ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet M607-M609, MFP M631-M633, E60055-E60075, MFP E62555-E62575 - ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "13.B9.xx paper jam" และ "Size Mismatch" ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม

ปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "13.B9.xx paper jam" และ "Size Mismatch" ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ขณะพยายามพิมพ์บนกระดาษที่เคลือบตัวเองได้ หรือกระดาษสติกเกอร์ หรือจดหมายพับปิดหนึกด้วยแรงกด จากเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:
 • HP LaserJet Enterprise M607
 • HP LaserJet Enterprise M608
 • HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • HP LaserJet Managed E60055
 • HP LaserJet Managed E60065
 • HP LaserJet Managed E60075
 • HP LaserJet Managed MFP E62555
 • HP LaserJet Managed MFP E62565
 • HP LaserJet Managed MFP E62575

วิธีการแก้ไข

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดไว้บนเครื่องพิมพ์แล้ว
 1. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนหน้าจอ จากนั้นแตะ รายงาน
  2. จากเมนู รายงาน ให้แตะ หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. เลือกรายการ หน้าการกำหนดค่า จากนั้นแตะปุ่ม พิมพ์
  4. บนหน้าการกำหนดค่า ให้จดบันทึก การแก้ไขเฟิร์มแวร์ ในส่วน ข้อมูลอุปกรณ์ ไว้
   (ตัวอย่างเช่น การแก้ไขเฟิร์มแวร์: 2406048_029638)
 2. พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณลงในช่องค้นหา จากนั้นกด Enter บนแป้นพิมพ์
 3. เลือก ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ จากหน้าต่างด้านซ้าย
 4. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการ หากจำเป็น
 5. ขยายส่วน เฟิร์มแวร์-FutureSmart 4
 6. ตรวจสอบว่า การแก้ไขเฟิร์มแวร์ ในหน้าการกำหนดค่านั้น เหมือนกับในส่วนเฟิร์มแวร์-FutureSmart 4 หรือไม่
 7. หากไม่ได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดไว้บนเครื่องพิมพ์ ให้คลิก ดาวน์โหลด จากนั้นเลือก บันทึก
 8. เรียกดูที่ตั้งของไฟล์ที่บันทึกไว้ คลิกขวาที่ไฟล์ .zip จากนั้นแตกไฟล์ทั้งหมด
  ไฟล์เฟิร์มแวร์จะเป็นไฟล์นามสกุล .bdl ใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังของ HP เพื่อติดตั้งไฟล์ .bdl (ไฟล์เฟิร์มแวร์)
  หากต้องการคำแนะนำในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดูที่เอกสารสนับสนุนต่อไปนี้ การอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

ขั้นตอนที่สอง: ใส่กระดาษลงในถาดอย่างถูกต้อง

บันทึก
เพื่อป้องกันกระดาษติด อย่าเปิดถาดในระหว่างที่กำลังใช้งาน
 1. เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับสีฟ้า จากนั้นเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษ
 3. ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษลงในถาดอย่างถูกต้อง:
  • สำหรับ HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065, and E60075: ใส่กระดาษที่เคลือบด้วยตัวเองได้ โดยให้ขอบที่มีกาวอยู่ทางด้านหลังของถาด ตามที่แสดงในภาพ (ภาพประกอบ 1)
    รูปภาพ : หันขอบกาวไปทางด้านหลังของถาด
   1. ตำแหน่งของขอบกาว: หันไปทางด้านหลังของถาดกระดาษ
  • สำหรับ HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 และ E62575: ใส่กระดาษที่เคลือบด้วยตัวเองได้ โดยให้ขอบที่มีกาวอยู่ทางด้านตรงข้ามของตัวกั้นกระดาษแนวยาวของถาด ตามที่แสดงในภาพ (ภาพประกอบที่หนึ่ง)
   1. ตำแหน่งของขอบกาว: หันไปทางด้านตรงข้ามของตัวกั้นกระดาษแนวยาวของถาด
 4. ปิดถาดกระดาษ
  หากภาพที่พิมพ์ถูกหมุนไป 1800 ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป เพื่อหมุนภาพที่พิมพ์ในการตั้งค่าการวางแนว

ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าการวางแนวภาพ

ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ในการเปลี่ยนแปลงการวางแนวภาพ:

เครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่มีเครื่องเย็บ/เครื่องเรียง (เครื่องเข้าเล่มแบบตั้งพื้น) ของ HP

บันทึก
ขั้นตอนต่อไปนี้ จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้ ที่ไม่มีเครื่องเข้าเล่มแบบตั้งพื้น: HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 และ E60075
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกไอคอน การตั้งค่า
  รูปภาพ : ไอคอนการตั้งค่าบนแผงควบคุม
 2. บนเมนู การตั้งค่า ให้แตะ พิมพ์
  รูปภาพ : การตั้งค่าการพิมพ์
 3. ในการตั้งค่า การพิมพ์ ให้แตะ จัดการถาด จากนั้นเลือกการตั้งค่า การหมุนภาพ
  รูปภาพ : การตั้งค่าการหมุนภาพ
 4. เลือกตัวเลือก ทางเลือก
  รูปภาพ : ตัวเลือกทางเลือกในการหมุนภาพ
ตัวเลือกการตั้งค่านี้ จะหมุนข้อความหรือภาพที่พิมพ์ไป 1800

เครื่องพิมพ์รุ่นที่ติดตั้งเครื่องเย็บ/เครื่องเรียง (เครื่องเข้าเล่มแบบตั้งพื้น) ของ HP

บันทึก
ขั้นตอนต่อไปนี้ จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้ ที่ติดตั้งครื่องเข้าเล่มแบบตั้งพื้น: HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 และ E62575
 1. บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ ให้เลือก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก การกำหนดลักษณะการพิมพ์ จากเมนูดรอปดาวน์
 2. ในหน้าต่าง การกำหนดลักษณะการพิมพ์ ให้เลือกแท็บ การเข้าเล่ม
 3. ในส่วน การวางแนว ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง หมุน 180 องศา จากนั้นคลิก ใช้
 4. คลิก OK แล้วดำเนินการพิมพ์ต่อ
  รูปภาพ : ช่องทำเครื่องหมายหมุน 180 องศา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย