ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP ไม่สามารถรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หลังจากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP กับเครือข่าย Wi-Fi การเชื่อมต่อขาดหายไป เครื่องพิมพ์ทำงานแบบออฟไลน์และไม่สามารถพิมพ์หรือสแกนงานได้

ใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

ใช้ HP Print and Scan Doctor ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 3. จากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) คลิก Start (เริ่ม) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและเรียกใช้การวินิจฉัยปัญหา

 4. หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเลือก My product is not listed (ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

ปรับปรุงสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับเครื่องพิมพ์

หากสัญญาณเครือข่ายไร้สายอ่อน ให้ย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้เราเตอร์มากขึ้นและตรวจสอบว่าบริการอินเทอร์เน็ตทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

 1. จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ ให้ตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สาย

  • ตรวจสอบชื่อเครือข่าย: ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีการเชื่อมต่อเครือข่ายของเพื่อนบ้านหรือเครือข่ายสำหรับผู้ใช้ภายนอกโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • ตรวจสอบความแรงสัญญาณ: หากไอคอนไร้สายแสดงสถานะสัญญาณอ่อน ให้ขยับเข้าใกล้เราเตอร์หรืออุปกรณ์ขยายช่วงสัญญาณจนกว่าจะมีการแสดงสัญญาณที่แรงเพียงพอ ผนังห้อง ชั้นวางหนังสือชนิดโลหะ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งสัญญาณวิทยุอาจทำให้สัญญาณเครือข่ายไร้สายอ่อนลง

 2. เปิดเว็บไซต์เพื่อยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตทำงานได้ปกติ หากเวลาการโหลดหน้าช้าหรือหยุดเป็นพักๆ ให้รีสตาร์ทเราเตอร์ หากจำเป็น ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าบริการหยุดทำงานหรือไม่

 3. จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่บนเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์สตรีมเนื้อหา

 4. ย้ายเราเตอร์ไปยังตำแหน่งกลางในบ้านหรือติดตั้งอุปกรณ์ขยายช่วงสัญญาณเพื่อปรับปรุงความแรงสัญญาณในห้องที่อยู่ห่างจากเราเตอร์

 5. ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อดูขั้นตอนในการตรวจหาข้อมูลอัพเดต เฟิร์มแวร์เราเตอร์ที่ล้าสมัยอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

 6. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 7. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและปัญหาใดๆ ที่พบในรายงาน

  ตัวอย่างรายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายที่มีปัญหาที่ระบุไว้

  หากรายงานไม่ได้ระบุถึงปัญหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนช่องสัญญาณ

 8. ในรายการ Number of 802.11 networks discovered (จำนวนเครือข่าย 802.11 ที่พบ) จากหน้าสุดท้ายของรายงาน ให้ค้นหาช่องสัญญาณสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

  การค้นหาช่องรายการที่ใช้โดยเครือข่ายที่ใช้งานได้
  • หากเครือข่ายของคุณ ไม่ได้ อยู่ในช่องสัญญาณที่ใช้โดยเครือข่ายอื่นหลายเครือข่าย แสดงว่าปัญหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi

  • หากเครือข่ายของคุณอยู่ในช่องสัญญาณที่เครือข่ายอื่นๆ ใช้ ให้เปลี่ยนช่องเราเตอร์

 9. ระบุที่อยู่ IP และรหัสผ่านของเราเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ:

  รายการต่อไปนี้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น อาจไม่สามารถใช้ได้กับเราเตอร์รุ่นที่คุณใช้ สอบถามรายละเอียดจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือดูเอกสารกำกับของเราเตอร์สำหรับขั้นตอนในการเรียกเข้าถึงค่าเราเตอร์

  แบรนด์เราเตอร์ทั่วไปมีที่อยู่ IP ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเริ่มต้น

  แบรนด์เราเตอร์

  ที่อยู่ IP

  ชื่อผู้ใช้

  รหัสผ่าน

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน หรือใช้คำว่า admin

  ASUS

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Belkin

  http://192.168.2.1

  ไม่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้ หรือใช้คำว่า admin

  ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin หรือ user

  ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน หรือใช้คำว่า admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้ หรือ Comcast

  admin ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน หรือ 1234

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  password, 1234 หรือ setup

 10. เปิดเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ที่อยู่ IP ของเราเตอร์ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter แล้วลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  หน้าการตั้งค่าเว็บเราเตอร์จะปรากฏขึ้นมา
 11. ใช้เมนูการกำหนดค่าเพื่อเปลี่ยนช่อง Wi-Fi

 12. หากเครือข่าย Wi-Fi ของคุณยังมีประสิทธิภาพต่ำ ให้พิจารณาการอัพเกรดเราเตอร์หรือบริการอินเทอร์เน็ตประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย