ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2600 - ไฟบอกสถานะติดกะพริบ

ค้นหารูปแบบไฟกระพริบที่คุณพบเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ดูรายการต่อไปนี้เพื่ออ้างอิงปุ่มและไฟสถานะของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์พร้อมคำบรรยาย

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1.

ปุ่ม/ไฟของปุ่มเปิด/ปิด

2.

หน้าจอแผงควบคุม

3.

ไฟแจ้งเตือนหมึก

4.

ปุ่มยกเลิก

5.

ไฟ/ปุ่มดำเนินการต่อ

6.

ไฟ/ปุ่มไร้สาย

7.

ปุ่มข้อมูล

8.

ปุ่มเริ่มถ่ายสำเนาสี

9.

ปุ่มเริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ

หน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์พร้อมคำบรรยาย

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1.

ไอคอนจำนวนสำเนา

2.

ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ

3.

ไอคอนข้อผิดพลาด

4.

ไอคอน Wi-Fi Direct

5.

ไอคอนระดับหมึก

6.

ไอคอนไร้สายและแถบสัญญาณ

ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบและไอคอนไร้สายติดสว่างหรือกะพริบ

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายเปิดทำงาน แต่เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้

ไฟสถานะไร้สายและไอคอนไร้สายติดกะพริบ

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รอให้เครื่องพิมพ์ทำการเชื่อมต่อ

ไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดกะพริบขณะเครื่องพิมพ์พยายามเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเชื่อมต่อ รอสักครู่ จากนั้นตรวจสอบไฟสถานะอีกครั้ง

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็นออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่:

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Android, iOS เท่านั้น): แอพ HP Smart ใช้ Bluetooth เพื่อช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่าย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายของคุณ

รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ HP ระบบไร้สาย

ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟดำเนินการต่อติด

กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ

ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟดำเนินการต่อติด
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น

  การยกถาดป้อนกระดาษ
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย
 3. ใส่ปึกกระดาษสีขาวลงในถาดป้อนกระดาษ

  การใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบของกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
 5. กดถาดรับกระดาษออกลง จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดรับกระดาษออก

  การกดถาดรับกระดาษออกลงและดึงส่วนรองเสริมถาดรับกระดาษออก

ไอคอนบอกระดับหมึกที่หมึกหมดอย่างน้อยหนึ่งตัวติดกะพริบ ไฟแจ้งเตือนหมึกติด และไฟดำเนินการต่อและไอคอนข้อผิดพลาดติดกะพริบ

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งตลับไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์หรือระดับหมึกเหลือน้อย

รูปแบบไฟบอกสถานะสำหรับหมึกเหลือน้อยหรือตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่รองรับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณและมีหมึกเพียงพอในตลับหมึกพิมพ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ ข้อผิดพลาดตลับหมึกพิมพ์

ไอคอนบอกระดับหมึกที่หมึกหมดอย่างน้อยหนึ่งตัวติดกะพริบ ไอคอนข้อผิดพลาดติดกะพริบ และไฟแจ้งเตือนหมึกติดหรือติดกะพริบ

มีตลับหมึกพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งตลับไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์หรือระดับหมึกเหลือน้อย

ไอคอนระดับหมึกหนึ่งตัวและไอคอนข้อผิดพลาดติดกะพริบ และไฟแจ้งเตือนหมึกติด

ไอคอนระดับหมึกหนึ่งตัวและไอคอนข้อผิดพลาดติดกะพริบ และไฟแจ้งเตือนหมึกติด

ไอคอนระดับหมึกทั้งสองตัว ไอคอนข้อผิดพลาด และไฟแจ้งเตือนหมึกติดกะพริบ

ไอคอนระดับหมึกทั้งสองตัว ไอคอนข้อผิดพลาด และไฟแจ้งเตือนหมึกติดกะพริบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณและมีหมึกเพียงพอในตลับหมึกพิมพ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ ข้อผิดพลาดตลับหมึกพิมพ์

สัญลักษณ์ 'E2' หรือ 'E1' และไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ

ข้อผิดพลาด E1 หรือ E2 บ่งชี้ว่าการตั้งค่าขนาดกระดาษไม่ตรงกับขนาดกระดาษที่ใส่ไว้

สัญลักษณ์ E1 ปรากฏขึ้นและไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ
สัญลักษณ์ E2 ปรากฏขึ้นและไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ

โหลดกระดาษในขนาดที่ถูกต้อง

นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษในขนาดที่ถูกต้อง

 1. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

  การนำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้ายให้สุด

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษไปทางซ้าย
 3. ใส่ปึกกระดาษที่มีขนาดถูกต้องลงในถาดป้อนกระดาษ

  การใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบของกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
 5. กดถาดรับกระดาษออกลง จากนั้นดึงส่วนรองเสริมถาดรับกระดาษออก

  การกดถาดรับกระดาษออกลงและดึงส่วนรองเสริมถาดรับกระดาษออก

เปลี่ยนขนาดกระดาษในค่าการพิมพ์

เปลี่ยนขนาดกระดาษในระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดและแหล่งที่มาของกระดาษ (Windows)

ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดและแหล่งที่มาของกระดาษสำหรับงานพิมพ์ของคุณในระบบ Windows

 1. ในโปรแกรมที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเปิดกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)

  ปุ่มนี้อาจเป็น Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์), Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (การกำหนดลักษณะ) ขึ้นอยู่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้

  • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ส่วนใหญ่ คลิกที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser คลิกที่แท็บ Paper (กระดาษ) คลิกที่ส่วนแสดงรายการ Original Size (ขนาดต้นฉบับ) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษตรงกับประเภทกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ คลิกที่ส่วนแสดงรายการ Output Size (ขนาดเอาต์พุต) เลือก Same as Original Size (เหมือนกับต้นฉบับ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

 3. คลิกที่ Paper Source (แหล่งกระดาษ) จากนั้นยืนยันถาดกระดาษที่ถูกต้องที่เลือกไว้

 4. คลิก Advanced (ขั้นสูง) จากนั้นคลิกที่ส่วนแสดงรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ)

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษตรงกับประเภทกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  หากไม่มีขนาดกระดาษที่ถูกต้องในรายการ ให้เลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับกระดาษที่ใส่ไว้ในถาด

 6. คลิก OK (ตกลง)

ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดและแหล่งที่มาของกระดาษ (Mac)

ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดและแหล่งที่มาของกระดาษสำหรับงานพิมพ์ของคุณในระบบ macOS

 1. ในโปรแกรมที่ต้องการพิมพ์ คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 2. ตรวจสอบว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว จากนั้นเลือก Show Details (แสดงรายละเอียด)

 3. เลือก Paper Type/Quality (ประเภท/คุณภาพกระดาษ) หรือ Media & Quality (สื่อพิมพ์และคุณภาพ)

 4. คลิกที่ Feed from (ป้อนจาก) หรือ Source (แหล่งกระดาษ) จากนั้นยืนยันถาดกระดาษที่ถูกต้องที่เลือกไว้

 5. ตรวจสอบการตั้งค่าขนาดกระดาษ

  • หากตัวเลือกขนาดกระดาษปรากฏขึ้น ให้คลิกเลือก

  • หากตัวเลือกขนาดกระดาษไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Cancel (ยกเลิก) คลิก File (ไฟล์) อีกครั้ง จากนั้นเลือก Page Setup (ตั้งค่าหน้าเอกสาร)

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษตรงกับประเภทกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  หากไม่มีขนาดกระดาษที่ถูกต้องในรายการ ให้เลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับกระดาษที่ใส่ไว้ในถาด

 7. คลิก OK (ตกลง)

สัญลักษณ์ 'E3' ไฟดำเนินการต่อ และไฟแจ้งเตือนหมึกติดกะพริบ

ข้อผิดพลาด E3 บ่งชี้ว่าแคร่ตลับหมึกติดค้าง

สัญลักษณ์ E3 ไฟดำเนินการต่อ และไฟแจ้งเตือนหมึกติดกะพริบ

ค้นหาและนำกระดาษหรือสิ่งกีดขวางที่ติดค้างออก หรือรีเซ็ตเครื่องพิมพ์หากไม่พบสิ่งใด ดูวิธีการแก้ไขปัญหาโดยเพิ่มเติมได้จากหัวข้อข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'E3' (แคร่ตลับหมึกค้าง)

ข้อผิดพลาด 'E4' และไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ

ข้อผิดพลาด E4 บ่งชี้ว่ามีกระดาษติดอยู่

ข้อผิดพลาด E4 และไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ

ค้นหาและนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ หรือรีเซ็ตเครื่องพิมพ์หากเครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษติดค้าง ดูวิธีการแก้ไขปัญหาโดยเพิ่มเติมได้จากหัวข้อข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'E4' (กระดาษติด)

ข้อผิดพลาด 'E5' และไฟบอกสถานะทั้งหมดที่แผงควบคุมติดกะพริบ

ข้อผิดพลาด E5 เกิดขึ้นเมื่อสแกนเนอร์ไม่สามารถใช้งานได้และคุณพยายามถ่ายสำเนาโดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

คุณยังคงสามารถพิมพ์งานได้ขณะที่ข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้น

ข้อผิดพลาด E5 กะพริบบนจอแสดงผลของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ข้อผิดพลาด 'E6' ปรากฏขึ้น

มีข้อผิดพลาด E6 เกิดขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะข้อผิดพลาด

ไฟข้อผิดพลาด E6 ติดกะพริบที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับและเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง

กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์ปิดเครื่องอยู่ หรือมีปัญหากับแหล่งจ่ายไฟ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์มีไฟจ่ายเข้าเครื่อง

ตรวจสอบสายไฟและเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ได้รับการจ่ายไฟเข้าเครื่อง

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างมั่นคง

 2. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากปลั๊กไฟต่อพ่วง อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก หรือสายต่อพ่วงใดๆ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังโดยตรง

 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นเสียบสายไฟอื่นเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้านั้นใช้งานได้ปกติหรือไม่

 4. หากคุณมีสายไฟสำรองที่ใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นของคุณ ให้ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้ารับที่ผนังเพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟทำงานได้อย่างถูกต้อง

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย