ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Printer Isn't Available' (เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน) ปรากฏขึ้น (Android)

ขณะพิมพ์จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบ Android มีข้อความ This printer isn't available right now (เครื่องพิมพ์นี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้) ปรากฏขึ้น

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เราเตอร์ และอุปกรณ์พกพกของคุณ

รีสตาร์ทอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อล้างข้อมูลสถานะข้อผิดพลาดของเครือข่ายและฮาร์ดแวร์

 1. ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

 2. ถอดสายไฟออกจากเราเตอร์ รอประมาณสิบวินาที ต่อสายใหม่ จากนั้นรอให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์

 3. ปิดโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็นออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่:

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Android, iOS เท่านั้น): แอพ HP Smart ใช้ Bluetooth เพื่อช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่าย

ตรวจสอบการตั้งค่าและสถานะการพิมพ์ (Android)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการพิมพ์และตัวจัดคิวงานพิมพ์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบ Android ของคุณ

 1. เปิด Settings (ค่าปรับตั้ง) จากอุปกรณ์พกพา กดเลือก Connected devices (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) หรือ Connections (การเชื่อมต่อ) จากนั้นกดเลือก Printing (การพิมพ์)

 2. ยืนยันว่า HP Print Service ปรากฏขึ้นและสถานะอยู่ที่ On (เปิดใช้งาน) หากบริการไม่อยู่ในรายการ ให้กดเลือก Add service (เพิ่มบริการ) จากนั้นติดตั้ง HP Print Service

 3. จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง) กดเลือก Apps (แอพ) หรือ Applications (แอพพลิเคชัน)

 4. กดที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นแตะที่ Show System Apps (แสดงแอพระบบ)

 5. คลิกที่ Print Spooler (ตัวจัดคิวพิมพ์) หากไม่มี Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) ให้กดเลือก Storage (สื่อบันทึกข้อมูล) จากนั้นกดเลือก Print Spooler(ตัวจัดคิวงานพิมพ์)

 6. กด Clear Data (ล้างข้อมูล) หรือ Force Stop (บังคับหยุดทำงาน)

 7. รีสตาร์ทอุปกรณ์พกพาของคุณ

ใช้วิธีการอื่นในการพิมพ์

ในบางกรณี การกำหนดค่าอุปกรณ์พกพาของคุณไม่รองรับการทำงานกับระบบการพิมพ์ของ HP

หากคุณไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ติดตั้ง แอพ HP Smart สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แนะนำหรือใช้ Wi-Fi Direct หากเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในไม่สำเร็จประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย