ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - สร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

พิมพ์บนกระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานด้วยเครื่องพิมพ์สำหรับที่บ้านและสำนักงานขนาดเล็กของ HP หลายรุ่น ขนาดกำหนดเองต้องอยู่ภายในขนาดการพิมพ์ต่ำสุดและสูงสุดที่เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับได้

หมายเหตุ:

เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์และปัญหาอื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษกำหนดเองต้องไม่เกินขนาดกระดาษจริงของคุณ

สร้างขนาดกระดาษกำหนดเองใน (Windows)

สร้างขนาดกระดาษใหม่ในเมนู Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) (Windows 10 และ Windows 8 เท่านั้น) หรือจาก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

สร้างขนาดกระดาษกำหนดเองในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ (Windows)

ป้อนขนาดกระดาษแบบกำหนดเองโดยตรงจากเมนู Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) ใน Windows 10 หรือ 8

 1. ใส่ปึกกระดาษแบบกำหนดเองลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดขอบกระดาษ

 2. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 3. จากหน้าต่าง Print (พิมพ์) คลิก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

 4. คลิกที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากนั้นคลิก Custom (กำหนดเอง)

  ปุ่มกระดาษแบบกำหนดเองใน Printer Preferences (การกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์)
 5. คลิก New (สร้าง) พิมพ์ชื่อขนาดกระดาษกำหนดเอง จากนั้นเลือกความกว้างและความสูง แล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกกระดาษ

 6. คลิกที่เมนูแสดงรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากนั้นเลือกขนาดกระดาษที่คุณสร้างไว้

  หมายเหตุ:

  หากรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับขนาดกระดาษกำหนดเอง ขนาดกระดาษกำหนดเองจะไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ตรวจสอบขนาดกระดาษที่รองรับได้ใรรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์

สร้างขนาดกระดาษกำหนดเองใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) (Windows)

ป้อนขนาดกระดาษกำหนดเองจากคุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ใน Windows Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

 1. ค้นหาและเปิดControl Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก View devices And printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

 2. คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Print server properties (คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)

  หมายเหตุ:

  หากไม่มี properties server properties (คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์) ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในหน้าต่าง Printers (เครื่องพิมพ์) เลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ) จากเมนูแสดงรายการ แล้วเลือก Server Properties (คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์)

  ปุ่ม Printer server properties (คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์) ใน Windows Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ระบบ Windows)
 3. หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่Continue (ดำเนินการต่อ)

 4. จากแท็บ Forms (ฟอร์ม) เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Create a new form (จัดทำฟอร์มใหม่) จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับขนาดกระดาษแบบกำหนดเองลงในช่อง Form name (ชื่อฟอร์ม)

  การตั้งค่ากระดาษแบบกำหนดเองในคุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์
 5. เลือก Metric (เมตริก) หรือ English (อังกฤษ) เป็นหน่วยวัด จากนั้นป้อนขนาด Width (ความกว้าง) และ Height (ความสูง) รักษาระยะขอบไว้ที่ 0.00

 6. คลิก Save Form (บันทึกฟอร์ม) จากนั้นยืนยันว่ากระดาษอยู่ในรายการ Forms on (แบบฟอร์ม) หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับขนาดกระดาษกำหนดเอง ขนาดกระดาษกำหนดเองจะไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ตรวจสอบขนาดกระดาษที่รองรับได้ใรรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์

 7. คลิก OK (ตกลง) หรือ Close (ปิด)

 8. ใส่ปึกกระดาษแบบกำหนดเองลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดขอบกระดาษ

 9. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 10. จากหน้าต่าง Print (พิมพ์) คลิก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

 11. คลิกที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากนั้นเลือกกระดาษจากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) หรือคลิก Advanced (ขั้นสูง) เพื่อค้นหาและเลือกกระดาษ

สร้างขนาดกระดาษกำหนดเอง (Mac)

สร้างขนาดกระดาษใหม่ในส่วนเมนู Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) หรือ Print (พิมพ์) ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่มีในแอพพลิเคชันที่ใช้พิมพ์

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) (Mac)

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้พิมพ์

 1. ใส่ปึกกระดาษแบบกำหนดเองลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดขอบกระดาษ

 2. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Page Setup (ตั้งค่าหน้าเอกสาร)

 3. เลือก Manage Custom Sizes (จัดการขนาดกำหนดเอง) จากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพื่อเปิดหน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

  จัดการเมนูขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Page Setup (ตั้งค่าหน้าเอกสาร) บนเครื่อง Mac
 4. คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อกำหนดขนาดกระดาษใหม่

 5. ดับเบิลคลิกที่ชื่อที่ไม่มีชื่อเริ่มต้นเพื่อพิมพ์ชื่อเฉพาะตัวสำหรับกระดาษแบบกำหนดเอง ตั้งค่าความกว้างและความสูง กำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ (เผื่อเลือก) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  หมายเหตุ:

  อย่าใช้ชื่อที่มีอยู่เป็นชื่อขนาดกระดาษใหม่เนื่องจากจะเป็นการแทนที่ค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใช้ชื่อเป็น A4 ขนาดกระดาษ A4 ที่มีอยู่จะไม่สามารถใช้ได้เป็นตัวเลือกอีกต่อไป

  หน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Mac
 6. จากหน้าต่าง Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) ให้เลือกขนาดกระดาษกำหนดเองใหม่ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

 7. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นเลือก Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์กระดาษแบบกำหนดเอง

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Print (พิมพ์)

กำหนดขนาดกระดาษกำหนดเองจากเมนู Print (พิมพ์) ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้พิมพ์

 1. ใส่ปึกกระดาษแบบกำหนดเองลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดขอบกระดาษ

 2. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 3. เลือก Manage Custom Sizes (จัดการขนาดกำหนดเอง) จากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพื่อเปิดหน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

  เมนูแบบกำหนดกระดาษเองจากเมนู Print (พิมพ์) ในเครื่อง Mac
 4. คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อกำหนดขนาดกระดาษใหม่

 5. ดับเบิลคลิกที่ชื่อที่ไม่มีชื่อเริ่มต้นเพื่อพิมพ์ชื่อเฉพาะตัวสำหรับกระดาษแบบกำหนดเอง ตั้งค่าความกว้างและความสูง กำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถพิมพ์ (เผื่อเลือก) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  หมายเหตุ:

  อย่าใช้ชื่อที่มีอยู่เป็นชื่อขนาดกระดาษใหม่เนื่องจากจะเป็นการแทนที่ค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใช้ชื่อเป็น A4 ขนาดกระดาษ A4 ที่มีอยู่จะไม่สามารถใช้ได้เป็นตัวเลือกอีกต่อไป

  หน้าต่างขนาดกระดาษแบบกำหนดเองใน Mac
 6. จากหน้าต่าง Print (พิมพ์) ให้เลือกขนาดกระดาษกำหนดเองใหม่ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย