ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430, E77422, E77428 - ใส่และพิมพ์ฉลาก

ในการพิมพ์บนแผ่นฉลาก ให้ใช้เฉพาะถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์) ถาด 2, ถาด 3 และถาดเสริม 2 x 520 แผ่นไม่รองรับฉลาก

ฉลากที่ป้อนด้วยตนเอง

ใช้โหมดป้อนด้วยตนเองสำหรับถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์) เพื่อพิมพ์แผ่นฉลาก
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับแผ่นฉลาก
 5. ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ฉลาก
 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

การวางแนวฉลาก

ต้องใส่ฉลากด้วยวิธีเฉพาะเพื่อให้พิมพ์ออกมาได้อย่างถูกต้อง
ถาด
วิธีการใส่ฉลาก
ถาด 1
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
ถาด 2 หรือ 3
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านซ้ายของถาด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย