ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติจาก HP - คำแถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับตลับวัสดุพิมพ์ ผงหมึก หัวพิมพ์และชุดทำความสะอาด

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP (“การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข”) วัสดุพิมพ์ ผงหมึก หัวพิมพ์และชุดทำความสะอาดสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติจาก HP (“วัสดุสิ้นเปลืองของ HP”) วัสดุสิ้นเปลืองของ HP ไม่ได้รวมถึงผงหมึกได้ที่รับการรับรองจาก HP ที่รับรองผ่าน HP Open Platform Certification Program
วัสดุสิ้นเปลืองของ HP มีไว้สำหรับใช้งานโดยลูกค้าผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติจาก HP เท่านั้น ลูกค้าสามารถส่งคืนวัสดุสิ้นเปลืองของ HP ตามคำแนะนำของ HP โดย HP จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อร้องขอให้มีการเปลี่ยนสินค้าตามการรับประกันของ HP

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP

เฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองของ HP เท่านั้นที่ได้รับการประกันข้อบกพร่องทั้งในส่วนของวัสดุและฝีมือการผลิตตามระยะเวลารับประกันที่ระบุไว้ในส่วน "การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP" ด้านล่าง การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้มีผลเฉพาะกับวัสดุของวัสดุใช้แล้วหมดไปของ HP เมื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติจาก HP โดย HP ในคู่มือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขอยู่นอกเหนือจากแถลงการรับประกันแบบจำกัดซึ่งอาจให้ไว้กับวัสดุสิ้นเปลืองของ HP และในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้จะควบคุมยกเว้นในกรณีที่มีข้อห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

ระยะเวลาการรับประกันของวัสดุของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP

  1. วัสดุพิมพ์ HP และผงหมึกของ HP: ระยะเวลาการรับประกันของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP สำหรับวัสดุพิมพ์ HP และผงหมึกของ HP (ยกเว้นวัสดุจำนวนมาก) จะเริ่มใช้นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อโดยลูกค้าและสิ้นสุดก่อนเนื่องด้วย (1) เมื่อวัสดุพิมพ์ HP และผงหมึกของ HP หมดจากถังเก็บหรือ (2) ในวันที่ “การรับประกันสิ้นสุด” ที่จัดพิมพ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือกล่องของวัสดุพิมพ์ HP และผงหมึกของ HP ดูส่วน "ตำแหน่งวันที่" ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เนื้อหาตรงนี้ไม่สามารถใช้กับผงหมึกจำนวนมากของ HP ได้ ดูส่วนถัดไปสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  2. วัสดุจำนวนมาก HP: ระยะเวลารับประกันสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมาก HP ซึ่งรวมถึงแพคเกจผงหมึกของ HP ที่มีปริมาณ 300 ลิตรขึ้นไป (“วัสดุจำนวนมาก”) มีอายุ 45 วันนับจากวันที่ซื้อจาก HP ต่างจากผงหมึกของ HP อื่นๆ โดยวันที่จัดพิมพ์อยู่บนฉลากของวัสดุจำนวนมากของ HP คือวันหมดอายุของผงหมึก
  3. หัวพิมพ์ HP 3D600 และ HP 3D710: ระยะเวลาการรับประกันของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP สำหรับหัวพิมพ์ HP 3D600 และ HP 3D710 จะเริ่มใช้นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อโดยลูกค้าและสิ้นสุดก่อนเนื่องด้วย (1) ในวันที่ “การรับประกันสิ้นสุด” ที่จัดพิมพ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือกล่องของหัวพิมพ์หรือ (2) ถึงขีดจำกัดการใช้งานภายใต้การรับประกัน ดูส่วน "ขีดจำกัดการใช้งานภายใต้การรับประกัน" และส่วน "ตำแหน่งวันที่" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  4. หัวพิมพ์ HP 3D400 และ HP 3D450: ระยะเวลาการรับประกันของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP สำหรับหัวพิมพ์ HP 3D400 และ 3D450 จะเริ่มใช้นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อโดยลูกค้าและสิ้นสุดก่อนเนื่องด้วย (1) 24 เดือนหลัง "วันผลิต” ที่จัดพิมพ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือกล่องของหัวพิมพ์หรือ (2) ถึงขีดจำกัดการใช้งานภายใต้การรับประกัน ดูส่วน "ขีดจำกัดการใช้งานภายใต้การรับประกัน" และส่วน "ตำแหน่งวันที่" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  5. ชุดดูแลผู้ใช้ของ HP: ระยะเวลาการรับประกันของวัสดุสิ้นเปลืองของชุดดูแลผู้ใช้ของ HP จะเริ่มใช้นับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อโดยลูกค้าและสิ้นสุดในเก้าสิบ (90) วันถัดไป

การเยียวยา

การเยียวยาสำหรับการร้องขอในระยะเวลาการรับประกันของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP ที่ถูกต้องจะเป็นไปตามตัวเลือกของ HP ในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองของ HP ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ในการขอรับเงินคืนตามราคาการซื้อไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม การโอนสิทธิ์การรับประกันจะทำได้เมื่อได้รับการรับรองจาก HP ก่อนเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการระงับอย่างไม่มีสาเหตุ

กระบวนการร้องขอการรับประกัน

เมื่อลูกค้าพบปัญหาในวัสดุสิ้นเปลือง ลูกค้าจะติดต่อฝ่านบริการลูกค้าของ HP และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลว ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP จะช่วยทำการส่งคืนและจัดการวัสดุสิ้นเปลืองหากมีความจำเป็น หาก HP พิจารณาว่าวัสดุสิ้นเปลืองมีปัญหาและเสนอการร้องขอการรับประกันของวัสดุสิ้นเปลืองของ HP ที่ถูกต้อง คำสั่งในการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองที่มีปัญหาดังกล่าวจะดำเนินการในนามของลูกค้าและลูกค้าจะได้รับการแจ้งวันที่ส่งมอบที่คาดไว้ นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น เฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมาก จะปรับใช้ตามรายละเอียดต่อไปนี้ (1) HP จะยอมรับการร้องขอการรับประกันในขณะที่ผงหมึกยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม (2) HP อาจหรืออาจไม่ยอมรับการร้องขอการรับประกันวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมากหลังจากการนำออกจากบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม และการร้องขอดังกล่าวต้องทำโดยตรงกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับการประเมินและ (3) HP ต้องการหลักฐานการซื้อ และอาจต้องการบันทึกประวัติ ตัวอย่างผงหมึก และข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำไปพิจารณาว่ามีการร้องขอการรับประกันที่ใช้ได้หรือไม่

การยกเว้น

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้ได้กับวัสดุสิ้นเปลืองต่อไปนี้
  1. หัวพิมพ์ HP ที่ (ก) ถูกใช้กับวัสดุพิมพ์ที่ไม่ได้รับการรับรอง วัสดุพิมพ์ที่หมดอายุ หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการรับรอง (ข) มีการทำใหม่ ผลิตใหม่ หรือดัดแปลงไม่ว่าในทางใดก็ตาม (ค) มีการละเมิด ใช้งานผิดประเภท จัดเก็บไม่ถูกต้อง ใช้งานนอกสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ที่ได้เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์ (ง) การเสื่อมสภาพจากการใช้ปกติ (จ) ความเสียหายที่คงอยู่อันเกิดจากความล้มเหลวในการให้ผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP หรือ (ฉ) ความเสียหายที่คงอยู่อันเกิดจากความล้มเหลวในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่แนะนำกับผลิตภัณฑ์ของ HP
  2. วัสดุพิมพ์ HP หรือผงหมึก HP ที่ (ก) มีการเติม ผลิตใหม่ หรือดัดแปลงไม่ว่าในทางใดก็ตาม (ข) มีการละเมิด ใช้งานผิดประเภท จัดเก็บไม่ถูกต้อง ใช้งานนอกสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลจำเพาะที่ได้เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือ (ค) การเสื่อมสภาพจากการใช้ปกติ
  3. การร้องขอวัสดุผงหมึกที่ได้รับการรับรองที่ (ก) มีการเติม ผลิตใหม่ หรือดัดแปลงไม่ว่าในทางใดก็ตาม (ข) มีการละเมิด ใช้งานผิดประเภท จัดเก็บไม่ถูกต้อง ใช้งานนอกสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลจำเพาะที่ได้เผยแพร่สำหรับผลิตภัณฑ์ (ค) การเสื่อมสภาพจากการใช้ปกติ หรือ (ง) ได้รับการยืนยันว่าล้มเหลวเนื่องจากปัญหาของวัสดุ HP จะระบุปัญหาเกี่ยวกับระบบการพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงการรับประกันอิงตามวันสิ้นสุดการรับประกันที่จัดพิมพ์บนวัสดุสิ้นเปลือง

ตำแหน่งของวันที่สำหรับวัสดุพิมพ์และผงหมึกของ HP

ดูในตารางต่อไปนี้สำหรับตำแหน่งวันที่ของแต่ละผลิตภัณฑ์ วันที่จะอยู่ในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว หรือรูปแบบ ปปปป/ดด ซึ่ง ปปปป จะระบุปี มม จะระบุเดือน และ ดด จะระบุวัน

การจำกัดการใช้งานการรับประกันสำหรับหัวพิมพ์

เครื่องพิมพ์
จำกัด
หัวพิมพ์ 3D600
4000 มล.
หัวพิมพ์ 3D710
4000 มล.
ชุดหัวพิมพ์ 3D400 ของ HP
1700 มล. ต่อช่อง
ชุดหัวพิมพ์สี 3D450 Color ของ HP
1700 มล. ต่อช่อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย