ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ข้อความ "ออฟไลน์" หรือ "ข้อผิดพลาดการพิมพ์" ปรากฏขึ้นขณะพิมพ์งานผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows)

ปัญหา

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่พิมพ์งานและสถานะเครื่องพิมพ์แสดง “ออฟไลน์” หรือ “ข้อผิดพลาดการพิมพ์" บนคอมพิวเตอร์
ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยหรือเป็นระยะๆ และเกิดขึ้นเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10
บันทึก
ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ชั่วคราวหลังจากรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์

สาเหตุ

ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์จัดทำ พอร์ต WSD (Web Services สำหรับอุปกรณ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10

วิธีการแก้ปัญหา

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์โดยใช้ พอร์ต TCP/IP แทนการใช้ พอร์ต WSD
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดทำ พอร์ต TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. เปิดโฟลเดอร์ Devices And Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ M436 แล้วเลือก Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 3. เลือกแท็บ Ports (พอร์ต)
  รูปภาพ : พอร์ต WSD
 4. คลิก Add Port (เพิ่มพอร์ต)
 5. บนหน้าต่าง Printer Ports (พอร์ตเครื่องพิมพ์) เลือก Standard TCP/IP Port (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) จากนั้นคลิก New Port (พอร์ตใหม่)
  รูปภาพ : พอร์ตเครื่องพิมพ์
 6. เลือก Next (ถัดไป) บน Printer Port Wizard (ตัวช่วยสร้างพอร์ตเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : ตัวช่วยสร้างพอร์ตเครื่องพิมพ์
 7. พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในกล่องข้อความ Printer Name or IP Address (ชื่อเครื่องพิมพ์หรือ IP แอดเดรส)
  บันทึก
  สำหรับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากเมนู Reports (รายงาน) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : IP แอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์
  Printer Port Wizard (ตัวช่วยสร้างพอร์ตเครื่องพิมพ์) จะจัดทำ TCP/IP Port (พอร์ต TCP/IP) สำหรับเครื่องพิมพ์
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของเครื่องพิมพ์เป็น "ออนไลน์" ใน Windows รวมทั้งเครื่องพิมพ์ไม่มีปัญหาในการพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย