ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - งานพิมพ์ติดค้างในคิวพิมพ์

งานพิมพ์ติดค้างในคิวพิมพ์และทำให้พิมพ์งานเพิ่มไม่ได้ ปุ่ม Cancel (ยกเลิก) และ Delete (ลบ) เป็นสีเทาหรือไม่ตอบสนอง

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

แก้ไขปัญหางานพิมพ์ค้างในคิวพิมพ์ (Windows)

การแก้ไขปัญหางานพิมพ์ค้างในคิวกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ของคุณ

ใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

ใช้ HP Print and Scan Doctor ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 3. จากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) คลิก Start (เริ่ม) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและเรียกใช้การวินิจฉัยปัญหา

 4. หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเลือก My product is not listed (ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

รีเซ็ตสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ในระบบ Windows

หยุดตัวจัดคิวงานพิมพ์ ลบไฟล์งานพิมพ์ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Services (บริการ)

 3. ในหน้าต่าง Services (บริการ) ให้คลิกขวา Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) แล้วคลิก Stop (หยุด)

  การหยุดตัวจัดคิวงานพิมพ์จากหน้าต่างบริการ
 4. หลังจากที่ตัวจัดคิวงานพิมพ์หยุดแล้ว ให้ปิดหน้าต่าง Services (บริการ)

 5. ใน Windows ให้เปิด File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์)

 6. ไปที่ C: > Windows > System 32 > spool (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) > PRINTERS (เครื่องพิมพ์)

 7. ลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ PRINTERS

 8. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 9. ต่อสายไฟกลับเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 10. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP ใหม่ (Windows)

ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows

 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add or remove programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)

 3. มองหาชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณในรายการโปรแกรม

  • หากพบเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Remove device (ลบอุปกรณ์)

 4. หากข้อความ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Yes (ใช่)

 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นสุดการลบซอฟต์แวร์ แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 6. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวล่าสุด

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ระบุและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB ของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบสาย USB ว่ามีความเสียหายและมีความยาวมากเกินไปหรือไม่ เปลี่ยนแทนหากจำเป็น แล้วรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ปลดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสาย

  • หากสายมีความเสียหายหรือมีความยาวมากกว่า 3 เมตร () ให้เปลี่ยนใหม่

  • หากสายไม่มีความเสียหายและสั้นกว่า 3 เมตร () ให้ต่อสายไปยังพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตควรเป็นชนิด USB 2.0 หรือสูงกว่า หากคุณใช้ฮับ USB หรือแท่นต่อพ่วง ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

 3. ต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบให้เสร็จสิ้น

 5. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Mac) หรือรอให้คอมพิวเตอร์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Windows)

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็นออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่:

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Android, iOS เท่านั้น): แอพ HP Smart ใช้ Bluetooth เพื่อช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่าย

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่อสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Ethernet ที่ไม่เสียหาย ตรวจสอบไฟบอกสถานะสีเขียวใกล้กับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์หน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสาย Ethernet ออกจากเราเตอร์และเครื่องพิมพ์

 2. ตรวจสอบสายไฟว่าเสียหายหรือไม่ แล้วยืนยันว่าเป็นสาย Ethernet และไม่ใช่สายโทรศัพท์

  หมายเหตุ:

  สาย Ethernet และสายโทรศัพท์มีลักษณะคล้ายกัน แต่สาย Ethernet มักมีขนาดใหญ่กว่าและมีสายไฟที่มองเห็นได้ แปด สายที่ส่วนปลาย

 3. ต่อสายเคเบิลเข้าที่ พอร์ต Ethernet หรือ LANพอร์ตอื่นบนเราเตอร์ จากนั้นต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดเครื่องพิมพ์

 5. ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟสีเขียวควรติดค้างและไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

 6. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 7. จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) อยู่ที่ Ready (พร้อมทำงาน)

  จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) แสดงเป็น Ready (พร้อมทำงาน)

แก้ไขปัญหางานพิมพ์ค้างในคิวพิมพ์ (Mac)

การแก้ไขปัญหางานพิมพ์ค้างในคิวกับอุปกรณ์ Mac ของคุณ

ล้างคิวการพิมพ์ (Mac)

ปิดแอพสแกนทั้งหมด จากนั้นล้างคิวพิมพ์ด้วยตัวเอง

 1. ปิด Apple Image Capture, HP Easy Scan และ HP Scan หากเปิดอยู่

 2. คลิก Finder เลือก Applications คลิก Utilities แล้วดับเบิลคลิก Terminal

 3. พิมพ์ Cancel -a แล้วกด Enter

 4. ปิดหน้าต่าง Terminal แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

รีเซ็ตระบบการพิมพ์ (Mac)

การรีเซ็ตระบบการพิมพ์อาจล้างสถานะข้อผิดพลาดได้โดยการลบเครื่องพิมพ์ HP และไม่ใช่ของ HP ทั้งหมด งานพิมพ์ที่รอพิมพ์ และการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง:

การรีเซ็ตระบบการพิมพ์จะเป็นการลบเครื่องพิมพ์ ทั้งหมด หลังจากรีเซ็ตระบบการพิมพ์แล้ว ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณไปยังคิวงานใหม่

 1. คลิกที่ไอคอน Apple คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์), Print and Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Print and Fax (พิมพ์และแฟกซ์)

 2. คลิกขวาหรือกดปุ่ม control+ คลิกที่ใดก็ได้จากรายการ Printers (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Reset Printing System (รีเซ็ตระบบการพิมพ์)

  การคลิก Reset printing system (รีเซ็ตระบบการพิมพ์)
 3. คลิก Reset (รีเซ็ต) เพื่อยืนยัน

 4. พิมพ์ชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อเสร็จสิ้นการรีเซ็ต

 5. หลังจากรีเซ็ตเสร็จสิ้น ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าไปใหม่ คลิกที่ เครื่องหมายบวก จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ แล้วคลิก Add (เพิ่ม)

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน AirPrint (Mac)

ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง Mac ของคุณ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน AirPrint

 1. ดาวน์โหลดและเปิด HP Easy Start

 2. จากเมนูแสดงรายการ HP Easy Start คลิก Uninstall HP Software (ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)

  การคลิก Uninstall HP software (ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์) ใน HP Easy Start
 3. ทำตามคำแนะนำเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ทั้งหมด

 4. คลิกที่ไอคอน Apple คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์), Print and Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Print and Fax (พิมพ์และแฟกซ์)

 5. คลิกที่ เครื่องหมายบวก

 6. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ

 7. คลิกที่ช่อง Use (ใช้งาน) หรือ Print Using (พิมพ์โดยใช้) เลือก AirPrint จากส่วนแสดงรายการ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ แล้วเปิดช่อง Use (ใช้งาน)
 8. หาก AirPrint ไม่พร้อมใช้งานหรือคุณต้องการใช้คุณสมบัติเฉพาะของ HP ให้ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ระบุและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB ของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบสาย USB ว่ามีความเสียหายและมีความยาวมากเกินไปหรือไม่ เปลี่ยนแทนหากจำเป็น แล้วรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ปลดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสาย

  • หากสายมีความเสียหายหรือมีความยาวมากกว่า 3 เมตร () ให้เปลี่ยนใหม่

  • หากสายไม่มีความเสียหายและสั้นกว่า 3 เมตร () ให้ต่อสายไปยังพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตควรเป็นชนิด USB 2.0 หรือสูงกว่า หากคุณใช้ฮับ USB หรือแท่นต่อพ่วง ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

 3. ต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบให้เสร็จสิ้น

 5. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Mac) หรือรอให้คอมพิวเตอร์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Windows)

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็นออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่:

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Android, iOS เท่านั้น): แอพ HP Smart ใช้ Bluetooth เพื่อช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่าย

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่อสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Ethernet ที่ไม่เสียหาย ตรวจสอบไฟบอกสถานะสีเขียวใกล้กับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์หน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสาย Ethernet ออกจากเราเตอร์และเครื่องพิมพ์

 2. ตรวจสอบสายไฟว่าเสียหายหรือไม่ แล้วยืนยันว่าเป็นสาย Ethernet และไม่ใช่สายโทรศัพท์

  หมายเหตุ:

  สาย Ethernet และสายโทรศัพท์มีลักษณะคล้ายกัน แต่สาย Ethernet มักมีขนาดใหญ่กว่าและมีสายไฟที่มองเห็นได้ แปด สายที่ส่วนปลาย

 3. ต่อสายเคเบิลเข้าที่ พอร์ต Ethernet หรือ LANพอร์ตอื่นบนเราเตอร์ จากนั้นต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดเครื่องพิมพ์

 5. ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟสีเขียวควรติดค้างและไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

 6. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 7. จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) อยู่ที่ Ready (พร้อมทำงาน)

  จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) แสดงเป็น Ready (พร้อมทำงาน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย