solution Contentsolution Content

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Ethernet กับเครื่องพิมพ์ HP

ตรวจสอบปัญหาสาย Ethernet และพอร์ต จากนั้นพิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายเพื่อระบุปัญหาการเชื่อมต่ออื่นๆ

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่อสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Ethernet ที่ไม่เสียหาย ตรวจสอบไฟบอกสถานะสีเขียวใกล้กับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสาย Ethernet ออกจากเราเตอร์และเครื่องพิมพ์

 2. ตรวจสอบสายไฟว่าเสียหายหรือไม่ แล้วยืนยันว่าเป็นสาย Ethernet และไม่ใช่สายโทรศัพท์

  หมายเหตุ:

  สาย Ethernet และสายโทรศัพท์มีลักษณะคล้ายกัน แต่สาย Ethernet มักมีขนาดใหญ่กว่าและมีสายไฟที่มองเห็นได้ แปด สายที่ขั้วต่อ

 3. ต่อสายเข้ากับพอร์ต Ethernet หรือ LAN อื่นที่เราเตอร์ใหม่ จากนั้นต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์

 4. เปิดเครื่องพิมพ์

 5. ตรวจสอบไฟแจ้งสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟสีเขียวควรติดค้างและไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

 6. พิมพ์หน้า รายงานผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย หรือ การกำหนดค่าเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีเมนูแผงควบคุม: เปิดเมนู Wireless (เครือข่ายไร้สาย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เพื่อค้นหารายการรายงานที่ใช้ได้

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตส่วนใหญ่ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: กดปุ่ม ไร้สาย และ ข้อมูล พร้อมกันหรือกดปุ่ม ไร้สาย และ เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ พร้อมกัน

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต: กดค้างที่ปุ่ม เครือข่ายไร้สาย เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกระทั่งไฟแสดงความพร้อมทำงานติดกะพริบหรือไปที่เมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นเลือก Wireless Network Test (การทดสอบเครือข่ายไร้สาย)

  • เครื่องพิมพ์ Laser NS และ Neverstop Laser: กดค้างที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ และ เครือข่ายไร้สาย เป็นเวลา 3 วินาที

  • เครื่องพิมพ์ DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: แตะค้างที่ปุ่ม ข้อมูล จนกว่าปุ่มแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา จากนั้นแตะปุ่ม ข้อมูล และ ดำเนินการต่อ พร้อมๆ กัน

 7. ตรวจสอบว่า สถานะเครือข่าย คือ พร้อม หรือปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายที่ระบุในรายงาน

  จากส่วน General Information (ข้อมูลทั่วไป) ตัวเลือก Network Status (สถานะเครือข่าย) แสดงเป็น Ready (พร้อมทำงาน)ประเทศ/ภูมิภาค: