ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - พิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB

แนะนำ

เครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB สำหรับการพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ที่อยู่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์ ซึ่งรองรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้:
 • .pdf
 • .jpg
 • .prn และ .PRN
 • .pcl และ .PCL
 • .ps และ .PS
 • .doc และ .docx
 • .ppt และ .pptx
M426, M427, M452, M377 และ M477 รุ่นที่สนับสนุนประเภทไฟล์ต่อไปนี้:
 • .cht และ .CHT
 • .pxl

พิมพ์เอกสาร USB

พิมพ์เอกสารจากแฟลชไดรฟ์ USB
 1. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ข้อความ กำลังทำอ่าน... จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. บนหน้าจอที่แสดง แตะ Print Documents (พิมพ์เอกสาร)
 3. เลื่อน และแตะชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์ หากไฟล์จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ แตะชื่อของโฟลเดอร์ และจากนั้นเลื่อน และแตะชื่อของไฟล์
 4. บนหน้าจอถัดไป ให้แตะตัวเลือกใดๆ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์ ตัวเลือกเหล่านี้แตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้แตะไอคอน Settings (การตั้งค่า) (รุ่น M428-M429, M453-M454, และ M478-M479 เท่านั้น)
 5. แตะ พิมพ์ เพื่อพิมพ์งาน
 6. นำงานที่พิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และถอดไดรฟ์ USB จากพอร์ด USB


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย