ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8020, 8030 - ข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8028, 8035 และ OfficeJet 8022 All-in-One
ระหว่างการพิมพ์ ถ่ายสำเนา แฟกซ์ หรือสแกน เครื่องพิมพ์ไม่ยอมป้อนกระดาษจากถาดป้อนกระดาษหรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย