ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คำแนะนำการตั้งค่าการพิมพ์จาก HP (Windows, Mac)

ค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ประเภทกระดาษและขนาด สี หรือขาวดำ และคุณภาพการพิมพ์

หมายเหตุ:

ค่าการพิมพ์และชื่อเมนูที่มีจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องพิมพ์ ประเภทไดรเวอร์ และแอพที่ใช้พิมพ์

เปลี่ยนค่าการพิมพ์ใน Windows

เมื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP ที่แนะนำ ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้งจะให้การสนับสนุนและเข้าใช้งานคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ที่เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ

ค้นหาค่าการพิมพ์ (Windows)

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์จากแอพที่คุณใช้พิมพ์

 1. เปิดเอกสาร ภาพถ่าย หรือหน้าเว็บ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก print (พิมพ์) หรือคลิกที่ไอคอน Print (พิมพ์) เพื่อเปิดหน้าต่าง Print (พิมพ์)

 2. เปิดตัวเลือกในการพิมพ์ ชื่อปุ่มหรือชื่อลิงค์จะแตกต่างกันไปตามแอพที่คุณใช้พิมพ์

  • แอพภาพถ่าย Windows 10: คลิก More settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) ที่ด้านล่างของรายการการตั้งค่า

  • Microsoft Word: คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

  • Paint และ WordPad: คลิก Preferences (ค่าปรับแต่ง)

 3. คลิกที่แท็บที่ด้านบนของหน้าต่างหรือคลิก Advanced (ขั้นสูง) เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าที่มีสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  การเลือกแท็บที่ด้านบนของหน้าต่างหรือการคลิกที่ปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)

ค่าสีและขาวดำ

ควบคุมวิธีการที่เครื่องพิมพ์ใช้เพื่อแปลสีและใช้หมึกสำหรับพิมพ์ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้แก้ไขภาพถ่ายและเอกสารในแอพพลิเคชั่นที่คุณสร้างไว้ก่อนเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์

Color or black and white (สีและขาวดำ): เลือกการตั้งค่าจากแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ), Color (สี), Features (คุณสมบัติ) หรือ Advanced (ขั้นสูง)

การตั้งค่าและตัวเลือกต่าง ๆ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

Color (สี)

ใช้หมึกจากตลับหมึกทั้งหมดเพื่อให้ครบสี

Black & White (ขาวดำ), Black Ink Only (หมึกดำอย่างเดียว), Monochrome (โมโนโครม) หรือ Grayscale (แถบสีเทา)

ใช้ตลับหมึกดำสำหรับงานพิมพ์ปกติหรืองานพิมพ์คุณภาพต่ำเท่านั้น

Hi Quality Grayscale (แถบสีเทาุคุณภาพสูง)

ใช้หมึกจากทั้งตลับหมึกสีดำและหมึกสีเพื่อให้ได้โทนสีดำและสีเทาที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับงานพิมพ์ขาวดำคุณภาพสูง

Print all text as black (พิมพ์ข้อความทั้งหมดเป็นสีดำ)

พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารเป็นสีดำโดยไม่คำนึงถึงสีสัน

Color management (การจัดการสี): กำหนดช่วงสีที่พิมพ์ตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของสี และแอพพลิเคชั่นที่ใช้สั่งพิมพ์ การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ที่แท็บ Color (สี) หรือ Advanced (ขั้นสูง)

การตั้งค่าและตัวเลือกต่าง ๆ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ColorSmart/sRGB

มาตรฐานทั่วไปสำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่

AdobeRGB

แปลข้อมูลสีเป็นมาตรฐานสีของ AdobeRGB

Managed by application (จัดการโดยแอพพลิเคชัน), ICM Handled by Host System (ICM ที่จัดการโดยโฮสต์ระบบหรือเครื่องพิมพ์) หรือ ICM Disabled (ปิดใช้งาน ICM)

อนุญาตให้เครื่องพิมพ์หรือแอพที่คุณใช้สั่งพิมพ์จัดการสีได้

Advanced color settings (ค่าสีขั้นสูง): ปรับความอิ่มตัว ความสว่าง และโทนสี หรือปรับระดับสีแต่ละสีจากแท็บ Color (สี)

ค่าประเภท ขนาดกระดาษและถาดป้อนกระดาษ

ค่าขนาด ประเภทและถาดกระดาษช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์จะสามารถจัดการและปรับสัดส่วนงานพิมพ์ให้ตามขนาดกระดาษที่ใช้ ตั้งค่ากระดาษที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Features (คุณสมบัติ)

หมายเหตุ:

ขณะใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ ให้มองหาพร้อมต์ที่เมนูแผงควบคุมหากเครื่องพิมพ์มี เพื่อยืนยันประเภทและขนาดกระดาษ

Paper type (ประเภทกระดาษ): กำหนดค่าประเภทกระดาษที่ใช้ เช่น กระดาษภาพถ่าย HP กระดาษธรรมดา หรือสื่อพิมพ์แบบกำหนดเอง หรือเลือก Automatic (อัตโนมัติ) เพื่อให้เครื่องพิมพ์เลือกประเภทกระดาษได้

Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษธรรมดาขนาด 4 x 6, legal หรือ 8.5 x 11 ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อรับทราบขนาดกระดาษที่รองรับ

Paper tray or source (ถาดกระดาษหรือต้นทาง): เลือกถาดที่คุณใส่กระดาษไว้ หากเครื่องพิมพ์มีถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาด หากมี ให้ใช้ Automatically Select (เลือกอัตโนมัติ) เพื่อดึงจากถาดกระดาษหลัก หากถาดหลักว่างเปล่า กระดาษจะถูกดึงจากถาดอื่นที่มีกระดาษ

ค่าคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

ปรับค่าคุณภาพการพิมพ์ตามงานพิมพ์ของคุณ เอกสารแบบข้อความอย่างเดียวส่วนใหญ่จะใช้การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ปกติหรือคุณภาพต่ำ ส่วนภาพถ่ายที่ต้องเข้ากรอบจะใช้การตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์สูงกว่า

Print Quality (คุณภาพงานพิมพ์): การตั้งค่าหลักเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์คือความละเอียดในการพิมพ์ ความละเอียดงานพิมพ์วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (DPI) DPI ที่สูงจะทำให้ได้ผลงานพิมพ์ชัดเจนและมีรายละเอียดมากขึ้น แต่จะทำให้การพิมพ์ช้าลงและอาจใช้หมึกมากขึ้น ดูรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์เพื่อรับทราบความเร็วในการพิมพ์ (วัดเป็นจำนวนหน้าต่อนาที)

เปลี่ยนคุณภาพการพิมพ์ที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ), Advanced (ขั้นสูง) หรือ Printing Shortcut (ทางลัดการพิมพ์) หรือใน Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

การตั้งค่าและตัวเลือกต่าง ๆ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

Draft (ร่าง)

DPI ต่ำสุด ใช้เมื่อระดับหมึกเหลือน้อยหรือไม่ต้องการคุณภาพการพิมพ์ที่สูงนัก

EconoMode

ใช้หมึกต่อหน้าน้อยกว่า ลดคุณภาพการพิมพ์สำหรับพิมพ์ร่างหรือเอกสารสำหรับตรวจทาน

FastDraft

คุณภาพระดับร่างเอกสาร ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด

FastRes

ได้แก่ตัวเลขที่ใช้ระบุค่า DPI

Normal (ปกติ) หรือ Everyday (ทั่วไป)

ค่าเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ส่วนใหญ่

Best (ดีที่สุด)

DPI ดีกว่าแบบ Normal (ปกติ)

Max DPI (DPI สูงสุด)

ค่า DPI สูงที่สุด

HP Real Life Technologies หรือ HP Real Life Digital Photography: เลือกระดับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพดิจิตอลที่มีปัญหาความละเอียดหรือค่าเปิดรับแสง สีซีดจางหรือมีจุดมืด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า HP Real Life ได้จากแท็บ Features (คุณสมบัติ), Advanced (ขั้นสูง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือใน Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง) แท็บ Printing Shortcut (ทางลัดการพิมพ์) อาจมีปุ่มลัดไว้พร้อมกับตัวเลือกนี้

Advanced color settings (ค่าสีขั้นสูง): ปรับความอิ่มตัว ความสว่าง และโทนสี หรือปรับระดับสีแยกเฉพาะที่เครื่องพิมพ์ใช้ การตั้งค่าจะอยู่ที่แท็บ Color (สี)

Resolution (ความละเอียด): ดูรายละเอียด DPI ขึ้นอยู่กับทางลัดการพิมพ์หรือการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ที่เลือกไว้ในแท็บ Features (คุณสมบัติ) หรือ Print/Quality (พิมพ์/คุณภาพ) หรือใน Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

ค่าเค้าโครงและการกำหนดรูปแบบ

ปรับวิธีการกำหนดรูปแบบเอกสารและภาพถ่าย หรือการจัดเค้าโครงบนกระดาษ รวมทั้งทิศทาง การเพิ่มขอบ การกำหนดสัดส่วนตามขนาดกระดาษที่กำหนด และการพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว ทางลัดการพิมพ์บางตัวมีการตั้งค่าเค้าโครงและการจัดรูปแบบ

Portrait or landscape orientation (แนวตั้งหรือแนวนอน): เลือก Portrait (แนวตั้ง) สำหรับงานพิมพ์แนวนอน หรือ Landscape (แนวตั้ง) สำหรับงานพิมพ์แนวนอนในเมนู Orientation (การจัดแนว) บน Layout (เค้าโครง), Finishing (การจบงาน) หรือ Features (คุณสมบัติ)

Add or remove a border (เพิ่มหรือลบขอบ): ทิ้งขอบสีขาวไว้รอบ ๆ ภาพหรือพิมพ์ขอบเล็ก ๆ ที่กระดาษในกรณีที่เครื่องพิมพ์รองรับ ค่าขอบมีอยู่ในเมนู Borderless Printing (การพิมพ์แบบไร้ขอบ) หรือ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ใน Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

Print on both sides of the paper (duplexing) (การพิมพ์สองด้าน (สองหน้า)): คุณสามารถพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน หรือตั้งค่างานพิมพ์เพื่อพลิกหน้ากระดาษเองตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ ตัวเลือก Duplexing (การพิมพ์สองด้าน) อยู่บนแท็บ Layout (เค้าโครง), Finishing (การจบงาน) หรือ Features (คุณสมบัติ)

Booklet printing (การพิมพ์คู่มือ): เลือกค่าการเข้าเล่มพลิกกระดาษสำหรับการอ่านแผ่นพับบนแท็บ Finishing (การจบงาน) หรือ Features (คุณสมบัติ) หรือใน Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

Page order (ลำดับหน้า): พิมพ์หน้าเอกสารจากด้านหน้าไปยังด้านหลังหรือจากด้านหลังไปยังด้านหน้าบนแท็บ Basics (พื้นฐาน), Layout (เค้าโครง), Advanced (ขั้นสูง) หรือ Features (คุณสมบัติ)

Pages per sheet (จำนวนหน้าต่อแผ่น): พิมพ์เอกสารหลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว และเลือกลำดับจัดพิมพ์บนหน้าเอกสาร จำนวนหน้าต่อแผนอยู่ในแท็บ Finishing (การจบงาน), Layout (เค้าโครง) หรือ Features (คุณสมบัติ) หรือใน Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

Scale or resize the printout (กำหนดสัดส่วนหรือปรับขนาดงานพิมพ์): พิมพ์ให้พอดีกับกระดาษขนาดต่าง ๆ ปรับสัดส่วนให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือก หรือปรับเปอร์เซ็นต์ของขนาดต้นฉบับที่จัดพิมพ์ภายใต้แท็บ Resizing Options (ตัวเลือกปรับขนาด) บน Features (คุณสมบัติ) หรือ Effects (เอฟเฟกต์)

Minimize margins (ย่อขอบ): พิมพ์ให้ชิดขอบด้านล่างของหน้ากระดาษมากขึ้น ค่านี้จะอยู่ที่แท็บ Advanced (ขั้นสูง)

Mirror printing (พิมพ์ลอกลาย): กลับด้านภาพหรือเอกสารเพื่อพิมพ์แบบลอกลายจากแท็บ Advanced (ขั้นสูง)

Poster printing (การพิมพ์โปสเตอร์): ขยายภาพและแบ่งส่วนของภาพบนกระดาษหลายแผ่นเพื่อให้สามารถประกอบเข้าด้วยกันเป็นโปสเตอร์จากแท็บ Advanced (ขั้นสูง)

Watermarks (ลายน้ำ): ลายน้ำจะเป็นภาพขนาดบางที่สุดที่วางตำแหน่งอยู่ภายในผลงานพิมพ์ ซึ่งจะมองเห็นได้เมื่อส่องกระดาษผ่านแสง พิมพ์ลายน้ำในเอกสารทุกหน้าหรือเฉพาะหน้าแรก หากเลือกไว้ คลิกที่ปุ่ม Edit (แก้ไข) ที่แท็บ Effects (เอฟเฟกต์) เพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ค่าการจัดการหมึก

เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะมีค่าสำหรับปรับการใช้หมึกกับกระดาษ รวมทั้งปริมาณหมึกที่ใช้ การควบคุมสีแต่ละสี ระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์รอให้หมึกแห้ง สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหมึกและหมึกได้ที่แท็บ Color (สี) หรือ Advanced (ขั้นสูง)

Advanced color settings (ค่าสีขั้นสูง): ปรับความอิ่มตัว ความสว่าง และโทนสี หรือปรับระดับสีแยกเฉพาะที่เครื่องพิมพ์ใช้

Dry time (เวลาให้หมึกพิมพ์แห้ง): เพิ่มหรือลดระยะเวลาระหว่างการพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายสองหน้าขึ้นไป ระยะเวลาปล่อยให้สีแห้งนานขึ้นจะช่วยให้งานพิมพ์แห้งอย่างช้า ๆ โดยยึดงานพิมพ์ค้างไว้จนกว่าจะหมดเวลาปล่อยแห้งที่กำหนด

Ink volume (ปริมาณหมึก): ปรับระดับหมึกที่พิมพ์แต่ละหน้า ยิ่งใช้ปริมาณหมึกน้อย งานพิมพ์จะยิ่งแห้งเร็ว

Overspray (การพ่นละอองหมึก): หากบางส่วนของภาพพิมพ์บนกระดาษภาพถ่ายไร้ขอบขาดหาย สามารถควบคุมการยืดภาพต้นฉบับที่เลยขอบของกระดาษได้

บันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการ

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์เป็นทางลัดสำหรับงานพิมพ์ที่คล้ายกันหรือเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด

 • จัดทำทางลัดแบบกำหนดเอง: จากหน้าต่าง Print Settings (ค่าการพิมพ์) คลิกที่แท็บ Printing Shortcut (ทางลัดการพิมพ์) หากมี เลือกทางลัด User Specified Print Settings (การตั้งค่าที่ผู้ใช้ระบุ) ที่ด้านล่างของรายการ เปลี่ยนค่าการพิมพ์ จากนั้นคลิก Save As (บันทึกเป็น) เพื่อตั้งชื่อทางลัด

  เลือกทางลัด User Specified Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์ที่ผู้ใช้ระบุ)
 • ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด: ค้นหา เครื่องพิมพ์ ใน Windows จากนั้นคลิกที่ Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) จากนั้นคลิก Manage (จัดการ) คลิกแท็บ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) เลือกแท็บ Advanced (ขั้นสูง) จากนั้นคลิก Printing Defaults (ค่าเริ่มต้นการพิมพ์) เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์อื่นๆ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)

  คลิกที่ Printing Defaults (ค่าเริ่มต้นการพิมพ์) จากแท็บ Advanced (ขั้นสูง) จากหน้าต่าง Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

เปลี่ยนแปลงค่าการพิมพ์บน Mac

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ในเครื่อง Mac ของคุณจากแอพที่คุณต้องการใช้พิมพ์

 1. เปิดเอกสาร ภาพถ่าย หรือหน้าเว็บ คลิก File (ไฟล์) > Print (พิมพ์) เพื่อเปิดหน้าต่าง Print (พิมพ์)

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว จากนั้นคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หากข้อมูลปรากฏขึ้น เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) พร้อมรายละเอียดที่ปรากฏขึ้น
 3. คลิกที่เมนูแสดงรายการที่กลางหน้าต่างเพื่อเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่การตั้งค่าและเรียกใช้การตั้งค่าทั้งหมดที่มี

  การใช้เมนูแสดงรายการที่กลางหน้าต่างเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการพิมพ์
  • Color or black and white (สีและขาวดำ): เลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก Black & White (ขาวดำ) ในหน้าต่างโต้ตอบหลัก เมนู Presets (ค่าปรับตั้งสำเร็จ) ยังมีตัวเลือกสีและขาวดำ

  • Paper type (photo, plain, specialty) (ประเภทกระดาษ (ภาพถ่ายธรรมดาพิเศษ)): การเลือกประเภทกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ใช้หมึกได้ถูกต้องกับกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ คลิกที่ Media & Quality (สื่อพิมพ์) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)

  • Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลือกกระดาษจากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในกล่องโต้ตอบหลัก หากมี หรือคลิก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) เลือก Scale to fit paper size (ปรับพอดีกับขนาดกระดาษ) จากนั้นเลือกกระดาษในเมนู Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง)

  • Custom paper size (ขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง): คลิก Manage Custom Sizes (จัดการกระดาษกำหนดเอง) ในเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) ถ้ามี นอกจากนี้ยังอาจมีคุณสมบัติการทำงานจากเมนู File (ไฟล์) ของแอปในการ Page Setup (ตั้งค่าหน้าเอกสาร)

  • Adjust print quality (ปรับคุณภาพงานพิมพ์): คลิกที่แท็บ Media & Quality (สื่อและคุณภาพ) จากนั้นเลื่อนแถบเลื่อน Quality (คุณภาพ) ไปยังค่าที่ต้องการ

  • Two-sided printing (duplexing) (การพิมพ์สองด้าน): เลือก Two-Sided (สองด้าน) จากกล่องโต้ตอบหลัก เลือก Layout (เค้าโครง) จากเมนู Print Options (ตัวเลือกการพิมพ์) จากนั้นเลือกตัวเลือกในการเข้าเล่มในเมนู Two-Sided (สองด้าน) ทำตามคำแนะนำในระหว่างการพิมพ์เพื่อใส่และพลิกกระดาษให้ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • Add or remove a border (เพิ่มหรือลบขอบ): คลิก Layout (เค้าโครง) แล้วคลิกที่เมนู Border (ขอบ) เพื่อเลือกความกว้างขอบ หรือเลือก None (ไม่มี) สำหรับการพิมพ์แบบไร้ขอบ

  • Mirror printing (พิมพ์ลอกลาย): กลับด้านภาพหรือเอกสารเพื่อพิมพ์แบบลอกลาย คลิก Layout (เค้าโครง) จากนั้นเลือกตัวเลือก Flip horizontally (พลิกในแนวนอน)

 4. หากต้องการบันทึกการตั้งค่าของคุณไว้สำหรับงานพิมพ์ในอนาคต คลิกเมนู Presets (ค่าปรับตั้งสำเร็จ) จากนั้นเลือก Save Current Settings as Preset (บันทึกค่าปัจจุบันเป็นค่าปรับตั้งสำเร็จ)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย