ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการพิมพ์ขั้นสูงเมื่อใช้เครื่องของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้กล่าวถึงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
หากต้องการใช้ประโยชน์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่ให้มาจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (การกำหนดลักษณะ) ในหน้าต่าง Print (พิมพ์) ของแอปพลิเคชันเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ ชื่อเครื่องซึ่งปรากฏในหน้าต่างคุณสมบัติเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับเครื่องที่กำลังใช้อยู่
บันทึก
 • บางเมนูอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น หากเป็นเช่นนั้น จะใช้เมนูร่วมกับเครื่องของคุณไม่ได้
 • เลือกเมนู Help (วิธีใช้) โดยกดปุ่ม Help (วิธีใช้) จากหน้าต่าง หรือกด F1 ที่แป้นพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ตัวเลือกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติการพิมพ์ที่มีในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
Multiple Pages per Side (หลายหน้าต่อหนึ่งด้าน)
เลือกจำนวนหน้าที่จะพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว
การพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์เอกสารที่มีหน้าเดียวลงบนกระดาษเป็นจำนวน 4 (โปสเตอร์ 2x2) แผ่น, 9 (โปสเตอร์ 3x3) แผ่น หรือ 16 (โปสเตอร์ 4x4) แผ่น สำหรับการพิมพ์เพื่อนำกระดาษหลายแผ่นมาประกอบเข้ากันเป็นเอกสารขนาดเท่าโปสเตอร์เพียงแผ่นเดียว
Booklet Printing (การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก)
พิมพ์เอกสารลงในกระดาษหนึ่งแผ่นทั้งสองด้าน และจัดเรียงหน้าโดยให้สามารถพับครึ่งตรงกลางหน้าได้หลังจากทำการพิมพ์ออกมาเพื่อจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
 • ถ้าคุณต้องการทำหนังสือเล่มเล็ก คุณจำเป็นต้องพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ขนาด Letter, Legal, A4, US Folio หรือ Oficio
 • ตัวเลือก Booklet Printing (การพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก) ใช้ได้กับกระดาษบางขนาด เลือกตัวเลือก Size (ขนาด) กระดาษที่มีให้เลือกภายใต้แท็บ Paper (กระดาษ) เพื่อดูว่ามีกระดาษขนาดใดให้ใช้บ้าง
 • หากคุณเลือกขนาดกระดาษที่ใช้ไม่ได้ ตัวเลือกนี้อาจถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เลือกกระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น (กระดาษที่ไม่มีเครื่องหมาย หรือ )
 • การพิมพ์สองด้าน
 • การพิมพ์สองด้าน (ด้วยตนเอง)
พิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ (Duplex)
 • ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน คุณสามารถทำการพิมพ์แบบสองด้านได้ด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าอื่นของเอกสารทุกหน้าออกมาก่อน หลังจากนั้น จะมีข้อความแสดงขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณสมบัติ Skip Blank Pages (ข้ามหน้าว่าง) อาจใช้ไม่ได้เมื่อคุณเลือกตัวเลือก Double-sided Printing (Manual) (การพิมพ์ 2 ด้าน (ด้วยตนเอง))
 • การพิมพ์สองด้าน
 • การพิมพ์สองด้าน (ด้วยตนเอง)
 • ค่าเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ หากเลือกตัวเลือกนี้ คุณสมบัตินี้จะได้จากการตั้งค่าที่ท่านเลือกบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 • ไม่มี: ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
 • ขอบยาว: ตัวเลือกนี้คือเค้าโครงปกติที่ใช้ในการเย็บหนังสือ
 • ขอบสั้น: ตัวเลือกนี้คือเค้าโครงปกติที่ใช้ในปฏิทิน
 • การพิมพ์สองด้านแบบย้อนลำดับ: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อย้อนลำดับการพิมพ์เมื่อพิมพ์สองด้าน ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้ เมื่อคุณใช้ Double-Sided Printing (Manual) (การพิมพ์ 2 ด้าน (ด้วยตนเอง))
ตัวเลือกกระดาษ
เปลี่ยนขนาดของเอกสารให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงในหน้าเอกสารที่พิมพ์ โดยระบุอัตราการขยายและลดขนาดเป็นเลขเปอร์เซ็นต์
ลายน้ำ
ตัวเลือกลายน้ำให้คุณพิมพ์ข้อความเหนือเอกสารที่มีอยู่ได้
ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้มีตัวอักษรสีเทาขนาดใหญ่คำว่า "DRAFT” (“ร่าง”) หรือ "CONFIDENTIAL" (“ลับเฉพาะ”) พิมพ์เฉียงบนเอกสารหน้าแรกหรือทุกหน้า
ลายน้ำ
(การสร้างลายน้ำ)
 1. หากต้องการเปลี่ยนค่าการพิมพ์จากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ไปที่ Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
 2. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง) เลือก Edit (แก้ไข) จากรายการดรอปดาวน์ Watermark (ลายน้ำ) หน้าต่าง Edit Watermarks (แก้ไขลายน้ำ) จะปรากฏขึ้น
 3. กรอกข้อความในช่อง Watermark Message (ข้อความลายน้ำ) แล้วคลิก OK (ตกลง)
  คุณสามารถป้อนได้สูงสุด 256 ตัวอักษร ข้อความที่แสดงในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
ลายน้ำ
(การแก้ไขลายน้ำ)
 1. หากต้องการเปลี่ยนค่าการพิมพ์จากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ไปที่ Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
 2. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง) เลือก Edit (แก้ไข) จากรายการดรอปดาวน์ Watermark (ลายน้ำ) หน้าต่าง Edit Watermarks (แก้ไขลายน้ำ) จะปรากฏขึ้น
 3. เลือกลายน้ำที่จะแก้ไขจากรายการ Current Watermarks (ลายน้ำปัจจุบัน) และเปลี่ยนข้อความและตัวเลือกลายน้ำ
 4. คลิก Update (อัปเดต) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) จนกว่าคุณจะออกจากหน้าต่าง Print (พิมพ์)
ลายน้ำ
(การลบลายน้ำ)
 1. หากต้องการเปลี่ยนค่าการพิมพ์จากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ไปที่ Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
 2. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง) เลือก Edit (แก้ไข) จากรายการดรอปดาวน์ Watermark (ลายน้ำ) หน้าต่าง Edit Watermarks (แก้ไขลายน้ำ) จะปรากฏขึ้น
 3. เลือกลายน้ำที่จะลบจากรายการ Current Watermarks (ลายน้ำปัจจุบัน) และคลิก Delete (ลบ)
 4. คลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) จนกว่าคุณจะออกจากหน้าต่าง Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย