solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - งานพิมพ์ติดค้างในคิวพิมพ์ (Windows, macOS)

งานพิมพ์ค้างใน Windows หรือคิวพิมพ์ macOS และทําให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้เพิ่มเติม ปุ่ม Cancel and Delete (ยกเลิกและลบ) อาจเป็นแถบสีเทาหรือไม่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูล

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
ประเทศ/ภูมิภาค: