ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาดปัญหาสแกนเนอร์

ขณะพยายามสแกน ถ่ายสำเนา หรือรับส่งแฟกซ์ ข้อผิดพลาด Scanner failure. (ปัญหาสแกนเนอร์) Unable to scan, copy, or send a fax (ไม่สามารถสแกนคัดลอกหรือส่งแฟกซ์) หริอ Scanner System Failure (ปัญหาระบบสแกนเนอร์) แสดงขึ้นมา

ข้อผิดพลาดที่แสดงขึ้นสำหรับปัญหา scanner hardware (ฮาร์ดแวร์สแกนเนอร์) หรือ power (การจ่ายไฟ) เช่น กลไกสแกนเนอร์ติดค้างหรือมีปัญหาในการปรับเทียบ อุณหภูมิหลอดไฟสแกนเนอร์ต่ำ หรือมีปัญหาระบบไฟฟ้าภายในหรือภายนอก ปัญหานี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ USB

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

ใช้ HP Print and Scan Doctor ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 3. จากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) คลิก Start (เริ่ม) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและเรียกใช้การวินิจฉัยปัญหา

 4. หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเลือก My product is not listed (ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบการทำงานของแถบสแกนเนอร์

หากคุณมีสแกนเนอร์แบบแท่นเชื่อมต่อ ให้ดูแถบสแกนเนอร์ในขณะสแกนเพื่อดูว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

 1. นำเอกสารหรือภาพถ่ายออกจากกระจกสแกน

 2. ยกฝาสแกนเนอร์เล็กน้อย จากนั้นกดปุ่มหรือเลือกไอคอน Copy (ถ่ายสำเนา)

 3. ดูที่สแกนเนอร์ แถบสแกนเนอร์ควรส่องสว่างและเคลื่อนที่ได้ตลอดระยะความยาวของกระจก

  หากไฟสแกนเนอร์ไม่เปล่งแสงหรือเลื่อนผ่านกระจก ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ให้ส่งเครื่องพิมพ์ซ่อม

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่อาจแก้ไขปัญหาการพิมพ์หรือสแกนได้

ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP ใหม่ (Windows)

ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows

 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add or remove programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)

 3. มองหาชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณในรายการโปรแกรม

  • หากพบเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Remove device (ลบอุปกรณ์)

 4. หากข้อความ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Yes (ใช่)

 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นสุดการลบซอฟต์แวร์ แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 6. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวล่าสุด

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน AirPrint (Mac)

ลบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง Mac ของคุณ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่าน AirPrint

 1. ดาวน์โหลดและเปิด HP Easy Start

 2. จากเมนูแสดงรายการ HP Easy Start คลิก Uninstall HP Software (ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)

  การคลิก Uninstall HP software (ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์) ใน HP Easy Start
 3. ทำตามคำแนะนำเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ HP ทั้งหมด

 4. คลิกที่ไอคอน Apple คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์), Print and Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Print and Fax (พิมพ์และแฟกซ์)

 5. คลิกที่ เครื่องหมายบวก

 6. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ

 7. คลิกที่ช่อง Use (ใช้งาน) หรือ Print Using (พิมพ์โดยใช้) เลือก AirPrint จากส่วนแสดงรายการ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ แล้วเปิดช่อง Use (ใช้งาน)
 8. หาก AirPrint ไม่พร้อมใช้งานหรือคุณต้องการใช้คุณสมบัติเฉพาะของ HP ให้ไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HP สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาสแกนเนอร์ล้มเหลวเพิ่มเติม

ขั้นตอนต่อไปนี้อาจสามารถแก้ไขปัญหาของสแกนเนอร์ได้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัสหรือแบบเมนู ให้คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ค้นหาเมนู Restore Factory Defaults (คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) หรือเมนูที่คล้ายกันภายใต้ Setup (ตั้งค่า) หรือ Tools (เครื่องมือ)

 • สำหรับการเชื่อมต่อ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลมีความยาวไม่เกิน 3 เมตร (9 ฟุต10นิ้ว) และต่อตรงกับคอมพิวเตอร์แทนฮับ USB หรือแท่นเสียบต่อพ่วง

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย