฉบับอาจเกิดจากการตั้งค่าการถ่ายสำเนาที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาการจ่ายไฟ หรือหมึกหรือโทนเนอร์

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนามีคุณภาพมากพอ หากสำเนาต้นฉบับมีความละเอียดต่ำหรือไม่ดี ให้ใช้ซอฟต์แวร์สแกนของ HP เพื่อสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ ทำการแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ จากนั้นพิมพ์สำเนาหลายชุดเท่าที่ต้องการ

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการถ่ายสำเนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

ปรับการตั้งค่าสี ความเปรียบต่าง และการปรับปรุงประสิทธิภาพจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสำเนา

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์หลายรุ่นที่ไม่มีเมนูบนแผงควบคุมแสดงขึ้นมาจะใช้การตั้งค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์หรือคุณภาพการพิมพ์หรือเปลี่ยนขนาดสำเนาของคุณ ให้สแกนต้นฉบับแก้ไขค่าจากซอฟต์แวร์สแกนของ HP จากนั้นพิมพ์สำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายที่สแกนหลายชุด

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Copy (ถ่ายสำเนา), Copy Document (ถ่ายสำเนาเอกสาร) หรือ Copy Photo (ถ่ายสำเนาภาพถ่าย)

 2. แตะ Settings (การตั้งค่า) หรือไอคอน รูปเฟือง เพื่อเปิดตัวเลือกการถ่ายสำเนา

 3. ไล่รายการไปหาและแก้ไขค่าการถ่ายสำเนาต่อไปนี้

  • Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถ่ายที่คุณต้องการถ่ายสำเนา

  • Quality (คุณภาพ): เลือกระดับคุณภาพสำเนาที่ใช้งานได้

  • Lighter/Darker (สว่างขึ้น/เข้มขึ้น) หรือ Contrast (ความเปรียบต่าง): หากต้นฉบับซีดจางหรือสีเข้มเกินไป ให้ปรับสำเนาให้จางหรือเข้มขึ้น

  • Optimize (ปรับแต่ง) หรือ Enhancements (ปรับปรุงประสิทธิภาพ): เลือกประเภทต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนาเพื่อใช้การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์โดยอัตโนมัติ เช่น ปรับข้อความให้คมชัด ปรับขอบภาพให้ชัด หรือเพื่อแก้ไขสีที่ซีดจางสำหรับภาพถ่าย

  • HP Copy Fix: ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ปรับปรุงคุณภาพการถ่ายสำเนาโดยอัตโนมัติและปรับการเบ้เอียง

 4. เลือก Save Current Settings (บันทึกค่าปัจจุบัน) หรือ Set as New Defaults (กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นใหม่) เพื่อเก็บค่านี้ไว้สำหรับใช้ในอนาคต

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ตรวจสอบการทำงานของแถบสแกนเนอร์

หากคุณมีสแกนเนอร์แบบแท่นเชื่อมต่อ ให้ดูแถบสแกนเนอร์ในขณะสแกนเพื่อดูว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

 1. นำเอกสารหรือภาพถ่ายออกจากกระจกสแกน

 2. ยกฝาสแกนเนอร์เล็กน้อย จากนั้นกดปุ่มหรือเลือกไอคอน Copy (ถ่ายสำเนา)

 3. ดูที่สแกนเนอร์ แถบสแกนเนอร์ควรส่องสว่างและเคลื่อนที่ได้ตลอดระยะความยาวของกระจก

  หากไฟสแกนเนอร์ไม่เปล่งแสงหรือเลื่อนผ่านกระจก ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ให้ส่งเครื่องพิมพ์ซ่อม

แก้ไขปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์

เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์จากเว็บไซต์ของ HP

ค้นหาขั้นตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ได้ที่ HP Customer Support (ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP) จากนั้นพิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในแถบค้นหา เรียกดูหน้าเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับเอกสาร Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)

ทำการถ่ายสำเนาจากเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม

เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบพื้นฐาน (ไม่มีจอสัมผัสหรือการแสดงผลเมนูข้อความ) รองรับฟังก์ชันการถ่ายสำเนาพื้นฐาน เช่น จำนวนสำเนา หรือ ถ่ายสำเนาสี หรือถ่ายสำเนาขาวดำ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. วางต้นฉบับลงในสแกนเนอร์

  • กระจกสแกน: ยกฝาสแกนเนอร์ จากนั้นวางต้นฉบับคว่ำลงบนกระจกตามคำแนะนำบนเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาสแกนเนอร์

   ตัวอย่างคำแนะนำในการจัดวางกระจกสแกน
  • ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF): ใส่เอกสารหน้าเดียวหรือหลายหน้าตามคำแนะนำบนถาดกระดาษ สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้ใส่เอกสารหงายขึ้นและขอบด้านบนก่อน ปรับตัวกำหนดความกว้างกระดาษจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดี

   ข้อควรระวัง:

   กลไก ADF อาจสร้างความเสียหายให้กับภาพถ่ายได้ คัดลอกหรือสแกนภาพโดยใช้วิธีอื่น เช่น กระจกสแกนหรือกล้องบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยใช้แอพ HP Smart

   ตัวอย่างคำแนะนำในการใส่กระดาษสำหรับตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
 3. ตั้งค่าและเริ่มงานถ่ายสำเนา

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต: กดปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี) หรือ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) เพื่อเริ่มงานถ่ายสำเนา หากคุณต้องการสำเนามากกว่าหนึ่งชุด ให้กดปุ่มอย่างรวดเร็วเพื่อเลือกสำเนาจำนวนเท่าที่ต้องการ งานถ่ายสำเนาจะเริ่มขึ้นหลังจากกดปุ่มล่าสุด

   ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี)

   ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี)

   ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ)

   ตัวอย่างของปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ)
  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต: กดปุ่ม Number of Copies (จำนวนสำเนา) , Setup (ตั้งค่า) หรือ Copy Setup/Menu (ตั้งค่าถ่ายสำเนา/เมนู) เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Start Copy (เริ่มถ่ายสำเนา) เพื่อเริ่มงานการถ่ายสำเนา

หากคุณภาพการถ่ายสำเนาไม่สามารถยอมรับได้เมื่อใช้ค่าการถ่ายสำเนาพื้นฐานบนเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ใช้ซอฟต์แวร์การสแกนของ HP เช่น แอพ HP Smart เพื่อสแกนต้นฉบับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ จากนั้นใช้ชุดตกแต่งภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพของต้นฉบับ จากนั้นคุณสามารถพิมพ์สำเนาของไฟล์ที่สแกนได้

บันทึกค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้น

ปรับการตั้งค่าการถ่ายสำเนา จากนั้นบันทึกเป็นค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ในอนาคต บันทึกการตั้งค่าจากเมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือใน Embedded Web Server (EWS) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

บันทึกการตั้งค่าถ่ายสำเนาบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ปรับและบันทึกการตั้งค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้นผ่านส่วนแสดงผลเมนูแผงควบคุม

 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Copy (ถ่ายสำเนา), Copy Document (ถ่ายสำเนาเอกสาร) หรือ Copy Photo (ถ่ายสำเนาภาพถ่าย)

 2. กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) หรือไอคอน รูปเฟือง เพื่อเข้าไปและเปลี่่ยนค่าที่ต้องการ

 3. ไล่ไปที่ด้านล่างของรายการ จากนั้นเลือก Save New Settings (บันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน) หรือ Set as New Defaults (ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น) เพื่อเก็บรักษาเป็นค่าสำหรับการถ่ายสำเนาในอนาคต

บันทึกการตั้งค่าการถ่ายสำเนาผ่าน EWS (เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่ายเท่านั้น)

ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปลี่ยนค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้น

เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในเพื่อเข้าถึงหน้าหลัก

 1. ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: ค้นหาที่อยู่ IP จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือในการตั้งค่าเครือข่าย

   ตัวอย่างหน้าจอสรุปเครือข่ายไร้สาย
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย เพื่อค้นหาที่อยู่ IP

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

   ตัวอย่างที่อยู่ IP จากรายงานกำหนดค่าเครือข่าย
 2. ในเว็บเบราวเซอร์ พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ จากนั้นกด Enter ที่หรือคลิกไอคอน Search (ค้นหา)

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในเว็บเบราว์เซอร์
 3. หากเอกสารรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ)

 4. เปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนาเริ่มต้นในแท็บ Copy (ถ่ายสำเนา) หรือ Settings (ค่าปรับตั้ง)

 5. คลิก Apply (ใช้งาน) เพื่อบันทึกค่าปรับตั้งประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย