ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน USB

หลังจากส่งงานพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อ USB เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานและคอมพิวเตอร์ไม่สามารถตรวจพบเครื่องพิมพ์ได้

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB ของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบสาย USB ว่ามีความเสียหายและมีความยาวมากเกินไปหรือไม่ เปลี่ยนแทนหากจำเป็น แล้วรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. ปิดเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. ปลดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสาย

    • หากสายมีความเสียหายหรือมีความยาวมากกว่า 3 เมตร () ให้เปลี่ยนใหม่

    • หากสายไม่มีความเสียหายและสั้นกว่า 3 เมตร () ให้ต่อสายไปยังพอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ พอร์ตควรเป็นชนิด USB 2.0 หรือสูงกว่า หากคุณใช้ฮับ USB หรือแท่นต่อพ่วง ให้ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง

  3. ต่อสายเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเสียบแน่นทั้งสองพอร์ต

  4. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบให้เสร็จสิ้น

  5. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Mac) หรือรอให้คอมพิวเตอร์ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Windows)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย