ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

สร้างขนาดกระดาษกำหนดเอง (Mac)

สร้างขนาดกระดาษใหม่ในส่วนเมนู Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) หรือ Print (พิมพ์) ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่มีในแอพพลิเคชันที่ใช้พิมพ์

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) (Mac)

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้พิมพ์

 1. ใส่ปึกกระดาษแบบกำหนดเองลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดขอบกระดาษ

 2. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Page Setup (ตั้งค่าหน้าเอกสาร)

 3. เลือก Manage Custom Sizes (จัดการขนาดกำหนดเอง) จากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพื่อเปิดหน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

  จัดการเมนูขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Page Setup (ตั้งค่าหน้าเอกสาร) บนเครื่อง Mac
 4. คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อกำหนดขนาดกระดาษใหม่

 5. ดับเบิลคลิกที่ชื่อที่ไม่มีชื่อเริ่มต้นเพื่อพิมพ์ชื่อเฉพาะตัวสำหรับกระดาษแบบกำหนดเอง ตั้งค่าความกว้างและความสูง กำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ (เผื่อเลือก) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  หมายเหตุ:

  อย่าใช้ชื่อที่มีอยู่เป็นชื่อขนาดกระดาษใหม่เนื่องจากจะเป็นการแทนที่ค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใช้ชื่อเป็น A4 ขนาดกระดาษ A4 ที่มีอยู่จะไม่สามารถใช้ได้เป็นตัวเลือกอีกต่อไป

  หน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Mac
 6. จากหน้าต่าง Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) ให้เลือกขนาดกระดาษกำหนดเองใหม่ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

 7. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นเลือก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์กระดาษแบบกำหนดเอง

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Print (พิมพ์)

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Print (พิมพ์) ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้พิมพ์

 1. ใส่ปึกกระดาษแบบกำหนดเองลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดขอบกระดาษ

 2. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 3. เลือก Manage Custom Sizes (จัดการขนาดกำหนดเอง) จากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพื่อเปิดหน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

  เมนูแบบกำหนดกระดาษเองจากเมนู Print (พิมพ์) ในเครื่อง Mac
 4. คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อกำหนดขนาดกระดาษใหม่

 5. ดับเบิลคลิกที่ชื่อที่ไม่มีชื่อเริ่มต้นเพื่อพิมพ์ชื่อเฉพาะตัวสำหรับกระดาษแบบกำหนดเอง ตั้งค่าความกว้างและความสูง กำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ (เผื่อเลือก) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  หมายเหตุ:

  อย่าใช้ชื่อที่มีอยู่เป็นชื่อขนาดกระดาษใหม่เนื่องจากจะเป็นการแทนที่ค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใช้ชื่อเป็น A4 ขนาดกระดาษ A4 ที่มีอยู่จะไม่สามารถใช้ได้เป็นตัวเลือกอีกต่อไป

  หน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Mac
 6. จากหน้าต่าง Print (พิมพ์) ให้เลือกขนาดกระดาษกำหนดเองใหม่ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย