ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    Windows 11

    ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - สร้างขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

พิมพ์บนกระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานด้วยเครื่องพิมพ์สำหรับที่บ้านและสำนักงานขนาดเล็กของ HP หลายรุ่น ขนาดกำหนดเองต้องอยู่ภายในขนาดการพิมพ์ต่ำสุดและสูงสุดที่เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับได้

หมายเหตุ:

เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์และปัญหาอื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษกำหนดเองต้องไม่เกินขนาดกระดาษจริงของคุณ

สร้างขนาดกระดาษกำหนดเองใน (Windows)

สร้างขนาดกระดาษใหม่ในเมนู Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) (Windows 10 และ Windows 8 เท่านั้น) หรือจาก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

สร้างขนาดกระดาษกำหนดเอง (Mac)

สร้างขนาดกระดาษใหม่ในส่วนเมนู Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) หรือ Print (พิมพ์) ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่มีในแอพพลิเคชันที่ใช้พิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย