ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P2035 Series - ไฟกะพริบ

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

รูปภาพ : แผงควบคุม
คำอธิบายแผงควบคุม
ตัวเลข
ส่วนประกอบของแผงควบคุม
1
ไฟ Jam (กระดาษติด): แจ้งว่ามีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์
2
ไฟ Toner (หมึกพิมพ์): หากตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย ไฟหมึกจะสว่างขึ้น เมื่อถอดตลับหมึกพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ ไฟหมึกจะกะพริบ
3
ไฟ Paper out (กระดาษหมด): แสดงว่าไม่มีกระดาษเหลือในเครื่องพิมพ์
4
ไฟ Attention (เตือน): แสดงว่าฝาปิดตลับหมึกพิมพ์เปิดอยู่ หรือเกิดข้อผิดพลาดอื่น ๆ
5
ไฟ Ready (พร้อม): แสดงว่าเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการพิมพ์
6
ไฟและ ปุ่ม Go (ไป)
7
ปุ่ม Cancel (ยกเลิก): หากต้องการยกเลิกงานพิมพ์ที่กำลังพิมพ์ ให้กดปุ่มยกเลิก
คำอธิบายไฟสถานะ
สัญลักษณ์สำหรับ "ไฟดับ"
สัญลักษณ์สำหรับ "ไฟสว่าง"
สัญลักษณ์สำหรับ "ไฟกะพริบ"
ข้อความแจ้งไฟแผงควบคุม
สถานะของไฟ
สถานะของเครื่องพิมพ์
การดำเนินการ
ไฟ ไป, พร้อม และ เตือน ทั้งหมดกระพริบ
เริ่มการทำงาน/เริ่มต้นการทำงาน
ขณะที่อยู่ในสถานะเริ่มทำงาน ไฟไป ไฟพร้อม และไฟเตือนจะกะพริบตามลำดับ
การเริ่มการทำงานของ Reconfiguration (การกำหนดค่าใหม่)
ระหว่างการเริ่มทำงานของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถขอลำดับการเริ่มต้นพิเศษที่กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ใหม่ได้ เมื่อมีการร้องขอลำดับใดลำดับหนึ่ง เช่น การรีเซ็ตตอนเครื่องเย็น ไฟจะวนซ้ำในสถานะเริ่มการทำงาน/เริ่มต้นการทำงาน
ยกเลิกงาน
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิก เครื่องพิมพ์จะกลับเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน
ระหว่างการเริ่มการทำงาน การกำหนดค่าใหม่ และการยกเลิกงาน ปุ่มกดจะไม่มีเอฟเฟกต์ใด ๆ
ไฟ พร้อม จะติดสว่าง
พร้อม
เครื่องพิมพ์พร้อมโดยไม่มีการทำงาน
หากต้องการพิมพ์หน้าการกำหนดค่า ให้กดปุ่ม ไป ค้างไว้ 5 วินาทีขณะที่ไฟพร้อมของอุปกรณ์ติด และไม่มีงานอื่นกำลังพิมพ์อยู่
ไฟ พร้อม กระพริบอยู่
กำลังประมวลผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลหรือรับข้อมูล
ในการยกเลิกงานพิมพ์ ให้กดปุ่ม ยกเลิก
ไฟ เตือน กระพริบอยู่ และไฟ ไป สว่างขึ้น
ข้อผิดพลาดจากการป้อนด้วยตนเอง หรือ ข้อผิดพลาดต่อเนื่อง
สามารถเข้าถึงสถานะนี้ได้ในกรณีต่อไปนี้:
  • ป้อนด้วยตนเอง
  • ข้อผิดพลาดต่อเนื่องทั่วไป
  • ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าหน่วยความจำ
  • ข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะ/งาน
หากต้องการกู้คืนจากข้อผิดพลาดและพิมพ์ข้อมูลเท่าที่เป็นไปได้ ให้กดปุ่ม ไป
หากการกู้คืนสำเร็จ เครื่องพิมพ์จะไปที่สถานะการประมวลผลข้อมูลและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
หากการกู้คืนไม่สำเร็จ เครื่องพิมพ์จะกลับสู่สถานะข้อผิดพลาดต่อเนื่อง
ไฟ เตือน จะกะพริบ
ข้อควรสนใจ
ฝาช่องตลับหมึกพิมพ์เปิดอยู่
ปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
ไฟ เตือน, พร้อม และ ไป สว่างขึ้น
ข้อผิดพลาดร้ายแรง
  • ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 10 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
  • หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อ HP customer support
ไฟ หมึกพิมพ์ และไฟ พร้อม สว่างขึ้น
Toner Low (หมึกพิมพ์เหลือน้อย)
ไฟแสดงการทำงานและไฟแจ้งเตือนทำหน้าที่เป็นอิสระจากสถานะที่มีหมึกพิมพ์เหลือน้อย
สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ใหม่และเตรียมให้พร้อม
ไฟ หมึกพิมพ์ กะพริบ
หมึกพิมพ์หมด
ตลับหมึกพิมพ์ถูกนำออกจากเครื่องพิมพ์
ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปใหม่ในเครื่องพิมพ์
ไฟ กระดาษติด กะพริบ
กระดาษติด
นำกระดาษที่ติดออก ดู Clear jams
ไฟ กระดาษติด สว่างขึ้นและไฟ กระดาษหมด กระพริบ
กระดาษหมด
ใส่กระดาษหรือสื่อพิมพ์อื่น ๆ
ไฟ กระดาษติด สว่างขึ้น ไฟ กระดาษหมด กระพริบ และไฟ ไป สว่างขึ้น
แท่นกระดาษ
ไม่รองรับกระดาษหรือสื่อพิมพ์อื่นที่ใส่
ใส่กระดาษหรือสื่อพิมพ์อื่นที่ยอมรับได้
กดปุ่ม ไป เพื่อลบล้างเงื่อนไข


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย