ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

ข้อผิดพลาดสแกนเนอร์ล้มเหลวบนเครื่องพิมพ์ HP

ขณะพยายามสแกน ถ่ายสำเนา หรือรับส่งแฟกซ์ ข้อผิดพลาด Scanner failure. (ปัญหาสแกนเนอร์) Unable to scan, copy, or send a fax (ไม่สามารถสแกนคัดลอกหรือส่งแฟกซ์) หริอ Scanner System Failure (ปัญหาระบบสแกนเนอร์) แสดงขึ้นมา

ข้อผิดพลาดที่แสดงขึ้นสำหรับปัญหา scanner hardware (ฮาร์ดแวร์สแกนเนอร์) หรือ power (การจ่ายไฟ) เช่น กลไกสแกนเนอร์ติดค้างหรือมีปัญหาในการปรับเทียบ อุณหภูมิหลอดไฟสแกนเนอร์ต่ำ หรือมีปัญหาระบบไฟฟ้าภายในหรือภายนอก ปัญหานี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ USB

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

ใช้ HP Print and Scan Doctor ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 3. จากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) คลิก Start (เริ่ม) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและเรียกใช้การวินิจฉัยปัญหา

 4. หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก My product (ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นทําตามคําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบการทำงานของแถบสแกนเนอร์

หากคุณมีสแกนเนอร์แบบแท่นเชื่อมต่อ ให้ดูแถบสแกนเนอร์ในขณะสแกนเพื่อดูว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

 1. นำเอกสารหรือภาพถ่ายออกจากกระจกสแกน

 2. ยกฝาสแกนเนอร์เล็กน้อย จากนั้นกดปุ่มหรือเลือกไอคอน Copy (ถ่ายสำเนา)

 3. ดูที่สแกนเนอร์ แถบสแกนเนอร์ควรส่องสว่างและเคลื่อนที่ได้ตลอดระยะความยาวของกระจก

  หากไฟสแกนเนอร์ไม่เปล่งแสงหรือเลื่อนผ่านกระจก ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ให้ส่งเครื่องพิมพ์ซ่อม

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่อาจแก้ไขปัญหาการพิมพ์หรือสแกนได้

การแก้ไขปัญหาสแกนเนอร์ล้มเหลวเพิ่มเติม

ขั้นตอนต่อไปนี้อาจสามารถแก้ไขปัญหาของสแกนเนอร์ได้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัสหรือแบบเมนู ให้คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ค้นหาเมนู Restore Factory Defaults (คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) หรือเมนูที่คล้ายกันภายใต้ Setup (ตั้งค่า) หรือ Tools (เครื่องมือ)

 • สำหรับการเชื่อมต่อ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลมีความยาวไม่เกิน 3 เมตร (9 ฟุต10นิ้ว) และต่อตรงกับคอมพิวเตอร์แทนฮับ USB หรือแท่นเสียบต่อพ่วง

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย