ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - เปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ (Windows)

แนะนำ

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ใน Windows

ลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์จะมีการจัดระดับความสำคัญทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น:
บันทึก
ชื่อคำสั่งและชื่อกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณใช้
 • กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) หรือคำสั่งที่คล้ายกันในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนการตั้งค่าที่นี่จะแทนที่การตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงจากที่อื่นๆ
 • กล่องโต้ตอบพิมพ์: คลิก Print (พิมพ์), Print Setup (การตั้งค่าการพิมพ์) หรือคำสั่งที่คล้ายกันในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบนี้ การตั้งค่าที่เปลี่ยนในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) จะมีลำดับความสำคัญต่ำกว่าและมักจะไม่แทนที่การเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ Page Setup (การตั้งค่าหน้า)
 • กล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (ไดรเวอร์การพิมพ์): คลิก Properties (คุณสมบัติ) ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์ การตั้งค่าที่เปลี่ยนในกล่องโต้ตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) โดยทั่วไปจะไม่ไปแทนที่ค่าที่กำหนดไว้ที่อื่นในซอฟต์แวร์ที่ใช้พิมพ์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ส่วนใหญ่ได้ที่นี่
 • การตั้งค่าที่ระบบตั้งไว้สำหรับไดรเวอร์การพิมพ์: ค่าเริ่มต้นของไดรเวอร์การพิมพ์เป็นค่าที่จะใช้ในงานพิมพ์ทั้งหมด เว้นแต่ ค่านั้นจะถูกเปลี่ยนในกล่องโต้ตอบ Page Setup (การตั้งค่าหน้า), Print (พิมพ์) หรือ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 • การตั้งค่าแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: การตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงไว้ในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะมีความสำคัญน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในที่อื่นๆ

เปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์

ขั้นตอนอาจแตกต่างไปจากนี้ วิธีนี้เป็นวิธีการที่ใช้ทั่วไป
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด

 1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Start เริ่มต้น): คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Classic Start): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  Windows Vista: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  Windows 8: คลิกขวาที่มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเมนู คลิกControl Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ และเลือก Printing Preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์)

การเปลี่ยนการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์

 1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Start เริ่มต้น): คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Classic Start): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  Windows Vista: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  Windows 8: คลิกขวาที่มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเมนู คลิกControl Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 3. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์) หรือ Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์)

เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน

 1. Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Start (เริ่ม) เริ่มต้น): คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Start (เริ่ม) แบบคลาสสิก): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  Windows 8: คลิกขวาที่มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเมนู คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ และเลือก Printing Preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์)
 3. คลิกแท็บ กำลังดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 4. ในส่วน Document Options (ตัวเลือกเอกสาร) ให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย Print on both sides (พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน) แล้วคลิก OK (ตกลง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย