ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet ENVY 6000, 6400 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, 6078 6475, 6476, 6478, ENVY 6010e, 6020, 6020e, 6022, 6022e, 6030e, 6030e, 6032, 6032e, 6034e, 6052e, 6055, 6055e, 6075e, 6420e, 6430e, 6432e, 6452e, 6455e, 6458e, 644 เครื่องพิมพ์75e, ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 และ 6458 All-in-One
ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ติดตั้งแอพหรือซอฟต์แวร์ HP Smart เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย ใส่กระดาษ ติดตั้งตลับหมึก และจัดเรียงเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 1. นำเครื่องพิมพ์และสายไฟออกจากกล่อง
 2. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกและนำไปรีไซเคิล
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์
  การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
เครื่องพิมพ์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
การเสียบต่อสายไฟ
การเสียบต่อสายไฟ

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

ใช้แอพ HP Smart หรือ HP Easy Start เพื่อช่วยติดตั้งเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายไร้สาย (แนะนำ) หรือผ่านสาย USB
หากคุณไม่เห็นคำแนะนำในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ระหว่างการติดตั้งแอพหรือซอฟต์แวร์ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป ไม่เช่นนั้นการติดตั้งจะเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษและติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

ใส่กระดาษ U.S. Letter ธรรมดาหรือ A4 ลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
 1. ดึงถาดป้อนกระดาษออก
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  การดึงถาดป้อนกระดาษออก
  การดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ
 3. ใส่ปึกกระดาษเปล่าสีขาวเข้าไปในถาดกระดาษ
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  การใส่กระดาษ
  การใส่กระดาษ
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนสัมผัสกับขอบกระดาษ ปึกกระดาษควรไถลไปตามตัวปรับได้ง่าย
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามา
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามา
 5. ปิดถาดป้อนเอกสาร
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  การปิดถาดป้อนกระดาษ
  การปิดถาดป้อนกระดาษ
 6. ยกฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ขึ้นโดยจับยึดที่ช่องที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งล็อคเข้าที่
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์เคลื่อนไปทางซ้ายเล็กน้อย
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 7. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 8. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  การจับที่ด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 9. ดึงเทปพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นนำบรรจุภัณฑ์และเทปไปทิ้งหรือรีไซเคิล
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ดึงเทปพลาสติกออก
 10. ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปในช่อง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดฝาตลับหมึกจนกระทั่งตลับหมึกล็อคเข้าที่
  บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์สีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์ดำไว้ทางขวา
  การติดตั้งตลับหมึก
 11. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อีกตลับหนึ่ง
 12. หย่อนฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ลง จากนั้นกดเบาๆ เพื่อให้ล็อคเข้าที่
  บันทึก
  หากคุณไม่ได้ทำการจัดเรียงเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้งแอพหรือซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงโดยอัตโนมัติหลังจากพิมพ์เอกสารไปแล้ว 3 หน้า ทำตามคำแนะนำในหน้าจัดเรียงเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการจัดเรียง

ขั้นตอนที่ 5: ลงทะเบียนใน HP Instant Ink (ไม่บังคับ)

เครื่องพิมพ์ของคุณมีสิทธิ์เข้าร่วม HP Instant Ink ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และช่วยคุณประหยัดเวลาได้ หลังจากลงทะเบียนแล้ว เครื่องพิมพ์จะเฝ้าตรวจสอบระดับหมึกของเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ จากนั้น HP Instant Ink จะจัดส่งตลับหมึกพิมพ์ใหม่มาให้ทางไปรษณีย์เมื่อระดับหมึกเหลือน้อย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยไปที่เว็บไซต์แห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย