ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Inkjet - ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก

ข้อผิดพลาดหรือข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานออกมา

  • ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก

  • Cartridges in Wrong Slot (ตลับหมึกอยู่ผิดช่อง)

  • Cartridge Missing (ไม่มีตลับหมึก)

  • Cartridge Problem (ปัญหาตลับหมึก)

  • Depleted Ink Cartridge (ตลับหมึกหมด)

  • Incompatible Cartridge (ตลับหมึกไม่รองรับ)

  • Ink Cartridge Failure (ตลับหมึกพิมพ์ผิดพลาด)

  • ไม่มีหรือไม่พบตลับหมึกพิมพ์

  • ตลับหมึกรุ่นเก่า

  • ตรวจพบชิป/วงจรที่ไม่ใช่ของ HP

หมายเหตุ:

ข้อความจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชั่นเครื่องพิมพ์และเฟิร์มแวร์ของคุณ ตรวจสอบเครื่องพิมพ์จากเอกสารเผยแพร่ของเฟิร์มแวร์เพื่อดูข้อความที่มี

ระบุประเภทของตลับหมึกของคุณเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

ประเภทตลับหมึกพิมพ์
หมายเหตุ:

ไปที่เอกสารต่อไปนี้ หากคุณพบข้อผิดพลาดของตลับหมึกเหล่านี้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย