ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ข้อความ 'Enter WPS PIN' (ใส่รหัส PIN ของ WPS) ปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP

ข้อความ Enter the WPS PIN for your printer (ใส่รหัส WPS สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า แต่คุณไม่พบรหัส PIN

ค้นหารหัส PIN ของ WPS

ค้นหาและใส่รหัส WPS เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คุณมีเวลาครู่หนึ่ง (90 วินาทีสำหรับรุ่นส่วนใหญ่) เพื่อใส่รหัส PIN ก่อนหมดอายุใช้งาน

ใส่รหัส WPS สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณที่พร้อมท์ใน Windows 10
  1. หลังจากพร้อมท์แจ้งป้อนรหัส PIN ของ WPS ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ ให้ค้นหา PIN ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือเอกสารข้อมูลที่จัดพิมพ์ในระหว่างการตั้งค่า

  2. ใส่รหัส PIN จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

  3. หากรหัส PIN ใช้ไม่ได้ผล ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย