ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - กระดาษติด

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการแก้ปัญหากระดาษติด
บันทึก
การสแกนหน้ากระดาษที่ชื้นหรือเปียกอาจทำให้กระดาษติด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากระดาษที่กำลังป้อนนั้นแห้งสนิทดีแล้ว (เช่น ผงหมึกแห้ง หรือไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เปียกชื้นใดๆ เช่น กาวหรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษ)

ดึงกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อนำกระดาษที่ติดออก
 1. ดึงสลักไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  ดึงสลักไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 3. ดึงเอกสารต้นฉบับหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกจากเส้นทางกระดาษ
 4. เอาเศษวัสดุใด ๆ ที่มองเห็นได้ (เช่น กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ) ออกจากเส้นทางกระดาษ
 5. ตรวจสอบลูกกลิ้งสี่ตัวที่ด้านหน้า และลูกกลิ้งห้าตัวที่ด้านหลังของฝาตัวป้อนกระดาษ และเช็ดเศษสิ่งสกปรกออก
 6. กดบนทั้งสองด้านของฝาตัวป้อนกระดาษให้แน่นพร้อมกันเพื่อปิดฝา
 7. ใส่ต้นฉบับทั้งหมดลงในถาดป้อนกระดาษ และสแกนอีกครั้ง

สิ่งที่ป้อนลงในสแกนเนอร์ติดบ่อยครั้ง

ตรวจสอบต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
 • วัสดุที่สแกนอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับเอกสารต้นฉบับที่ยอมรับได้
 • วัสดุที่สแกนอาจมีบางอย่างติดอยู่ เช่น ลวดเย็บกระดาษหรือกระดาษโน้ตที่มีแถบกาวบนเอกสารต้นฉบับ ดังนั้นต้องดึงออก
 • ตัวปรับกระดาษต้องชิดพอดีกับขอบของเอกสารต้นฉบับ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย