ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (Wi Fi Direct)

Wi-Fi Direct เป็นตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ไร้สาย HP ส่วนใหญ่ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ใช้ Wi-Fi Direct เมื่อเครือข่ายไร้สายภายในไม่พร้อมใช้งาน

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (Windows 10)

ส่งงานพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Printers and scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)

 3. คลิก Add a printer or scanner (เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์)

 4. คลิก Show Wi-Fi Direct printers (แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct)

  การคลิก Show Wi-Fi Direct printers (แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct)
 5. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีคำ DIRECT ในชื่อ

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีคำ Wi-Fi Direct ในชื่อ
 6. คลิก Add device (เพิ่มอุปกรณ์)

 7. หลังจากพร้อมท์แจ้งป้อนรหัส PIN ของ WPS ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ ให้ค้นหา PIN ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือเอกสารข้อมูลที่จัดพิมพ์ระหว่างการตั้งค่า

 8. ป้อนรหัส PIN ภายใน 90 วินาที จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ:

  หาก PIN หมดอายุ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นไปที่ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

  การป้อนรหัส PIN ของ WPS เมื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ใน Windows 10
 9. หากข้อความแจ้ง Driver is unavailable status (ไดรเวอร์ำไม่พร้อมใช้งาน) ปรากฏขึ้น ให้ไปที่หัวข้อ 123.hp.com ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาด Driver is unavailable (ไดรเวอร์ำไม่พร้อมใช้งาน)
 10. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 11. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (Android)

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นส่งงานพิมพ์จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง

หมายเหตุ:

ใช้ปลั๊กอิน HP Print Service หากคุณต้องการพิมพ์เนื้อหาบนเว็บ เช่น หน้าเว็บ อีเมล หรือเอกสารบนระบบคลาวด์

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่มีจอระบบสัมผัส)

ค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct โดยตรงที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายออกมา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. มองหาไอคอน Wi-Fi Direct หรือปุ่ม จากนั้นกดเพื่อดูข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

  การดูเมนูรายละเอียดของ Wi-Fi Direct
 3. หากคุณไม่สามารถพบไอคอนหรือมีปัญหาในการดูข้อมูล ให้เปิดเมนู Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) หรือ Network Config (กำหนดค่าเครือข่าย) เพื่อพิมพ์รายงาน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีจอระบบสัมผัส)

พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้เพื่อดูข้อมูล Wi-Fi Direct

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้โดยใช้ปุ่มบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ใช้วิธีการที่ตรงกับปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กดปุ่ม Information (ข้อมูล)

  • กดปุ่ม Wi-Fi Direct ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

  • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน

  • กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา

  • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct ด้วยแอป HP Smart (Android)

ส่งงานพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และโทรศัพท์ Android หรือแท็บเล็ตของคุณผ่านแอพ HP Smart ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ขณะอยู่ข้างเครื่องพิมพ์

 1. จากอุปกรณ์พกพา ดาวน์โหลดแอพ HP Smart จาก 123.hp.com

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 3. จากหน้าจอหลักของแอพ กดที่ เครื่องหมายบวก

 4. กดเลือก Looking for Wi-Fi Direct Printers (ค้นหาเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct)

  การกดเลือก Looking for Wi-Fi Direct Printers (ค้นหาเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct)
 5. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ
 6. กดเลือก Connect to the printer (เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์)

 7. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นกดเลือก Connect (เชื่อมต่อ)

  การกดเลือก Connect (เชื่อมต่อ)
 8. รอให้การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

 9. หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้นในหน้าจอหลักของแอพ ให้กดที่ เครื่องหมายบวก อีกครั้ง จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ
 10. จากหน้าจอหลักของแอพ เลือก Print Photos (พิมพ์รูปถ่าย) หรือ Print Documents (พิมพ์เอกสาร) จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ แล้วกดเลือก Print (พิมพ์)

 11. หลังจากพิมพ์งานเสร็จสิ้น ให้เปิดเมนูเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ของคุณ

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct โดยใช้ปลั๊กอิน HP Print Service (Android)

ส่งงานพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ผ่านปลั๊กอิน HP Print Service ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ขณะอยู่ข้างเครื่องพิมพ์

 1. จากอุปกรณ์พกพา ไปที่ ปลั๊กอิน HP Print Service ใน Google Store จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไว้แล้วและเป็นรุ่นล่าสุด

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 3. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นกดเลือก Print (พิมพ์)

 4. จากหน้าจอแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีคำ DIRECT ในชื่อ

  การเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีคำ Wi-Fi Direct ในชื่อ
 5. ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct เมื่อได้รับแจ้ง

 6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยไปที่หัวข้อเครื่องพิมพ์ จากนั้นกด OK (ตกลง) แล้วกดปุ่ม Wi-Fi Direct หรือปุ่ม Information (ข้อมูล) ที่ติดกะพริบ

 7. รอให้การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น จากนั้นกดเลือก Print (พิมพ์) จากตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นส่งงานพิมพ์จาก iPhone หรือ iPad ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่มีจอระบบสัมผัส)

ค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct โดยตรงที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายออกมา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. มองหาไอคอน Wi-Fi Direct หรือปุ่ม จากนั้นกดเพื่อดูข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

  การดูเมนูรายละเอียดของ Wi-Fi Direct
 3. หากคุณไม่สามารถพบไอคอนหรือมีปัญหาในการดูข้อมูล ให้เปิดเมนู Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) หรือ Network Config (กำหนดค่าเครือข่าย) เพื่อพิมพ์รายงาน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีจอระบบสัมผัส)

พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้เพื่อดูข้อมูล Wi-Fi Direct

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้โดยใช้ปุ่มบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ใช้วิธีการที่ตรงกับปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กดปุ่ม Information (ข้อมูล)

  • กดปุ่ม Wi-Fi Direct ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

  • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน

  • กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา

  • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

ส่งงานพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ขณะอยู่ข้างเครื่องพิมพ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. หากต้องการพิมพ์เนื้อหาบนเว็บ เช่น อีเมลหรือเอกสารบนระบบคลาวด์ ให้เปิดรายการเอกสารก่อนดำเนินการต่อ

 3. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ ให้เปิดเมนูเครือข่าย Wi-Fi จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีคำ DIRECT ในชื่อ

  การเลือกเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ของคุณจากรายการ
 4. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นกดเลือก Join (เข้าร่วม)

  การกดเลือก Join (เข้าร่วม)
 5. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 6. เลือก AirPrint เมื่อได้รับแจ้ง

 7. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นกดเลือก Print (พิมพ์)

 8. หลังจากพิมพ์งานเสร็จสิ้น ให้เปิดเมนูเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ของคุณ

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (Mac)

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นส่งงานพิมพ์จาก Mac ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่มีจอระบบสัมผัส)

ค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct โดยตรงที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายออกมา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. มองหาไอคอน Wi-Fi Direct หรือปุ่ม จากนั้นกดเพื่อดูข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

  การดูเมนูรายละเอียดของ Wi-Fi Direct
 3. หากคุณไม่สามารถพบไอคอนหรือมีปัญหาในการดูข้อมูล ให้เปิดเมนู Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) หรือ Network Config (กำหนดค่าเครือข่าย) เพื่อพิมพ์รายงาน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีจอระบบสัมผัส)

พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้เพื่อดูข้อมูล Wi-Fi Direct

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้โดยใช้ปุ่มบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ใช้วิธีการที่ตรงกับปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กดปุ่ม Information (ข้อมูล)

  • กดปุ่ม Wi-Fi Direct ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

  • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน

  • กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา

  • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (Mac)

ส่งงานพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และเครื่อง Mac ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ขณะอยู่ข้างเครื่องพิมพ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. หากต้องการพิมพ์เนื้อหาบนเว็บ เช่น อีเมลหรือเอกสารบนระบบคลาวด์ ให้เปิดรายการเอกสารก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

 3. จากคอมพิวเตอร์ คลิกที่ไอคอนไร้สาย จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีคำ DIRECT ในชื่อ

  การเลือกเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ของคุณจากรายการ
 4. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นกดเลือก Join (เข้าร่วม)

  การเลือกเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ของคุณจากรายการ
 5. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 6. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 7. หลังจากพิมพ์งานเสร็จสิ้น ให้เปิดเมนูเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ของคุณ

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (Chromebook)

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (Chromebook) จากนั้นส่งงานพิมพ์จาก Chromebook ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายเพื่อค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่มีจอระบบสัมผัส)

ค้นหาข้อมูล Wi-Fi Direct โดยตรงที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายออกมา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. มองหาไอคอน Wi-Fi Direct หรือปุ่ม จากนั้นกดเพื่อดูข้อมูลการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

  การดูเมนูรายละเอียดของ Wi-Fi Direct
 3. หากคุณไม่สามารถพบไอคอนหรือมีปัญหาในการดูข้อมูล ให้เปิดเมนู Reports (รายงาน) จากนั้นเลือก Network Summary (ข้อมูลสรุปเครือข่าย) หรือ Network Config (กำหนดค่าเครือข่าย) เพื่อพิมพ์รายงาน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

ค้นหาชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi Direct (เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีจอระบบสัมผัส)

พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้เพื่อดูข้อมูล Wi-Fi Direct

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. พิมพ์รายงานกำหนดค่าเครือข่ายหรือหน้าวิธีใช้โดยใช้ปุ่มบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ใช้วิธีการที่ตรงกับปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กดปุ่ม Information (ข้อมูล)

  • กดปุ่ม Wi-Fi Direct ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

  • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน

  • กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา

  • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย

พิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct (Chromebook)

ส่งงานพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และ Chromebook ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ขณะอยู่ข้างเครื่องพิมพ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. หากต้องการพิมพ์เนื้อหาบนเว็บ เช่น อีเมลหรือเอกสารบนระบบคลาวด์ ให้เปิดรายการเอกสารก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

 3. จากคอมพิวเตอร์ คลิกที่ไอคอน Wi-Fi จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีคำ DIRECT ในชื่อ

  การเลือกเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct
 4. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นคลิกเลือก Connect (เชื่อมต่อ)

 5. กลับไปที่เมนูหลักหลัก จากนั้นคลิก Settings (การตั้งค่า)

 6. เลื่อนเมาท์ไปที่ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิก Advanced (ขั้นสูง)

 7. จากส่วน Printing (เครื่องพิมพ์) คลิก Printers (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)

 8. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  การคลิก Add (เพิ่ม)
 9. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิกที่ไอคอนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ Chrome จากนั้นเลือก Print (พิมพ์)

 10. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 11. หลังจากพิมพ์งานเสร็จสิ้น ให้เปิดเมนูเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะที่ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

จะทำอย่างไรหากงานพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct ล้มเหลว

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและข้อกำหนดการตั้งค่า หากงานพิมพ์หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ล้มเหลว

 • ยืนยันว่า Wi-Fi Direct เปิดทำงาน: ต้องเปิด Wi-Fi Direct ก่อนจึงจะสามารถส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณได้

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดเลือกไอคอน Wi-Fi Direct

   หากสถานะอยู่ที่ Off (ปิด) ให้กดที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเปิดขึ้นมา

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: มองหาปุ่ม Wi-Fi Direct จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟบอกสถานะติดกันติดสว่างคงที่ หากไฟบอกสถานะดับ ให้กดปุ่มเพื่อเปิด Wi-Fi Direct

   หากไม่มีปุ่มดังกล่าว ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) หรือกดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่ายออกมา

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Tango กดค้างที่ปุ่ม information (ข้อมูล) จนกว่าปุ่มบนแผงควบคุมติดสว่าง แล้วกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

   มองหา Wi-Fi Direct บนผลงานพิมพ์จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า Status (สถานะ) อยู่ที่ On (เปิด) หากสถานะอยู่ที่ปิดทำงาน ให้ใช้ Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งาน หาก Wi Fi Direct ไม่แสดงในรายงาน แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับคุณสมบัตินี้ พิมพ์โดยใช้วิธีการอื่น เช่น แอพ HP Smart หรือสาย USB

 • สัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct มีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้อยู่ใกล้กัน แล้วส่งงานพิมพ์อีกครั้ง

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: การรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ อาจล้างข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ถอดสาย Ethernet หรือสาย USB ออก: ประเภทการเชื่อมต่อเหล่านี้อาจรบกวนการเชื่อมต่อและการติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐาน

 • ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP หรือแอพบนมือถือ: ไปที่ 123.hp.com

 • กู้คืนค่าเครือข่ายเป็นค่าเริ่มต้น: รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์เพื่อล้างปัญหาใดๆ

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิดเมนู Wireless (ไร้สาย) เลือก Settings (การตั้งค่า) แล้วกดเลือก Restore Network Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้นเครือข่าย) หรือ Restore Network Settings (กู้คืนค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) ค้างไว้จนกว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายและไฟปุ่มเปิด/ปิดติดกะพริบ

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ค้างไว้จนกว่าไฟแจ้งเตือนติดกะพริบ เครื่องพิมพ์อาจรีสตาร์ท

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Tango: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟสถานะที่ขอบกะพริบสีน้ำเงิน

จะค้นหารหัส PIN ของ WPS สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้อย่างไร

ค้นหาและใส่รหัส WPS เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คุณมีเวลาครู่หนึ่ง (90 วินาทีสำหรับรุ่นส่วนใหญ่) เพื่อใส่รหัส PIN ก่อนหมดอายุใช้งาน

ใส่รหัส WPS สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณที่พร้อมท์ใน Windows 10
 1. หลังจากพร้อมท์แจ้งป้อนรหัส PIN ของ WPS ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ ให้ค้นหา PIN ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือเอกสารข้อมูลที่จัดพิมพ์ในระหว่างการตั้งค่า

 2. ใส่รหัส PIN จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

 3. หากรหัส PIN ใช้ไม่ได้ผล ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

สามารถเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และชุดเครื่องมือการจัดการผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ได้หรือไม่

ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเข้าถึงหน้าแรกของเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ

 1. จัดวางเครื่องพิมพ์ใกล้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ

 2. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์และใส่กระดาษไว้ในถาดแล้ว

 3. รับชื่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct (เช่น DIRECT-72-HP Officejet Pro 6970) และรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: แตะที่ไอคอน Wi-Fi Direct เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า Wi-Fi Direct เพื่อรับชื่อและรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าข้อมูล ใช้วิธีการที่ตรงกับปุ่มบนแผงควบคมของเครื่องพิมพ์ของคุณ

   • กดปุ่ม Information (ข้อมูล)

   • กดปุ่ม Wi-Fi Direct ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

   • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน

   • กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา

   • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
 4. จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา ให้เปิด Wi-Fi หรือการตั้งค่าไร้สายเพื่อดูรายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน

 5. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ของคุณจากรายการเครือข่าย และป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 6. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ 192.168.223.1 ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 7. หากหน้าต่างล็อกอินหรือใบรับรองปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลเพื่อสิ้นสุดการเปิด EWS

  • หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิดหน้าหลักของเครื่องพิมพ์

  • หากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้นให้พิมพ์ admin เป็นชื่อผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ PIN ที่พบบนฉลากที่อยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือรหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์

จะเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct และการตั้งค่าอื่นๆ ได้อย่างไร

สืบค้นโฮมเพจบนเว็บของเครื่องพิมพ์ที่ชื่อ Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi Direct เช่น สถานะ ชื่อ และรหัสผ่าน

 1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณกับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct

 2. จากแถบที่อยู่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ พิมพ์ 192.168.223.1 จากนั้นกด Enter

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 3. หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิด EWS ของเครื่องพิมพ์

 4. เลือกแท็บ Network (เครือข่าย) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Status (สถานะ)

  การเลือกแท็บ Network (เครือข่าย) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Wi Fi Direct
 5. หากได้รับแจ้งให้เข้าไปที่หน้าเว็บที่รองรับ HTTPS ที่ปลอดภัย ให้คลิกหรือกดเลือก OK (ตกลง) หรือ Redirect to HTTPS (เปลี่ยนเส้นทางไปยัง HTTPS)

 6. หากข้อความ Your connection is not private (การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว) ปรากฏขึ้น ให้คลิกหรือกดเลือก Advanced (ขั้นสูง) จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Proceed to [Printer IP address] (ดำเนินการต่อไปยัง [ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์])

 7. จากหน้า Wi Fi Direct คลิกหรือกดเลือก Edit Settings (แก้ไขการตั้งค่า)

  การคลิกหรือกดเลือก Edit Settings (แก้ไขการตั้งค่า)
 8. เปลี่ยนค่าที่ต้องการ จากนั้นคลิกหรือกดเลือก Apply (ปรับใช้)

  การคลิกหรือกดเลือก Apply (ปรับใช้)

อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง 'HP wireless direct' และ 'Wi-Fi Direct'

Wi-Fi Direct และ HP wireless direct มีการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์โดยไม่มีเราเตอร์

ข้อแตกต่างระหว่าง Wi-Fi Direct และ HP Wireless Direct

ข้อมูลจำเพาะ

Wi-Fi Direct

HP wireless direct

ความปลอดภัย

ต้องใช้รหัสผ่าน WPA2

ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน WPA2

การเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันสูงสุด

5

5

ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏขึ้นขณะพิมพ์

DIRECT-xx-HP [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ]

HP-Print-xx-[ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ]

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไร้สายสามารถตรวจจับและเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ

ใช่: อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง (ปุ่มกดหรือ PIN)

ไม่ใช่

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน

ใช่

ไม่ใช่

อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ/หรืออื่นๆ ผ่านเครื่องพิมพ์ได้

ไม่ใช่

ไม่ใช่

เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ที่อยู่ IP เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ (เพื่อเข้าถึง Embedded Web Server ของเครื่องพิมพ์)

ตัวอย่าง: 192.168.223.1

ตัวอย่าง: 192.168.223.1ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย