ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Inkjet - ข้อผิดพลาดของหัวพิมพ์

ข้อผิดพลาดหรือข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานออกมา

 • Incompatible Printhead (หัวพิมพ์ที่ไม่รองรับ)

 • Missing or Failed Printhead (หัวพิมพ์ขาดหายไปหรือหัวพิมพ์มีปัญหา)

 • Printhead Appears to be Missing or Damaged (หัวพิมพ์ขาดหายไปหรือหัวพิมพ์มีปัญหา)

 • Printhead Failure (หัวพิมพ์ล้มเหลว)

 • Printhead is Missing, Not Detected, or Not Properly Installed (ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ตรวจไม่พบ หรือติดตั้งหัวพิมพ์ไม่ถูกต้อง)

 • Printhead Missing (หัวพิมพ์ขาดหายไป)

 • Printhead Missing or Damaged (หัวพิมพ์ขาดหายไปหรือชำรุด)

 • Printhead Problem (ปัญหาหัวพิมพ์)

ระบุประเภทของตลับหมึกของคุณเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

ประเภทตลับหมึกพิมพ์

แก้ไขข้อผิดพลาดหัวพิมพ์ (ตลับหมึก 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

แก้ไขข้อผิดพลาด เช่น 'Incompatible printhead' (หัวพิมพ์ที่ไม่รองรับ), 'Missing or failed printhead' (ไม่มีหัวพิมพ์หรือหัวพิมพ์ไม่ทำงาน) และ 'Printhead problem' (ปัญหาหัวพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 และ 935

ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ HP 904

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาหัวพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีหัวพิมพ์ชนิดถอดออกได้ คุณสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนหัวพิมพ์หรือบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

 1. เปิดฝาช่องหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนดำเนินการต่อ

 2. มองหาสลักล็อกที่แคร่ตลับหมึก

  หัวพิมพ์ที่มีสลักล็อก
  • หากไม่มีสลักล็อก แสดงว่าเป็นหัวพิมพ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

  • หากมีสลักล็อก ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป

 3. นำตลับหมึกทั้งหมดออกจากแคร่ตลับหมึก กดลงบนแท็บของตลับหมึกแต่ละตัว จากนั้นยกออกจากแคร่ตลับหมึก

  ข้อควรระวัง:

  อย่าทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้นอกเครื่องพิมพ์นานเกินกว่า 30 นาที เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์

  การถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 4. ยกสลักล็อกของแคร่ตลับหมึกจนสุด

  การยกสลักล็อกหัวพิมพ์
 5. จับที่ด้านข้างของหัวพิมพ์เพื่อนำหัวพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก

  การถอดหัวพิมพ์
 6. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำกลั่นหรือน้ำดื่มแล้วบิดหมาดๆ จากนั้นเช็ดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจากด้านล่างไปยังด้านบนจนกระทั่งไม่มีหมึกปรากฏขึ้นบนผ้า อย่าเช็ดผ่านขอบระหว่างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าและหัวฉีดหมึก

  ข้อควรระวัง:

  อย่าให้นิ้วมือสัมผัสโดนหน้าสัมผัสสีทองแดง

  การทำความสะอาดหน้าสัมผัสของหัวพิมพ์
 7. ใช้พื้นที่สะอาดของผ้าที่ชุบน้ำบิดหมาด เช็ดหมึกที่ค้างอยู่และฝุ่นละอองออกจากขอบระหว่างหัวฉีดหมึกและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า

  การทำความสะอาดพื้นที่ระหว่างหน้าสัมผัสและหัวฉีดหมึก
 8. ใช้พื้นที่สะอาดของผ้าที่ชุบน้ำบิดหมาดเช็ดแนวลาดทั้งสองด้านของหัวฉีดหมึก เช็ดออกจากหัวฉีดหมึกเท่านั้น

  การทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ หัวฉีดหมึก
 9. เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ก่อนหน้าโดยใช้ผ้าแห้งสะอาดที่ไม่เป็นขุย

 10. ใช้พื้นที่สะอาดของผ้าที่ชุบน้ำบิดหมาดเช็ดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ตลับหมึกจากบนลงล่างจนกระทั่งไม่มีหมึกปรากฏขึ้นบนผ้า

  การทำความสะอาดหน้าสัมผัสในแคร่ตลับหมึก
 11. เช็ดทำความสะอาดหน้าสัมผัสโดยใช้ผ้าแห้งสะอาดที่ไม่เป็นขุย

 12. เลื่อนหัวพิมพ์กลับเข้าไปในแคร่ตลับหมึก จากนั้นกดสลักล็อกจนสุด

  การปิดสลักล็อกหัวพิมพ์
 13. ใส่ตลับหมึกแต่ละตัวเข้าไปในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกล็อคเข้าที่และไม่มีส่วนยื่นออกมา

 14. ปิดฝาหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์

  • หากข้อผิดพลาดไม่ปรากฏขึ้นอีก แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

  • หากข้อผิดพลาดยังคงปรากฏขึ้น ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป

 15. ไปที่ HP Parts Store หากคุณอยู่ในเอเชียแปซิฟิก เว็บไซต์จะนำคุณไปยังศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

 16. ค้นหาหมายเลขหัวพิมพ์ของคุณ

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณใช้ตลับหมึกสี่ตัว ให้ค้นหา CN643A

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณใช้ตลับหมึกห้าตัว ให้ค้นหา CN642A

 17. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสั่งซื้อซื้อหัวพิมพ์

  หมายเหตุ:

  หากคุณมีหัวพิมพ์ที่มีปัญหา หัวพิมพ์อาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ไปที่หัวข้อ เกี่ยวกับตลับหมึกแท้จาก HP การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ HP

 18. ติดตั้งหัวพิมพ์เปลี่ยนทดแทน หากยังเกิดปัญหา ให้้นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

แก้ไขข้อผิดพลาดหัวพิมพ์ (ตลับหมึก 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

แก้ไขข้อผิดพลาด เช่น 'Incompatible printhead' (หัวพิมพ์ที่ไม่รองรับ), 'Missing or failed printhead' (ไม่มีหัวพิมพ์หรือหัวพิมพ์ไม่ทำงาน) และ 'Printhead problem' (ปัญหาหัวพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก HP 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 และ 969

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ HP 950

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 • อัพเดตจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีจอระบบสัมผัสหรือเมนูที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HP เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดต ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ในเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  จากเครื่องพิมพ์ ให้ค้นหาเมนู Product Update (ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์) หรือ Check for Updates (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต) โดยกดที่ไอคอน HP ePrint หรือปุ่ม ( หรือ ) หรือเปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Service (บริการ) หรือ Settings (การตั้งค่า) เลือก Preferences (การกำหนดลักษณะ), Printer Maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์) หรือ Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Web Services (บริการบนเว็บ), Printer Update (อัพเดตเครื่องพิมพ์) หรือ LaserJet Update (อัพเดต LaserJet )

 • ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP: ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ให้ไปที่หัวข้อ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่อยู่ในรายการ Firmware (เฟิร์มแวร์)

 • ติดตั้งข้อมูลอัพเดตผ่านแอพ HP Smart: ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ HP Smart จาก 123.hp.com (Android, iOS, iPadOS) HP Smart - Microsoft Store (Windows) หรือ HP Smart - Mac App Store (macOS) หลังจากเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (EWS))หรือ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) หรือ Web Services (บริการบนเว็บ) จากนั้นคลิกที่ Printer Updates (ข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์)

ติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่หากหัวพิมพ์เป็นชนิดเปลี่ยนใหม่ได้

หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีหัวพิมพ์ชนิดถอดออกได้ คุณสามารถถอดเปลี่ยนด้วยตัวเอง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนหัวพิมพ์หรือบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

 1. เปิดฝาช่องหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนดำเนินการต่อ

 2. มองหาสลักล็อกที่แคร่ตลับหมึก

  สลักล็อกบนแคร่ตลับหมึก
  • หากไม่มีสลักล็อก แสดงว่าเป็นหัวพิมพ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

  • หากมีสลักล็อก ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป

 3. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 4. ยกสลักล็อกแคร่ตลับหมึก ยกหัวพิมพ์เล็กน้อย ใส่หัวพิมพ์ลงไปในแคร่ตลับหมึกพิมพ์ เลื่อนไปมาทางซ้ายและขวา จากนั้นกดสลักล็อกแคร่ตลับหมึกลงจนสุด

  การใส่หัวพิมพ์กลับเข้าไป
 5. ปิดฝาหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์

 6. ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

  หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดยังปรากฏขึ้น บางครั้งปัญหายังคงมีอยู่หลังจากใส่หัวพิมพ์แล้ว ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่อีกครั้ง และเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปหากข้อผิดพลาดยังคงปรากฏขึ้น

 7. ไปที่ HP Parts Store หากคุณอยู่ในเอเชียแปซิฟิก เว็บไซต์จะนำคุณไปยังศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

 8. ค้นหาหมายเลขหัวพิมพ์ของคุณ

  • สำหรับตลับหมึก 950 และ 951 ให้ค้นหา CR322A (อเมริกา), CR324A (ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา) หรือ CR326A (เอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น)

  • สำหรับตลับหมึก 952-959 ให้ค้นหา M0H91A

  • สำหรับตลับหมึก 962-969 ให้ค้นหา 3JB16A

 9. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสั่งซื้อซื้อหัวพิมพ์

  หมายเหตุ:

  หากคุณมีหัวพิมพ์ที่มีปัญหา หัวพิมพ์อาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ไปที่หัวข้อ เกี่ยวกับตลับหมึกแท้จาก HP การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ HP

 10. ติดตั้งหัวพิมพ์เปลี่ยนทดแทน หากยังเกิดปัญหา ให้้นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

แก้ไขข้อผิดพลาดหัวพิมพ์ (ตลับหมึก 10-13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89 727, 728, 777 และ 940)

แก้ไขข้อผิดพลาด เช่น 'Incompatible printhead' (หัวพิมพ์ที่ไม่รองรับ), 'Missing or failed printhead' (ไม่มีหัวพิมพ์หรือหัวพิมพ์ไม่ทำงาน) และ 'Printhead problem' (ปัญหาหัวพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก HP 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 และ 940

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ HP 10

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

ทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของหัวพิมพ์

การทำความสะอาดหน้าสัมผัสที่หัวพิมพ์และด้านในเครื่องพิมพ์อาจแก้ไขข้อผิดพลาดและปัญหาของหัวพิมพ์ได้

ข้อควรระวัง:

ขั้นตอนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการถอดหัวพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ เตรียมพร้อมก่อนทำขั้นตอนทำความสะอาดภายในเวลาหลายนาทีเพื่อป้องกันหัวฉีดหมึกเสียหาย

 1. เปิดฝาปิดของช่องหัวพิมพ์

  การเปิดฝาปิดเพื่อเข้าถึงหัวพิมพ์
 2. อ่านข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ทำความสะอาดหน้าสัมผัสบนหัวพิมพ์ตามที่ระบุในข้อผิดพลาด

  หมายเหตุ:

  หัวพิมพ์สีดำ/สีเหลืองอยู่ในช่องหัวพิมพ์ด้านซ้าย หัวพิมพ์สีม่วง/สีฟ้าอยู่ในช่องหัวพิมพ์ด้านขวา

 3. เลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางซ้าย ปุ่มกดและเมนูบนเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามรุ่น

  • OfficeJet Pro 8500A: กดเลือก Change Printheads (เปลี่ยนหัวพิมพ์)

  • OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600 และ Photosmart Pro B9180: กด OK (ตกลง) ค้างไว้ห้าวินาที

  • OfficeJet Pro K5400: กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

  • Photosmart Pro B8850: กดปุ่ม Toolbox (กล่องเครื่องมือ) ค้างไว้เป็นเวลาสามถึงห้าวินาที

 4. รอให้แคร่ตลับหมึกเลื่อนไปยังช่องติดตั้ง

 5. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 6. ยกสลักล็อกหัวพิมพ์

  การยกสลักล็อกหัวพิมพ์
 7. ใช้ผ้าแห้งสะอาดที่ไม่เป็นขุย

 8. ยกมือจับเพื่อดึงหัวพิมพ์ออกจากช่องติดตั้ง

  การถอดหัวพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 9. ใช้ผ้าสะอาดเพื่อเช็ดหมึกหรือสิ่งสกปรกออกจากหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่หัวพิมพ์

  ข้อควรระวัง:

  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหัวพิมพ์ อย่าเช็ดหรือสัมผัสที่หัวฉีดหมึกหรือให้หัวฉีดหมึกสัมผัสกับพื้นผิวอื่นๆ

  หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของหัวพิมพ์และหัวฉีดหมึก

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1.

  หน้าสัมผัสของหัวพิมพ์ (ทำความสะอาดเท่านั้น)

  2.

  หัวฉีดหมึก (ห้ามสัมผัสหรือทำความสะอาด)

 10. วางหัวพิมพ์ที่ลงด้านข้างบนกระดาษหรือกระดาษผ้า

 11. ใช้พื้นที่สะอาดของผ้าเพื่อเช็ดหมึกหรือสิ่งสกปรกออกจากหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่แคร่ตลับหมึก

  การทำความสะอาดหน้าสัมผัสในแคร่ตลับหมึก
 12. ใส่หัวพิมพ์กลับเข้าไปในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี จากนั้นกดที่มือจับด้านล่าง

 13. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับหัวพิมพ์อื่น หากถูกระบุไว้ในข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

 14. ปิดสลักล็อกหัวพิมพ์

 15. ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

 16. ปิดฝาปิดช่องหัวพิมพ์

 17. กดเลือก Done (เสร็จสิ้น), OK (ตกลง) หรือ Resume (ดำเนินการต่อ) เมื่อได้รับแจ้ง

เปลี่ยนหัวพิมพ์

เปลี่ยนหัวพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและปัญหาของหัวพิมพ์

 1. เปิดฝาปิดของช่องหัวพิมพ์

  การเปิดฝาปิดเพื่อเข้าถึงหัวพิมพ์
 2. หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์ที่ถูกระบุในข้อผิดพลาด

  หมายเหตุ:

  หัวพิมพ์สีดำ/สีเหลืองอยู่ในช่องหัวพิมพ์ด้านซ้าย หัวพิมพ์สีม่วง/สีฟ้าอยู่ในช่องหัวพิมพ์ด้านขวา

 3. เลื่อนแคร่ตลับหมึกไปทางซ้าย ปุ่มกดและเมนูบนเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามรุ่น

  • OfficeJet Pro 8500A: กดเลือก Change Printheads (เปลี่ยนหัวพิมพ์)

  • OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600 และ Photosmart Pro B9180: กด OK (ตกลง) ค้างไว้ห้าวินาที

  • OfficeJet Pro K5400: กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

  • Photosmart Pro B8850: กดปุ่ม Toolbox (กล่องเครื่องมือ) ค้างไว้เป็นเวลาสามถึงห้าวินาที

 4. รอให้แคร่ตลับหมึกเลื่อนไปยังช่องติดตั้ง

 5. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 6. ยกสลักล็อกหัวพิมพ์

  การยกสลักล็อกหัวพิมพ์
 7. ยกมือจับเพื่อดึงหัวพิมพ์ออกจากช่องติดตั้ง

  การถอดหัวพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 8. ไปที่หัวข้อ HP Store จากนั้นค้นหาหมายเลขรุ่นที่ระบุบนฉลากเพื่อสั่งซื้อหัวพิมพ์เปลี่ยนแทน

 9. ขณะที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ให้เขย่าหัวพิมพ์ใหม่ขึ้นลงอย่างน้อยหกครั้ง

  การเขย่าหัวพิมพ์ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์
 10. นำหัวพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นถอดฝาป้องกันออกจากหัวฉีดหมึก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหัวพิมพ์ อย่าสัมผัสที่หัวฉีดหมึกหรือให้หัวฉีดหมึกสัมผัสกับพื้นผิวอื่นๆ

  การถอดฝาปิดหัวพิมพ์
 11. ใส่หัวพิมพ์เข้าไปในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี จากนั้นกดที่มือจับด้านล่าง

 12. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับหัวพิมพ์อื่น หากถูกระบุไว้ในข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

 13. ปิดสลักล็อกหัวพิมพ์

 14. ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

 15. ปิดฝาปิดช่องหัวพิมพ์

 16. กดเลือก Done (เสร็จสิ้น), OK (ตกลง) หรือ Resume (ดำเนินการต่อ) เมื่อได้รับแจ้ง

 17. ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เมื่อได้รับแจ้ง

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

แก้ไขข้อผิดพลาดหัวพิมพ์ (ตลับหมึก 02, 17, 363, 801)

แก้ไขข้อผิดพลาด เช่น Incompatible printhead' (เครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับ), 'Missing or failed printhead' (หัวพิมพ์ขาดหายไปหรือชำรุด) และ 'Printhead problem' (ปัญหาหัวพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก HP 02, 17, 363 และ 801

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ HP 02

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย