ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ทำความเข้าใจข้อความที่ปรากฏ

แนะนำ

ข้อความจะปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อแสดงสถานะหรือข้อผิดพลาดของเครื่อง โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจข้อความและความหมาย และแก้ไขปัญหา หากจำเป็น
บันทึก
 • คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยคำแนะนำจากหน้าต่างโปรแกรมสถานะการพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ได้
 • หากข้อความไม่อยู่ในตาราง ให้รีบูตใหม่และลองพิมพ์งานอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
 • เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการ โปรดระบุเนื้อหาของข้อความบนจอแสดงผลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
 • บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผลขึ้นอยู่กับรุ่นหรือสินค้าเสริม
 • [หมายเลขข้อผิดพลาด] แสดงหมายเลขข้อผิดพลาด
 • [ประเภทถาด] หมายถึงหมายเลขถาด
 • [ประเภทวัสดุพิมพ์] แสดงประเภทวัสดุพิมพ์
 • [ขนาดวัสดุพิมพ์] แสดงขนาดวัสดุพิมพ์
 • [ประเภทชุด] แสดงประเภทชุดอุปกรณ์

ข้อความเกี่ยวกับกระดาษติด

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
กระดาษต้นฉบับติด
เอกสารต้นฉบับที่ใส่ติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดในถาด 2
มีกระดาษติดอยู่ในถาด
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดในถาด 3
มีกระดาษติดอยู่ในถาดเสริม
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดใน MP ถาด 1
มีกระดาษติดอยู่ในถาดอเนกประสงค์
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์
กระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดในพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดในการพิมพ์สองด้าน
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดบริเวณทางออก
มีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออกกระดาษ
นำกระดาษที่ติดออก

ข้อความเกี่ยวกับผงหมึก

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
 • Error: #C1-1711 หรือ C1-1712
  ตลับผงหมึกล้มเหลว: #C1-1711 หรือ C1-1712
  Call for service
 • ผงหมึกไม่ได้ติดตั้ง
  ไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึก ให้ติดตั้ง
ไม่ได้ติดตั้งตลับผงหมึก
ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
ไม่พบตลับผงหมึก
ติดตั้งตลับผงหมึกอีกสองหรือสามครั้งเพื่อยืนยันว่าติดตั้งถูกต้อง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
ไม่ได้นำแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากผงหมึก
แกะฟิล์มป้องกันออกจากตลับผงหมึก
 • IMG ใช้ร่วมกันไม่ได้
  Imaging unit is not compatible. ตรวจสอบคู่มือ
ชุดภาพที่คุณติดตั้งไม่ใช่สำหรับเครื่องของคุณ
ติดตั้งชุดภาพ HP ของแท้ที่การออกแบบมาสำหรับเครื่องของคุณ
 • IMG ไม่ได้ติดตั้ง
  ยังไม่ได้ติดตั้งหน่วยสร้างภาพ Install the unit.
ไม่ได้ติดตั้งชุดสร้างภาพ
ติดตั้งชุดสร้างภาพอีกสองหรือสามครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
 • Prepare IMG. unit (เตรียมชุดภาพ)
  Prepare new imaging unit
The estimated imaging unit life is close.
เตรียมชุดภาพใหม่สำหรับเปลี่ยน
 • Replace IMG. unit (เปลี่ยนชุดภาพ)
  Replace with new imaging unit
ชุดสร้างภาพที่ระบุใกล้ถึงอายุการใช้งานของชุดสร้างภาพที่ประมาณไว้แล้ว
 • คุณสามารถเลือก Stop (หยุด) หรือ Continue (ดำเนินการต่อ) ได้ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม หากคุณเลือกหยุด เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ และคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อีกจนกว่าจะเปลี่ยนชุดภาพ หากคุณเลือก Continue (ดำเนินการต่อ) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อแต่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้ เปลี่ยนชุดสร้างภาพเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น การใช้ชุดภาพหลังจากสถานะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์
 • หากเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ ให้เปลี่ยนชุดภาพ
 • ผงหมึกใช้ร่วมกันไม่ได้
  Toner cartridge is not compatible. ตรวจสอบคู่มือ
ตลับผงหมึกที่ระบุไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องของคุณ
ติดตั้งตลับผงหมึกที่สอดคล้องกับตลับหมึก HP
 • เตรียมผงหมึกใหม่
  Prepare new toner cartridge
ผงหมึกในตลับผงหมึกที่ระบุเหลือน้อย ใกล้ถึงอายุการใช้งานของตลับหมึกaที่ประมาณไว้ของผงหมึก
เตรียมตลับผงหมึกใหม่สำหรับเปลี่ยน คุณอาจเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ชั่วคราวได้การเกลี่ยผงหมึก
 • เปลี่ยนผงหมึกใหม่
  Replace with new toner cartridge
ตลับผงหมึกที่ระบุเกือบหมดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้แล้ว
 • คุณสามารถเลือก Stop (หยุด) หรือ Continue (ดำเนินการต่อ) ได้ตามที่ปรากฏบนแผงควบคุม หากคุณเลือก Stop (หยุด) เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ หากคุณเลือก Continue (ดำเนินการต่อ) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อแต่ไม่สามารถรับประกันคุณภาพการพิมพ์ได้
 • เปลี่ยนตลับผงหมึกเพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดเมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น การใช้ตลับหมึกหลังจากสถานะนี้อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์
ตลับผงหมึกที่ระบุหมดอายุการใช้งานตลับหมึกที่ประมาณไว้แล้ว
เปลี่ยนตลับผงหมึกใหม่
a เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อตลับหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานแท้จริงที่เหลืออยู่ของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกในขณะนี้ เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นที่พอใจอีกต่อไป
  หมายเหตุ
สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไม่มีผลต่อการรับประกันลูกค้าหรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเครื่องพิมพ์ขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะคิดค่าเวลาและวัสดุมาตรฐานในการให้บริการเครื่องพิมพ์สำหรับเหตุขัดข้องและชำรุดเสียหาย

ข้อความเกี่ยวกับถาด

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
 • ถาดทั้งหมดว่าง
  Paper is empty in all tray. ใส่กระดาษ
ไม่มีกระดาษในถาดทั้งหมด
ใส่กระดาษลงในถาด
 • กระดาษว่างเปล่าในถาด 2 กระดาษว่างเปล่าในถาด 2 ใส่กระดาษ
 • กระดาษว่างเปล่าในถาด 3 กระดาษว่างเปล่าในถาด 3 ใส่กระดาษ
ไม่มีกระดาษในถาด
ใส่กระดาษลงในถาด
 • กระดาษว่างเปล่าใน MP ถาด 1
  กระดาษว่างเปล่าใน MP ถาด 1 ใส่กระดาษ
ไม่มีกระดาษในถาดอเนกประสงค์
ใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์
 • ฝาถาด 3 เปิดอยู่ ให้ปิด
ฝาถาด 3 ไม่ล็อคเข้าที่
ปิดฝาถาด 3 จนกว่าจะล็อคเข้าที่

ข้อความเกี่ยวกับเครือข่าย

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
IP Conflict
IP แอดเดรสนี้ขัดแย้งกับของระบบอื่นๆ
IP แอดเดรสเครือข่ายที่คุณตั้งค่าถูกใช้โดยบุคคลอื่น
ตรวจสอบ IP แอดเดรส และรีเซ็ต หากจำเป็น

ข้อความอื่นๆ

ข้อความ
ความหมาย
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
 • Door is open. ให้ปิด
ฝาครอบด้านหน้าหรือฝาครอบด้านหลังล็อคไม่เข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
 • ฝาสแกนเนอร์เปิดอยู่
  ฝาของสแกนเนอร์เปิดอยู่ ปิดฝา
ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่ได้ล็อคเข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
 • อุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม
  อุณหภูมิของห้องไม่เหมาะสม เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้อง
เครื่องพิมพ์อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิห้องไม่เหมาะสม
ย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังห้องที่อุณหภูมิห้องเหมาะสม
 • เปลี่ยนลูกกลิ้งกลับ
  เปลี่ยนด้วยลูกกลิ้งกลับถาด 2 ใหม่
 • เปลี่ยนลูกกลิ้งกลับ
  เปลี่ยนด้วยลูกกลิ้งกลับถาด 3 ใหม่
ลูกกลิ้งย้อนกลับของถาดหมดอายุการใช้งานแล้ว
เปลี่ยนลูกกลิ้งย้อนกลับของถาดด้วยลูกกลิ้งใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
 • เปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ
  เปลี่ยนด้วยลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 3 ใหม่
อายุการใช้งานของลูกยางดึงกระดาษกำลังจะหมดอายุ
เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษของถาดด้วยลูกกลิ้งใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
 • เปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ
  เปลี่ยนด้วยลูกกลิ้งดึงกระดาษ [ประเภทถาด] ใหม่
อายุการใช้งานของลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 2 ถาด 3 หรือ MP ถาด 1 จะหมดอายุในเร็วๆ นี้
เปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษของถาดด้วยลูกกลิ้งใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
 • สแกนเนอร์ถูกล็อค
  สแกนเนอร์ถูกล็อค กดปุ่มหยุด
สแกนเนอร์ถูกล็อค
รีบูตใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
 • ฝาสแกนเนอร์เปิดอยู่
  ฝาของสแกนเนอร์เปิดอยู่ ปิดฝา
ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่ได้ล็อคเข้าที่
ปิดฝาจนกว่าจะล็อคเข้าที่
 • Error: #U1-2132, U1-2315, U1-2320, U1-2330, U1-2334, U1-2340 หรือ U1-234H
  ชุดฟิวเซอร์ล้มเหลว: #U1-2132, U1-2315, U1-2320, U1-2330, U1-2334, U1-2340 หรือ U1-234H
  ปิดแล้วเปิด ติดต่อฝ่ายบริการหากยังคงประสบปัญหา
มีปัญหาในชุดฟิวเซอร์
รีบูตใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
 • Error: #A1-1110
  มอเตอร์ล้มเหลว: #A1-1110
  ปิดแล้วเปิด ติดต่อฝ่ายบริการหากยังคงประสบปัญหา
มีปัญหาในระบบมอเตอร์
รีบูตใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
 • Error: #U2-1111, U2-1112, U2-1113 หรือ U2-1114
  LSU ล้มเหลว: #U2-1111, U2-1112, U2-1113 หรือ U2-1114
  ปิดแล้วเปิด ติดต่อฝ่ายบริการหากยังคงประสบปัญหา
มีปัญหาใน LSU
รีบูตใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
 • Error: #H1-1230
  ระบบการป้อนล้มเหลว: #H1-1230
  ตรวจสอบการเชื่อมต่อถาด 3
มีปัญหาในถาด 3
ตรวจสอบการเชื่อมต่อถาด 3
 • Error: [หมายเลขข้อผิดพลาด]
  ระบบวิดีโอล้มเหลว: [หมายเลขข้อผิดพลาด]
  ติดต่อฝ่ายบริการหากยังคงประสบปัญหา
มีปัญหาในระบบวิดีโอ
รีบูตใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย