ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E62655-E62675, HP Color LaserJet Managed MFP E67560, E67660 - กำหนดค่าเมล์บอกซ์การเย็บกระดาษแบบ 3 ถาด 900 แผ่น (รุ่น Flow)

เมล์บอกซ์การเย็บกระดาษสามารถเย็บเล่มเอกสารที่มุมบนซ้ายหรือบนขวา และสามารถเรียงกระดาษได้ถึง 900 แผ่นในสามถาดกระดาษออก ถาดกระดาษออกมีตัวเลือกการกำหนดค่าสามโหมด: โหมดอุปกรณ์เรียงกระดาษ, โหมดเมล์บอกซ์ หรือโหมดการแยกงานพิมพ์

กำหนดค่าตำแหน่งเย็บเริ่มต้น

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ นำทางไปที่แอปพลิเคชัน การตั้งค่า และจากนั้นเลือกไอคอน การตั้งค่า
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  1. จัดการอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
  2. เย็บกระดาษ
 3. เลือกตำแหน่งเย็บจากรายการตัวเลือก แล้วแตะปุ่ม บันทึก มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
  • None (ไม่มี): ไม่มีการเย็บกระดาษ
  • ซ้ายหรือขวาบน: หากเอกสารมีการวางแนวกระดาษตามแนวตั้ง จะเย็บเล่มที่มุมบนซ้ายของด้านสั้นของกระดาษ หากเอกสารมีการวางแนวกระดาษตามแนวนอน จะเย็บเล่มที่มุมบนขวาของด้านยาวของกระดาษ
  • ซ้ายบน: เย็บเล่มที่มุมบนซ้ายของด้านสั้นของกระดาษ
  • ขวาบน: เย็บเล่มที่มุมบนขวาของด้านยาวของกระดาษ
   รูปภาพ : ตำแหน่งเย็บ
  1. มุมบนซ้ายของขอบด้านสั้นของกระดาษ
  2. มุมบนขวาของขอบด้านยาวของกระดาษ

กำหนดค่าโหมดการทำงาน

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อกำหนดค่าวิธีการที่เครื่องพิมพ์เรียงงานในถาดกระดาษออก
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ นำทางไปที่แอปพลิเคชัน การตั้งค่า และจากนั้นเลือกไอคอน การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  1. จัดการอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
  2. โหมดการทำงาน
 3. เลือกโหมดจากรายการตัวเลือก แล้วเลือกปุ่ม บันทึก มีตัวเลือกดังนี้
  • เมล์บอกซ์: เครื่องพิมพ์จะส่งงานไปยังถาดกระดาษออกแยกตามผู้ที่ส่งงาน
  • อุปกรณ์เรียงกระดาษ: เครื่องพิมพ์จะเรียงงานในถาดกระดาษจากด้านล่างถึงด้านบน
  • การแยกงานพิมพ์: เครื่องพิมพ์จะส่งงานไปยังถาดกระดาษออกแยกตามฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ เช่น งานพิมพ์, งานทำสำเนา หรืองานโทรสาร
ในการกำหนดค่าไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับโหมดการทำงานที่เลือกไว้ ให้ทำตามทำขั้นตอนต่อไปนี้:
Windows® 10, 8.1 และ 8
 1. คลิกขวาที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ
 2. เลือกแผงควบคุม ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้เลือก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้น เลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 5. เลือก Update Now (อัปเดตทันที) หรือในเมนูดรอปดาวน์ถัดจาก Automatic Configuration (ค่าคอนฟิเกอเรชันอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
  บันทึก
  ไดรเวอร์ V4 ที่ใหม่กว่าไม่รองรับ Update Now (อัปเดตทันที) สำหรับไดรเวอร์เหล่านี้ ให้ทำ หนึ่ง ในตัวเลือกขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ตัวเลือก 1: กำหนดค่าโหมดการทำงานด้วยตนเองภายใต้ Accessory Output Bin (อุปกรณ์เสริมถาดกระดาษออก) หากอยู่ในรายการ
  • ตัวเลือก 2: หยุดและรีสตาร์ตัวจัดคิวงานพิมพ์
   1. คลิกปุ่ม Start (เริ่ม) (หรือเปิดช่องการค้นหา)
   2. พิมพ์ services.msc และกดปุ่ม Enter
   3. คลิกขวาที่ Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) ในรายการของบริการ และเลือก Stop (หยุด)
   4. คลิกขวาที่ Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) อีกครั้ง และเลือก Start (เริ่ม)
  • ตัวเลือก 3: ปิดและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
Windows® 7
 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
 2. เปิดเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows® แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้น เลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 5. เลือก Update Now (อัปเดตทันที) หรือในเมนูดรอปดาวน์ถัดจาก Automatic Configuration (ค่าคอนฟิเกอเรชันอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)
macOS
 1. จากเมนู Apple ให้คลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ)
 2. เลือก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) (หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน))
 3. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง) เลือก Driver (ไดรเวอร์)
 4. กำหนดค่า Accessory Output Mode (โหมดถาดกระดาษออกอุปกรณ์เสริม) ด้วยตนเอง หากมี หรือหากไม่มี โหมดการทำงานนี้จะถูกกำหนดค่าในขณะที่ทำการพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย