ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, 9020 - คุณสมบัติการทำงานของแผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9026, 9028, OfficeJet 9012 และ Premier All-in-One
แผงควบคุมจะมีปุ่ม ไอคอนและจอสัมผัสสำหรับเลือกตัวเลือกการพิมพ์ต่าง ๆ

ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม

จากแผงควบคุม ให้เข้าไปที่ปุ่มหน้าหลัก ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สายและเข้าไปยังเมนูวิธีใช้
ปุ่ม ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม
1. ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย: ระบุสถานะการเชื่อมต่อไร้สายของเครื่องพิมพ์
  • ไฟสีน้ำเงินติดค้างระบุว่ามีการเชื่อมต่อไร้สายและคุณสามารถพิมพ์งานแบบไร้สายได้
  • ไฟติดกะพริบช้าๆ พร้อมการหยุดชั่วคราวที่ชัดเจนบ่งชี้ว่าเครือข่ายไร้สายเปิดอยู่และกำหนดค่าแล้ว แต่ไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
  • ไฟติดกะพริบช้าๆ ระบุว่าเครือข่ายไร้สายเปิดอยู แต่เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
  • ไฟติดกะพริบอย่างรวดเร็วระบุว่ามีข้อผิดพลาดเครือข่ายไร้สาย
  • หากปิดเครือข่ายไร้สายไว้ คุณลักษณะเครือข่ายไร้สายจะถูกปิด และหน้าจอ Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) จะแสดงข้อความเป็น Wireless Off (ปิดเครือข่ายไร้สาย)
2. ปุ่ม Back (ย้อนกลับ): กลับไปที่เมนูก่อนหน้า
3. ปุ่ม Home (หน้าหลัก): กลับไปยังหน้าหลัก
4. ปุ่ม Help (วิธีใช้): เปิดเมนูวิธีใช้หลังจากที่หน้าหลักแสดงวิธีใช้ตามบริบทบนหน้าจออื่นๆ

เมนูที่แผงควบคุม

กดที่แผงควบคุมเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์ รับส่งแฟกซ์ ถ่ายสำเนาและสแกนจากเมนูหลัก กวาดนิ้วไปตามหน้าจอเพื่อไล่รายการไอคอนหรือ ไล่ลงเพื่อเปิด Dashboard (แดชบอร์ด) ขึ้นมา
เมนูที่จอแผงควบคุม
1. Setup (การตั้งค่า): แสดงหน้าจอตั้งค่าสำหรับแก้ไขค่าปรับแต่ง ค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct รับส่งแฟกซ์ ค่าการดูแลรักษาและพิมพ์รายงาน
2./ ไอคอน Wireless/Ethernet (ไร้สาย/Ethernet): ไอคอน Wireless (เครือข่ายไร้สาย) จะเปิดเมนู Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สายและปรับค่าเครือข่ายไร้สาย คุณสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย ไอคอน Wireless (เครือข่ายไร้สาย) จะปรากฏขึ้นเป็นค่าเริ่มต้น
3. ไอคอน HP ePrint: เปิดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสถานะ ePrint ปรับค่า ePrint หรือพิมพ์หน้า Web Services Information (ข้อมูลบริการทางเว็บ)
4. ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมนู Wi-Fi Direct เพื่อเปิดหรือปิดการพิมพ์ HP Wireless Direct และแสดงชื่อและรหัสผ่านสำหรับ Wireless Direct
5. ไอคอน Ink (หมึก): แสดงระดับหมึกโดยประมาณสำหรับตลับหมึก ไอคอนจะแสดงสัญลักษณ์เตือนเมื่อระดับหมึกพิมพ์ต่ำกว่าระดับหมึกพิมพ์ที่ต่ำที่สุดที่คาดให้มีได้
6. ไอคอนสถานะแฟกซ์: แสดงข้อมูลสถานะสำหรับฟังก์ชั่นตอบรับอัตโนมัติ บันทึกประวัติรับส่งแฟกซ์และระดับเสียงของแฟกซ์ขึ้นมา
7. ไอคอน Eco (ประหยัด): เปิดเมนู Eco (ประหยัด) ขึ้นมาเพื่อให้คุณกำหนดค่าคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์
8. ปุ่ม Smart Task (งานสมาร์ท): ให้การเข้าถึงงานที่ใช้บ่อย ใช้แอพ HP Smart เพื่อสร้า และบันทึกรายการ
9. ปุ่ม Copy (ถ่ายสำเนา): เปิดเมนู Copy (ถ่ายสำเนา) เพื่อถ่ายสำเนาเอกสาร ภาพถ่าย หรือบัตรประจำตัว
10. ปุ่ม Scan (สแกน): เปิดเมนู Scan (สแกน) เพื่อสแกนไปยังคอมพิวเตอร์หรือปรับค่าการสแกน
11. ปุ่ม Photo (ภาพถ่าย): เปิดเมนู Photo (ภาพถ่าย) เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายหรือจัดการงานพิมพ์
12. ปุ่ม Fax (รับส่งแฟกซ์): เปิดเมนู Fax (รับส่งแฟกซ์) เพื่อตั้งค่าแฟกซ์ ส่งแฟกซ์ หรือพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับใหม่
13. ปุ่ม Apps (แอพ): ให้การเข้าถึงแอพต่างๆ สำหรับเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย