ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - ปัญหาสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง

ตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานต่อไปนี้

ตรวจสอบว่าสแกนเนอร์มีไฟเข้าเครื่อง

ต่อสายไฟระหว่างสแกนเนอร์และเต้ารับไฟฟ้า
 • ตรวจดูว่าได้ต่อสายไฟไว้เป็นอย่างดีระหว่างสแกนเนอร์กับเต้ารับไฟฟ้าที่มีไฟเข้า
 • หากต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ต้องแน่ใจว่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้เข้ากับเต้าเสียบและเปิดสวิตช์ไว้แล้ว
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ได้รับการจ่ายไฟ
  • ตรวจสอบว่าไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องบนแผงควบคุมสว่างอยู่
  • หากไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องไม่สว่าง ให้ตรวจสอบว่ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากที่เสียบอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟหรือไม่
  • หากมีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก แต่ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องยังคงไม่สว่าง แสดงว่าอุปกรณ์จ่ายไฟอาจผิดปกติ ไปที่หน้าหลักการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับความช่วยเหลือ:

สแกนเนอร์เปิดไม่ติด

ถ้าสแกนเนอร์ไม่เปิดหลังจากคุณกดปุ่มเปิด/ปิด ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:
 • อาจยังไม่ได้เสียบปลั๊กตกลง ตรวจสอบว่าไม่ได้ถอดสายไฟออกจากสแกนเนอร์หรือถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 • อุปกรณ์จ่ายไฟอาจไม่ทำงาน
  • ตรวจสอบว่าไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องบนแผงควบคุมสว่างอยู่
  • หากไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องไม่สว่าง ให้ตรวจสอบว่ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากที่เสียบอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟหรือไม่
  • หากมีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก แต่ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องยังคงไม่สว่าง แสดงว่าอุปกรณ์จ่ายไฟอาจผิดปกติ ไปที่หน้าหลักการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับความช่วยเหลือ:

สแกนเนอร์หยุดชั่วคราวหรือปิดเครื่อง

หากสแกนเนอร์หยุดสแกน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้เริ่มสแกนอีกครั้งเพื่อดูว่าสแกนเนอร์ทำงานหรือไม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 1. สายสัญญาณอาจหลวม ดูให้แน่ใจว่า ได้เชื่อมต่อทั้งสาย USB และอุปกรณ์จ่ายไฟไว้ถูกต้องแล้ว
  ใช้สายสัญญาณที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ สาย USB อื่นอาจเข้ากันไม่ได้กับสแกนเนอร์
 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ได้รับการจ่ายไฟ
  1. ตรวจสอบว่าไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องบนแผงควบคุมสว่างอยู่
  2. หากไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องไม่สว่าง ให้ตรวจสอบว่ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากที่เสียบอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟหรือไม่
  3. หากมีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก แต่ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องยังคงไม่สว่าง ให้ถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ รอ 30 วินาที แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไป
  4. หากแก้ไขปัญหาไม่ได้ แสดงว่าอุปกรณ์จ่ายไฟอาจผิดปกติ ไปที่หน้าหลักการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับความช่วยเหลือ:
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. Windows: บนคอมพิวเตอร์ให้เปิดแผงควบคุม และใช้เครื่องมือ Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) ในการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันต่อไปนี้:
  • ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ HP ScanJet พื้นฐาน
  • ไดรเวอร์ HP ScanJet ISIS
  • HP ScanJet Plugin
  • สแกน HP
 5. เสียบสาย USB และแหล่งจ่ายไฟกลับเข้าไปที่สแกนเนอร์ จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดสแกนเนอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ HP ScanJet อีกครั้ง

สแกนเนอร์ยังคงปิดทำงาน

ถ้าสแกนเนอร์ยังคงปิดอยู่ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามระบบปฏิบัติการของคุณ
ตามค่าเริ่มต้น สแกนเนอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปก่อนไม่มีการทำงาน 15 นาที และจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการทำงานเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อประหยัดพลังงาน
Windows: เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดใช้ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร์ HP)
 2. คลิกแท็บ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือกการตั้งค่าโหมดพักเครื่องและปิดเครื่องอัตโนมัติที่ต้องการ
  • เมื่อต้องการระบุระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานหลังจากที่สแกนเนอร์เข้าสู่โหมดพักเครื่อง ให้เลือก 15 minutes (15 นาที) หรือ 1 hour (1 ชั่วโมง) จากรายการดรอปดาวน์ Put the scanner to sleep after (ทำให้สแกนเนอร์เข้าสู่โหมดพักเครื่องหลังจาก)
  • เมื่อต้องการระบุระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานหลังจากที่สแกนเนอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ให้เลือกค่าที่เหมาะสม (1 hour (1 ชั่วโมง), 2 hours (2 ชั่วโมง), 4 hours (4 ชั่วโมง) หรือ 8 hours (8 ชั่วโมง)) จากรายการดรอปดาวน์ Turn off the scanner after (ปิดสแกนเนอร์หลังจาก)
 3. คลิก ใช้
macOS: ใช้ HP Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นเหล่านี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย