ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - การพิมพ์ Windows

แนะนำ

หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงวิธีการทำงานพิมพ์พื้นฐานใน Windows

วิธีการพิมพ์ (Windows)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสำหรับ Windows
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ ในการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้คลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากแอปหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ (?) ในไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจแตกต่างจากที่แสดงที่นี่ แต่ขั้นตอนจะเหมือนกัน
  รูปภาพ : หน้าจอการเลือกเครื่องพิมพ์
 3. คลิกหรือแตะแท็บในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น กำหนดการวางแนวกระดาษ แหล่งกระดาษ ประเภทกระดาษ ขนาดกระดาษ และการตั้งค่าคุณภาพบนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 4. คลิกหรือแตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการพิมพ์จากหน้าจอนี้
 5. คลิกหรือแตะปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

วิธีการหยุดหรือยกเลิกงานพิมพ์ (Windows)

 1. หากงานพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่ ให้ยกเลิกโดยการกดปุ่ม บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หากงานพิมพ์ดำเนินการไปมากแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์นั้น
  บันทึก
  การกดปุ่ม จะลบงานที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ ในกรณีที่มีงานกำลังดำเนินการอยู่หลายงาน การกดปุ่ม จะลบงานที่แสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 2. นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือคิวการพิมพ์ได้ด้วย
  • โปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยทั่วไป กล่องโต้ตอบจะแสดงชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้
  • คิวการพิมพ์ของ Windows: หากมีการพิมพ์ค้างอยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) หรือตัวเก็บพักการพิมพ์ ให้ลบงานพิมพ์นั้น
   • Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)
   • Windows Vista: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)
   • Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)
   • Windows 8: คลิกขวาค้างไว้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเมนู แล้วคลิก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)
   • Windows 10: คลิกขวาที่ไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

การเปิดการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์

บันทึก
 • เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) คุณอาจเห็นเครื่องหมายแจ้งเตือน หรือ เครื่องหมาย หมายความว่าคุณสามารถเลือกตัวเลือกบางอย่างได้ แต่ไม่แนะนำ และเครื่องหมาย หมายความว่าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกนั้นเนื่องจากการตั้งค่าของเครื่องหรือสภาพแวดล้อม
 1. เปิดเอกสารที่ต้องการพิมพ์
 2. เลือก Print (พิมพ์) จากเมนูไฟล์ หน้าต่าง Print (พิมพ์) จะปรากฏขึ้น
 3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณถูกเลือกไว้
 4. คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (การกำหนดลักษณะ)
บันทึก
 • คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพื่อประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์ก่อนการพิมพ์ได้

วิธีการจัดทำและใช้ลายน้ำขณะพิมพ์ (Windows 7 และใหม่กว่า)

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
 3. คลิกแท็บ Effects (เอฟเฟกต์) หรือ Advanced (ขั้นสูง)
 4. เลือกลายน้ำจากรายการดรอปดาวน์ Watermarks (ลายน้ำ)
  หรือหากต้องการเพิ่มลายน้ำใหม่ในรายการ ให้คลิกปุ่ม Edit (แก้ไข) ระบุการตั้งค่าสำหรับลายน้ำ แล้วคลิกปุ่ม OK (ตกลง)
 5. เมื่อต้องการพิมพ์ลายน้ำในหน้าแรกเท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย First page only (หน้าแรกเท่านั้น) มิฉะนั้น เครื่องจะพิมพ์ลายน้ำบนหน้าแต่ละหน้า
 6. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร) ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย