ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อเสนอแนะ

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB กับเครื่องพิมพ์ HP

ตรวจหาปัญหาของสายและพอร์ตคอมพิวเตอร์ จากนั้นลองเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB ของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่าสาย USB เสียหายและมีความยาวตามที่แนะนำหรือไม่ จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. ปิดเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

  2. ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสาย

    • หากสายมีความเสียหายหรือมีความยาวมากกว่า 3 เมตร (9 ฟุต 10 นิ้ว) ให้เปลี่ยนใหม่

    • หากสายไม่มีความเสียหายและสั้นกว่า 3 เมตร (9 ฟุต10นิ้ว) ให้ต่อสายไปยังพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตควรเป็นชนิด USB 2.0 หรือสูงกว่า หากคุณใช้ฮับ USB หรือแท่นต่อพ่วง ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

  3. ต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์

  4. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบให้เสร็จสิ้น

  5. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Mac) หรือรอให้คอมพิวเตอร์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Windows)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย