ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E52545 - 13.8 ลวดเย็บติด

13.8 ลวดเย็บติด

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากอุปกรณ์เย็บเล่ม เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 1. เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  บันทึก
  การเปิดฝาที่เย็บกระดาษจะทำให้ที่เย็บกระดาษไม่ทำงาน
  รูปภาพ : เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
 2. นำตลับลวดเย็บกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก
 3. ยกที่จับขนาดเล็กทางด้านหลังของตลับลวดเย็บกระดาษขึ้น ดึงลวดเย็บกระดาษที่ติดอยู่ออก
  รูปภาพ : นำลวดเย็บกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดที่จับทางด้านหลังของตลับลวดเย็บกระดาษ ตรวจดูว่าแน่นเข้าที่ดีแล้ว
  รูปภาพ : ลดระดับก้านลงมา
 5. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษลงในช่องด้านในฝาอุปกรณ์เย็บกระดาษอีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับลวดเย็บกระดาษ
 6. ปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาที่เย็บกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย