ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Used, Refilled, or Counterfeit ink (ตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว ตลับหมีกพิมพ์รีฟิล หรือตลับหมึกพิมพ์ของปลอม)

ข้อความต่อไปนี้ (หรือคล้ายกัน) จะปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งาน ข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นการแจ้งว่ามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ของแปลม แต่ก็อาจแสดงขึ้นเมื่อใช้งานตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้หมดหรือเกือบหมดแล้วเช่นกัน

 • Used, Refilled, or Counterfeit ink cartridge Detected (ตรวจพบตลับหมึกพิมพ์ใช้แล้ว ตลับหมีกพิมพ์รีฟิล หรือตลับหมึกพิมพ์ของปลอม)

 • คำแนะนำเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม

HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกรีฟิล HP แนะนำให้ใช้ตลับหมึกของแท้ของ HP หรือผงหมึกพิมพ์จากHP Store ไปที่ โปรแกรมป้องกันของเลียนแบบและการฉ้อโกงของ HP เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตลับหมึกแท้ของ HP

หากข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นกับตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ ให้เลือก No (ไม่), OK (ตกลง) หรือ Continue (ดำเนินการต่อ) หากเครื่องพิมพ์งานได้เสร็จสมบูรณ์ แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แต่คุณอาจต้องยกเลิกข้อความทุกครั้งที่พิมพ์จนกว่าจะใช้หมึกในตลับหมึกจนหมด หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับหมึก

 1. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ด้วยบตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP ค้นหาหมายเลขตลับหมึกและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง HP ของคุณได้ที่ HP Store หรือร้านค้าปลีกในท้องถิ่น

  หมายเหตุ:

  หากคุณมีตลับหมึก HP ที่มีปัญหา ตลับหมึกนั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ไปที่หัวข้อ เกี่ยวกับตลับหมึกแท้จาก HP จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้และการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ HP

 2. เปิดฝาช่องหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนดำเนินการต่อ

 3. นำตลับหมึกตามที่ระบุในข้อความแจ้งข้อผิดพลาดออก จากนั้นใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในช่องติดตั้ง

 4. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่นๆ ที่ถูกระบุในข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

 5. ปิดฝาหรือฝาปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย