ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP ออฟไลน์อยู่หรือไม่ตอบสนอง

ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ Mac สถานะเครื่องพิมพ์เป็น Offline (ออฟไลน์) และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมทำการพิมพ์

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งาน

เครื่องพิมพ์ของคุณควรเปิดอยู่ มีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษ มีหมึกหรือผงหมึกเพียงพอ และไม่มีการแสดงข้อผิดพลาดหรือไฟกะพริบ

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดสลีป กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปลุกการทำงานหรือเปิดเครื่อง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษเข้าไปในถาดกระดาษแล้ว และตัวปรับความกว้างกระดาษวางชิดด้านข้างของกองกระดาษพอดี

 3. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องหรือไม่ และเครื่องพิมพ์มีหมึกหรือผงหมึกเพียงพอสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

 4. ตรวจสอบว่าไม่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือไฟกะพริบปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ แก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์

 5. รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์เพื่อล้างสถานะข้อผิดพลาดต่างๆ ปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ แล้วรอสัก 30 วินาที จากนั้นเปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง

แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ออฟไลน์ (Windows)

การแก้ไขปัญหาสถานะ 'เครื่องพิมพ์ออฟไลน์' โดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows ของคุณ

ใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

ใช้ HP Print and Scan Doctor ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 3. จากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) คลิก Start (เริ่ม) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและเรียกใช้การวินิจฉัยปัญหา

 4. หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเลือก My product is not listed (ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

กำหนดค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์และสแกนใช้เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) ขึ้นมา

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ข้าง Let Windows manage my default printer (ให้ Windows จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของฉัน) ไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายเอาไว้

 3. จากรายการเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Manage (จัดการ) หากมีชื่อเครื่องพิมพ์หลายชื่อที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีการทำงานหรือออนไลน์อยู่

  คลิกที่ Manage (จัดการ) เพื่อจัดการการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 4. จากหัวข้อ Manage your device (จัดการอุปกรณ์ของคุณ) ให้คลิก Set as default (ตั้งค่าเป็นเริ่มต้น)

  การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้นในระบบ Windows

ตรวจสอบบริการการค้นหาฟังก์ชันของ Windows

หากเครื่องพิมพ์ของคุณใช้พอร์ต WSD ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการค้นหาข้อมูลเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและกำลังทำงานอยู่

 1. ใน Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก View devices And printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ของคุณ เลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์) จากนั้น คลิกที่แท็บ Ports (พอร์ต)

 3. มองหาพอร์ต WSD ในรายการ

  • หากไม่มีพอร์ต WSD ห้ามทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ พิมพ์หน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย แล้วทำการเชื่อมต่อ IP แบบกำหนดเองใน EWS ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มพอร์ตเครื่องพิมพ์ TCP/IP มาตรฐานใน Windows

  • หากมีพอร์ต WSD ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้แล้ว และจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   ตัวอย่างของตัวเลือกพอร์ต WSD ในพอร์ตเครื่องพิมพ์ โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้
 4. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Services (บริการ)

 5. ค้นหา Function Discovery Provider Host (โฮสต์ผู้ให้บริการการสืบค้นฟังก์ชัน) และ Function Discovery Resource Publication (สิ่งพิมพ์ทรัพยากรการสืบค้นฟังก์ชัน) ในรายการ

 6. สำหรับทั้งสองรายการ ตรวจสอบว่า Status (สถานะ) เป็น Running (กำลังทำงาน) และ Startup Type (ประเภทการเริ่มต้น) เป็น Automatic (อัตโนมัติ)

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการสืบค้นฟังก์ชันกำลังทำงานและเป็นแบบอัตโนมัติ
 7. หากหนึ่งหรือทั้งสองรายการมีประเภทการเริ่มต้นแบบ Manual (กำหนดเอง) หรือไม่ได้ทำงานอยู่ ให้คลิกขวาที่รายการแล้วเลือก Properties (คุณสมบัติ) เปลี่ยน Startup Type (ประเภทการเริ่มต้น) เป็น Automatic (อัตโนมัติ) แล้วคลิก Apply (ปรับใช้) แล้วคลิก Start (เริ่มต้น) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

 8. ปิดหน้าต่าง Services (บริการ)

ทำการเชื่อมต่อ IP ด้วยตนเอง (เฉพาะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย)

พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย จากนั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแบบไร้สาย

 1. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 2. บนงานพิมพ์ ให้ค้นหาสถานะระบบไร้สาย, ที่อยู่ IP, Subnet Mask, เกตเวย์เริ่มต้น และ URL

  • สถานะระบบไร้สาย: จาก 802.11 Wirelessสถานะควรเป็นเชื่อมต่ออยู่ หากไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ HP ระบบไร้สาย

   สถานระบบไร้สายที่เชื่อมต่อในหน้ากำหนดค่าเครือข่าย
  • ที่อยู่ IP, Subnet Mask, เกตเวย์เริ่มต้น: จาก 802.11 Wireless ให้ค้นหาที่อยู่ IP, Subnet Mask และหมายเลขเกตเวย์เริ่มต้นของของเครื่องพิมพ์ หากคุณพบตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับ IPv4 และ IPv6 คุณจำเป็นต้องใช้เฉพาะตัวเลข IPv4

   การระบุที่อยู่ IP, Subnet Mask และเกตเวย์เริ่มต้นในรายงานการค่าปรับตั้งเครือข่าย
  • URL: จาก General Information (ข้อมูลทั่วไป) ให้ค้นหา URL(s) for Embedded Web Server (URL สำหรับ EWS) เครื่องพิมพ์ของคุณอาจมี URL มากกว่าหนึ่งรายการ

   การค้นหา URL สำหรับ Embedded Web Server ในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย
 3. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ พิมพ์ URL รายการหนึ่งลงในช่องที่อยู่ จากนั้นกด Enter เพื่อเปิด EWS ของเครื่องพิมพ์ หาก EWS ไม่แสดงขึ้นมา ให้ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

 4. ใน EWS ให้คลิกที่แท็บ Network (เครือข่าย) หรือ Networking (ระบบเครือข่าย) แล้วเปิดตัวเลือกเมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นคลิกที่ IPv4 Configuration (การกำหนดค่า IPv4)

 5. เลือก Manual IP (IP กำหนดเอง) จากนั้นให้กรอกข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณ

  การตั้งค่าที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ด้วยตนเองใน EWS
  • หากต้องการเติมช่องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสำหรับ Manual IP Address (ที่อยู่ IP แบบกำหนดเอง) Manual Subnet Mask (Subnet Mask แบบกำหนดเอง) และ Manual Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้นแบบกำหนดเอง) ตรงกับข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย

  • หาก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) ไม่พร้อมใช้งาน ให้พิมพ์ข้อมูลจากหน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายลงในช่อง IP Address (ที่อยู่ IP) Subnet Mask และ Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้น)

 6. คลิก Apply (ใช้) และรอจนกว่ามียืนยันการเปลี่ยนแปลง

จัดทำพอร์ต TCP/IP ในระบบ Windows (เฉพาะระบบไร้สาย)

เพิ่มพอร์ตเครื่องพิมพ์ไปยัง Windows ที่ตรงกับที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 2. บนหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย ให้ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

 3. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) ขึ้นมา

 4. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก Manage (จัดการ)

 5. คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

 6. บนแท็บ port (พอร์ต) ให้คลิก Add Port (เพิ่มพอร์ต)

 7. เลือก Standard TCP/IP Port (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) จากนั้นคลิก New Port (พอร์ตใหม่)

  การจัดทำพอร์ต TCP/IP มาตรฐานใหม่
 8. พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

 9. เลือก Standard TCP/IP Port ใหม่จากรายการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  หมายเหตุ:

  คุณอาจพบเครื่องพิมพ์สองเครื่องปรากฏขึ้นในรายการอุปกรณ์ อย่าถอดหรือถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ระบุและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB ของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบสาย USB ว่ามีความเสียหายและมีความยาวมากเกินไปหรือไม่ เปลี่ยนแทนหากจำเป็น แล้วรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ปลดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสาย

  • หากสายมีความเสียหายหรือมีความยาวมากกว่า 3 เมตร () ให้เปลี่ยนใหม่

  • หากสายไม่มีความเสียหายและสั้นกว่า 3 เมตร () ให้ต่อสายไปยังพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตควรเป็นชนิด USB 2.0 หรือสูงกว่า หากคุณใช้ฮับ USB หรือแท่นต่อพ่วง ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

 3. ต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบให้เสร็จสิ้น

 5. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Mac) หรือรอให้คอมพิวเตอร์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Windows)

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็นออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่:

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Android, iOS เท่านั้น): แอพ HP Smart ใช้ Bluetooth เพื่อช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่าย

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่อสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Ethernet ที่ไม่เสียหาย ตรวจสอบไฟบอกสถานะสีเขียวใกล้กับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์หน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสาย Ethernet ออกจากเราเตอร์และเครื่องพิมพ์

 2. ตรวจสอบสายไฟว่าเสียหายหรือไม่ แล้วยืนยันว่าเป็นสาย Ethernet และไม่ใช่สายโทรศัพท์

  หมายเหตุ:

  สาย Ethernet และสายโทรศัพท์มีลักษณะคล้ายกัน แต่สาย Ethernet มักมีขนาดใหญ่กว่าและมีสายไฟที่มองเห็นได้ แปด สายที่ส่วนปลาย

 3. ต่อสายเคเบิลเข้าที่ พอร์ต Ethernet หรือ LANพอร์ตอื่นบนเราเตอร์ จากนั้นต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดเครื่องพิมพ์

 5. ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟสีเขียวควรติดค้างและไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

 6. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 7. จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) อยู่ที่ Ready (พร้อมทำงาน)

  จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) แสดงเป็น Ready (พร้อมทำงาน)

แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ออฟไลน์ (Mac)

การแก้ไขปัญหาสถานะ 'เครื่องพิมพ์ออฟไลน์' โดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Mac ของคุณ

ลบและเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณเข้าไปใหม่

ลบเครื่องพิมพ์ของคุณจากคิวพิมพ์เพื่อล้างข้อผิดพลาด จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าไปใหม่

 1. คลิกที่ไอคอน Apple คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์), Print and Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Print and Fax (พิมพ์และแฟกซ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Minus sign (เครื่องหมายลบ) ที่ด้านล่างของรายชื่อเครื่องพิมพ์

 3. คลิก Delete Printer (ลบเครื่องพิมพ์)

  การลบเครื่องพิมพ์ออกจากคิว
 4. คลิกที่ เครื่องหมายบวก

 5. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ

 6. คลิกที่ช่อง Use (ใช้งาน) หรือ Print Using (พิมพ์โดยใช้) เลือก AirPrint จากส่วนแสดงรายการ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ แล้วเปิดช่อง Use (ใช้งาน)

รีเซ็ตระบบการพิมพ์ (Mac)

การรีเซ็ตระบบการพิมพ์อาจล้างสถานะข้อผิดพลาดได้โดยการลบเครื่องพิมพ์ HP และไม่ใช่ของ HP ทั้งหมด งานพิมพ์ที่รอพิมพ์ และการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวัง:

การรีเซ็ตระบบการพิมพ์จะเป็นการลบเครื่องพิมพ์ ทั้งหมด หลังจากรีเซ็ตระบบการพิมพ์แล้ว ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณไปยังคิวงานใหม่

 1. คลิกที่ไอคอน Apple คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์), Print and Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Print and Fax (พิมพ์และแฟกซ์)

 2. คลิกขวาหรือกดปุ่ม control+ คลิกที่ใดก็ได้จากรายการ Printers (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Reset Printing System (รีเซ็ตระบบการพิมพ์)

  การคลิก Reset printing system (รีเซ็ตระบบการพิมพ์)
 3. คลิก Reset (รีเซ็ต) เพื่อยืนยัน

 4. พิมพ์ชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อเสร็จสิ้นการรีเซ็ต

 5. หลังจากรีเซ็ตเสร็จสิ้น ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าไปใหม่ คลิกที่ เครื่องหมายบวก จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ แล้วคลิก Add (เพิ่ม)

ทำการเชื่อมต่อ IP ด้วยตนเอง (เฉพาะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย)

ใช้ข้อมูลในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายเพื่อตั้งค่าที่อยู่ IP ด้วยตัวเองสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง Mac ของคุณ

 1. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 2. บนหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย ให้ค้นหาสถานะระบบไร้สาย, ที่อยู่ IP, Subnet Mask, เกตเวย์เริ่มต้น และ URL

  • จาก 802.11 Wirelessสถานะควรเป็นเชื่อมต่ออยู่

   สถานระบบไร้สายที่เชื่อมต่อในหน้ากำหนดค่าเครือข่าย
  • จาก 802.11 Wireless ให้ค้นหาที่อยู่ IP, Subnet Mask และหมายเลขเกตเวย์เริ่มต้นของของเครื่องพิมพ์ หากคุณพบตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับ IPv4 และ IPv6 คุณจำเป็นต้องใช้เฉพาะตัวเลข IPv4

   การระบุที่อยู่ IP, Subnet Mask และเกตเวย์เริ่มต้นในรายงานการค่าปรับตั้งเครือข่าย
  • จาก General Information (ข้อมูลทั่วไป) ให้ค้นหา URL(s) for Embedded Web Server (URL สำหรับ EWS) เครื่องพิมพ์ของคุณอาจมี URL มากกว่าหนึ่งรายการ

   การค้นหา URL สำหรับ Embedded Web Server ในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย
 3. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ พิมพ์ URL รายการหนึ่งลงในช่องที่อยู่ จากนั้นกด Enter เพื่อเปิด EWS ของเครื่องพิมพ์ หาก EWS ไม่แสดงขึ้นมา ให้ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

 4. ใน EWS ให้คลิกที่แท็บ Network (เครือข่าย) หรือ Networking (ระบบเครือข่าย) แล้วเปิดตัวเลือกเมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นคลิกที่ IPv4 Configuration (การกำหนดค่า IPv4)

 5. เลือก Manual IP (IP กำหนดเอง) จากนั้นให้กรอกข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณ

  การตั้งค่าที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ด้วยตนเองใน EWS
  • หากต้องการเติมช่องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสำหรับ Manual IP Address (ที่อยู่ IP แบบกำหนดเอง) Manual Subnet Mask (Subnet Mask แบบกำหนดเอง) และ Manual Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้นแบบกำหนดเอง) ตรงกับข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย

  • หาก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) ไม่พร้อมใช้งาน ให้พิมพ์ข้อมูลจากหน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายลงในช่อง IP Address (ที่อยู่ IP) Subnet Mask และ Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้น)

 6. คลิก Apply (ใช้) และรอจนกว่ามียืนยันการเปลี่ยนแปลง

 7. บน Mac ของคุณ คลิกที่ไอคอน Apple คลิก System Preferences (การกำหนดลักษณะระบบ) จากนั้นคลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์), Print and Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Print and Fax (พิมพ์และแฟกซ์)

 8. คลิกที่ Plus sign (เครื่องหมายบวก) จากนั้นเลือกแท็บ IP ที่แถบด้านบนของหน้าต่าง Add (เพิ่ม)

 9. พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ในช่อง address (ที่อยู่) เลือก HP Jetdirect - Socket (HP Jetdirect - ซ็อคเก็ต) จากเมนูแสดงรายการโปรโตคอล พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ในช่อง Name (ชื่อ) จากนั้นตรวจสอบว่าได้เลือก Generic PostScript Printer (เครื่องพิมพ์โพสต์สคริปต์ทั่วไป) ในช่อง Use (ใช้) แล้ว

  การเพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์
 10. คลิก Add (เพิ่ม) แล้วปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนบนหน้าจอเพื่อดำเนินกระบวนการเพิ่มเครื่องพิมพ์ให้เสร็จสมบูรณ์

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ระบุและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB ของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบสาย USB ว่ามีความเสียหายและมีความยาวมากเกินไปหรือไม่ เปลี่ยนแทนหากจำเป็น แล้วรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ปลดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสาย

  • หากสายมีความเสียหายหรือมีความยาวมากกว่า 3 เมตร () ให้เปลี่ยนใหม่

  • หากสายไม่มีความเสียหายและสั้นกว่า 3 เมตร () ให้ต่อสายไปยังพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตควรเป็นชนิด USB 2.0 หรือสูงกว่า หากคุณใช้ฮับ USB หรือแท่นต่อพ่วง ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

 3. ต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบให้เสร็จสิ้น

 5. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Mac) หรือรอให้คอมพิวเตอร์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Windows)

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็นออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่:

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Android, iOS เท่านั้น): แอพ HP Smart ใช้ Bluetooth เพื่อช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่าย

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่อสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Ethernet ที่ไม่เสียหาย ตรวจสอบไฟบอกสถานะสีเขียวใกล้กับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์หน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสาย Ethernet ออกจากเราเตอร์และเครื่องพิมพ์

 2. ตรวจสอบสายไฟว่าเสียหายหรือไม่ แล้วยืนยันว่าเป็นสาย Ethernet และไม่ใช่สายโทรศัพท์

  หมายเหตุ:

  สาย Ethernet และสายโทรศัพท์มีลักษณะคล้ายกัน แต่สาย Ethernet มักมีขนาดใหญ่กว่าและมีสายไฟที่มองเห็นได้ แปด สายที่ส่วนปลาย

 3. ต่อสายเคเบิลเข้าที่ พอร์ต Ethernet หรือ LANพอร์ตอื่นบนเราเตอร์ จากนั้นต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

 4. เปิดเครื่องพิมพ์

 5. ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟสีเขียวควรติดค้างและไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

 6. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 7. จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) อยู่ที่ Ready (พร้อมทำงาน)

  จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) แสดงเป็น Ready (พร้อมทำงาน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย