ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, Pro 8020 และ 8030 - การใส่กระดาษ, ซองจดหมาย

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet ๘๐๑๐, ๘๐๑๒, ๘๐๑๓, ๘๐๑๕, ๘๐๒๒และ Pro ๘๐๒๐, ๘๐๒๑, ๘๐๒๒, ๘๐๒๓, ๘๐๒๔, ๘๐๒๕, 8025e, ๘๐๒๖, ๘๐๒๘, ๘๐๓๕,,,, และ 8035e all-in-one
ใส่กระดาษธรรมดาหรือกระดาษ Legal ซองจดหมาย หรือกระดาษภาพถ่ายลงในถาดป้อนกระดาษ
  หมายเหตุ
อย่าใส่กระดาษหลายประเภทลงในถาดป้อนกระดาษพร้อมกัน และอย่าใส่กระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย